Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117589
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Slapšienė, Renata
Title: Galimybių motinoms dalyvauti darbo rinkoje kūrimas
Other Title: Creation of the opportunities for mothers to participate in the labor market
Extent: 77 p.
Date: 9-Jun-2009
Keywords: dirbanti mama;moterų užimtumas;moteris Lietuvoje;working mother;women's employment;women in Lithuania
Abstract: Laisvosios rinkos sistema teoriškai suteikia visiems Lietuvos piliečiams vienodas galimybes siekti ekonominio savarankiškumo. Bet praktika rodo, kad siekiant ekonominės nepriklausomybės, viena iš pagrindinių kliūčių yra lytis. Moteris Lietuvoje, ieškodama apmokamo darbo, dažnai susiduria su diskriminacija. Teisės aktai Lietuvoje užtikrina vienodas teises moterims ir vyrams dalyvauti politiniame, darbe, siekti išsilavinimo, užsiimti moksline veikla, gauti vienodas paslaugas. Svarbiausios kliūtys siekiant išlaikyti darbo vietą ar ieškant kitos yra jų šeimyninės pareigos ir motinystė. Šeima, buitis ir vaikai dažniausiai yra laikoma moterų priederme. Moterų užimtumas turi reikšmę ne tik išteklių šeimoje paskirstymui ir materialinės nelygybės mažinimui, bet ir asmens savęs suvokimui, identitetui, bei tarpusavio santykiams. Darbe pristatomas kiekybinis tyrimas, skirtas nustatyti moterų ir darbdavių požiūriui į darbo aplinkos palankumą motinystei. Pagrindinis tyrimo tikslas – išanalizuoti darbo aplinkos palankumą motinystei Panevėžio mieste. Tyrimo objektas - moterų, auginančių vaikus, galimybės dalyvauti darbo rinkoje. Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad dabartinės Lietuvos Respublikos teisinės normos sudaro palankias sąlygas motinoms, būnančioms vaiko priežiūros atostogose, tačiau moterims norinčioms grįžti į darbo rinką, nesudaromos palankios sąlygos derinti šeimos poreikius bei darbą. Taip pat moterys sugrįžusios į darbo rinką po motinystės atostogų susiduria su suvaržymais, susijusiais su vaiko globa, pertrūkiais karjeroje, darbo bei šeimos derinimo problemomis. Darbo įstatymai suteikia ribotas galimybes darbuotojams ir darbdaviams sudaryti darbo sutartis, leidžiančias asmeniui, turinčiam vaikų, lanksčiai pačiam derinti įsipareigojimus savo darbui ir šeimai. Kiekybinio tyrimo rezultatai rodo, kad darbdaviai geranoriškai taiko palankias šeimai politikos priemones, tačiau moterų, auginančių mažamečius vaikus, atsakymai atskleidė, jog ne visada sulaukia reikiamos paramos iš darbdavių. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, valstybinėms institucijoms siūloma: plėtoti vaikų priežiūros įstaigų tinklą, o ypač lopšelių, gerinti jų darbo kokybę ir įkuriant prailginto buvimo bei savaitgalines grupes; įvairiomis priemonėmis skatinti pozityvų visuomenės požiūrį į moters darbą ir lyčių lygybę; kurti įstatymus, kurie mažintų lyčių disbalansą įvairiose įstaigose, nežiūrint į tai kokioje srityje dirbama, įtvirtinant nuostatą, kad vienos lyties darbuotojai įstaigoje sudarytų ne daugiau kaip 60 proc.; peržiūrėti įstatymus, suteikiant moteriai galimybę, vaikui suėjus pusei metų, grįžti į darbo rinką. Ji galėtų dirbti pusę dienos ir už tai mokėtų darbdavys, o už kitą dienos dalį mokėtų valstybė. Darbdaviams siūloma: kiek įmanoma lanksčiau sudaryti sąlygas darbuotojams, turintiems mažamečių vaikų, lankstų darbo grafiką; organizuoti vaikų priežiūros paslaugas darbovietėje arba šalia jos, įmonės darbo laiku; skatinti darbdavius prisiimti atsakomybę už lyčių lygybę darbo vietose, užtikrinant moterims galimybę daryti karjerą pagal jų profesinę kompetenciją, profesiniame gyvenime, nesusiduriant su kliūtimis ir sunkumais kylančiais dėl to, kad ji turi mažų vaikų.
Free-market system in Lithuania provides to equal access to economic independence for all Lithuanian inhabitants. But practice shows that the achievement of economic independence, one of the main obstacles is the sex. Women in Lithuania, in search of gainful employment, are often faced with discrimination. Legislation in Lithuania guarantees equal rights for men and women to participate in political work, to get education, to engage in scholarly activities, receive the same services. The most important barriers in order to maintain the work place or search for another are their family responsibilities and motherhood. Family, daily living needs and children are generally considered to be women's duty. Women's employment shall have the meaning not only on family distribution of resources and material inequality reduction, at that personal self-awareness and identity and the intercommunion. The paper presents a quantitative study to identify women's and employers' attitudes to the work environment-friendly for motherhood. The main purpose of the study was to analyze the work opportunities for motherhood in Panevėžys city. The object of investigation was the opportunities of the labor market for women raising children at home. Summarizing the results of the survey can be said that current legal standards of the Republic of Lithuania establish conditions for mother, staying in the child care unfortunately when they wish to return to the labor market it is not favorable to combine family and work needs. Also women that returned in the labor market after maternity leave is faced with constraints, related to child custody, career interruption and with harmonization of work and family issues. Labor laws provide limited opportunities for workers and employers to conclude contracts of employment in which were the possibility to combine flexible responsibilities for family and work. A quantitative study shows that employers apply good family-friendly policies, but the answers of women, raising young children, revealed that it is not always receive adequate support from employers. Given the results of the investigation let propose to state authorities: to develop a network of child care facilities in particular, nursery, to improve their quality of work, establish the extended stay and weekend groups for children. It is necessary to invoke various measures to promote positive public attitudes to women and gender equality, create the laws that reduce gender imbalances in various institutions. Despite the fact of the field of work require to make provision that the employees of one sex, the office of not more than 60 percent. It is necessary to revise laws to give the woman the possibility of the child upon the half-year, return to the labor market. She could work half a day by the work hour shall pay employer, and for the next part of day shall to pay the state. According to the results of the investigation we propose to employers as far as possible to enable more flexibility for work conditions of employees with young children, flexible work schedule, to organize child care services in the workplace, or near it, in business. It is necessary to encourage employers to take responsibility for gender equality in the workplace, to guaranteeing women the opportunity to make a career based on their professional competence and to allow women to work without any obstacles and difficulties arising from the fact that women have small children.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117589
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

3
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.