Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117521
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Polučanskienė, Teresė
Title: Mokytojo padėjėjo vaidmenys bendrojo lavinimo mokykloje
Other Title: Assistant teacher roles in comprehensive schools
Extent: 109 p.
Date: 12-Jun-2009
Keywords: Specialiųjų poreikių vaikai;mokytojo padėjėjas;specialusis ugdymas;Assistant teacher;specific education needs;specific education
Abstract: Integravus vaikus su negalia į bendrojo lavinimo mokyklas, mokytojui, ugdančiam šiuos vaikus, iškyla nemažai rūpesčių. Tapo aktualu ištirti mokytojo padėjėjo veiklą ir apibūdinti mokytojo padėjėjo vaidmenis bendrojo lavinimo mokykloje. Siekiant spęsti šią problemą buvo iškeltas toks tyrimo tikslas: atskleisti svarbiausius mokytojo padėjėjo vaidmenis, kuriant palankias mokymosi sąlygas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo lavinimo mokykloje. Šiam tikslui pasiekti buvo suformuluota keletas uždavinių: išanalizuoti specialiosios pagalbos teorinius pagrindus; atskleisti bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų ir mokinių tėvų lūkesčius mokytojo padėjėjo pagalbai; įvertinti bendrojo lavinimo mokykloje dirbančių mokytojų padėjėjų atliekamų vaidmenų kryptingumą, nustatyti mokytojo padėjėjo veiklos ryšius su kitais ugdymo proceso dalyviais, pateikti siūlymų dėl mokytojų padėjėjų rengimo. Empirinis tyrimas atskleidė visuomenės lūkesčius: mokytojo padėjėjas turėtų būti kiekvienoje klasėje, turėtų turėti specialųjį pedagoginį – psichologinį išsilavinimą ir turėtų padėti mokiniams turintiems specialiųjų poreikių bendradarbiauti su mokytojais, padėti mokytojui ir mokiniui atlikti pateiktas užduotis, judėti mokykloje, orientuotis aplinkoje. Tyrimo metu gauti rezultatai rodo, kad mokytojo padėjėjas atlieka tokius vaidmenis: pagalbininko mokytojui, pagalbininko mokiniui, tarpininko tarp mokinio ir mokytojo, prižiūrėtojo, draugo. Siekdami įvertinti jų kryptingumą, ištyrėme mokytojo padėjėjo pagalbos pobūdį ir jo intensyvumą, buvo identifikuotos jo, kaip specialisto atliekamos funkcijos: įgalinimo, šviečiamoji – ugdomoji, korekcinė, įvertinimo, konsultacinė, koordinacinė, socialinio ugdymo. Visos šios funkcijos labai svarbios, glaudžiai susijusios ir persipynusios tarpusavyje, o nekokybiškas ar nekryptingas nors vienos atlikimas daro įtaką kitai funkcijai. Nuo to nukenčia ne atskirų veiklų, bet viso ugdymo proceso kokybė. Tyrimo rezultatai parodė, kad nors ir vyksta nuolatinis bendravimas, bet sistemingo komunikavimo nėra, dažniausiai komunikuojama pagal poreikį, komunikacija beveik neplanuojama, nėra prevencinės komunikacijos. Siekiant kokybiškos veiklos turėtų būti glaudesnis ir planingas bendradarbiavimas tarp visų specialiosios pagalbos teikėjų bei mokytojo padėjėjų, mokytojų ir mokinių tėvų. Buvo parengtos rekomendacijos.
As the disabled children have been integrated in comprehensive schools their teachers encounter many problems. Therefore, analysis of assistant teacher functions and description of his/her roles in a comprehensive school has become relevant. To resolve the issue the following aim of the research was put: to reveal basic roles of assistant teacher in creating favourable learning environment for children with specific education needs in comprehensive schools. To achieve the said aim several tasks have been formulated: to analyze theoretical bases of specific assistance; to reveal expectations of comprehensive school teachers and schoolchildren parents in regard of assistant teacher functions; to evaluate functional singleness of roles of assistant teachers working in comprehensive schools; to ascertain relations of assistant teacher activity with activities of other participants of educational process and to give suggestions on training assistant teachers. The empirical study carried out has disclosed social expectations: an assistant teacher should be in each and every class, he/she must have specific pedagogical and psychological education, help children with specific needs to cooperate with teachers, help teachers and children do their tasks, move across a school and orient in the environment. Results of the study show an assistant teacher has the following roles: he/she is an assistant to a teacher, an assistant to a child, an intermediate between a child and a teacher, a supervisor and a friend. To evaluate singleness of the roles nature and intensity of assistance to teachers has been explored to identify assistant teacher has the following functions as a specialist: enabling, educating-enlightening, correcting, evaluating, consulting, coordinating and social educating. All the said functions are really important, closely interrelated and intertwined, while non-qualitative or non-single performance of one function affects other functions as well. This worsens quality of the entire education process rather than individual activities. Results of the study have shown that, nevertheless constant communication does exist, there is no systematic communication, communication most often appears on demand, it is almost never planned and preventive communication does not exist. To make the activity qualitative cooperation between all providers of specific assistance, assistant teachers, teachers and parents should be closer and more planned. Recommendations have been prepared.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117521
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on May 1, 2021

Download(s)

183
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.