Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117518
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Voitkevič, Regina
Title: Paauglio asmeninės kompetencijos ugdymas teatru
Other Title: Personal competences development through theatre
Extent: 62 p.
Date: 28-May-2010
Keywords: Teatras;paauglys;ugdymas;asmeninė kompetencija;Personal competences;theatre;development;adolescence
Abstract: Šiandienos gyvenimas reikalauja veržlių, drąsių, pasitikinčių savimi, žmonių, kurie nevaržomai siektų savo tikslų, bendrautų ir bendradarbiautų su kitais. Kad žmogus suaugęs taptų pilnaverte asmenybe, žinančia savo kompetencijas, gebėjimus bei įgūdžius, reikia jį ugdyti nuo mažens. Paauglystė – tai sunkiausias raidos tarpsnis, kuris gali iškreipti žmogaus vertybes, pažiūras, savęs vertinimo normas. Šiuo darbu norėta atskleisti, kokios yra teatro užsiėmimų galimybės ugdant paauglių pasitikėjimą savimi, streso valdymą, bendravimą ir bendradarbiavimą. Tyrimo tikslas — teorinėje ir praktinėje plotmėje atskleisti teatro užsiėmimų galimybes ugdant paauglių asmenines kompetencijas. Tyrimo uždaviniai: aptarti paauglių asmeninių kompetencijų ugdymo reikšmės teorines prielaidas, ištirti paauglių požiūrį į savo asmenines kompetencijas, išsiaiškinti, kaip per ugdymą teatru paaugliai pasitiki savimi, nustatyti paauglių streso valdymo galimybes teatro užsiėmimuose, išsiaiškinti paauglių bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes teatro užsiėmimuose. Siekiant išanalizuoti rezultatus buvo pasitelkti šie metodai: psichologinės, pedagoginės literatūros apžvalga, anketinė – interviu apklausa, statistinė tyrimo duomenų analizė, fokus grupės metodas, struktūruotas interviu, mokinių atvejų analizė. Paauglystės amžius nuo 12 iki 15 metų yra itin trapus ir svarbus žmogaus gyvenime, kurio metu atrandamas tapatumas, vyksta spartus fiziologinis vystymasis, paauglius kamuoja sunkūs išgyvenimai, akistata su buvusiais ir naujais konfliktais. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose (Vilnius, 2008) teatro pedagogams iškeliami patys svarbiausi uždaviniai ir tikslai, kuriuos įgyvendinus paaugliai įgyja naujų žinių, gebėjimų bei įgūdžių, labiau pasitiki savimi, valdo stresą, bendrauja ir bendradarbiauja su bendraamžiais bei aplinka, atranda individualumą. Siekiant ištirti paauglių asmeninės kompetencijos ugdymą teatru buvo atsižvelgta į Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas ir apibrėžta asmeninės kompetencijos struktūra, išskirti svarbiausi trys jos elementai: pasitikėjimas savimi, streso valdymas, bendravimas ir bendradarbiavimas. Tai padėjo parengti tyrimo medžiagą – klausimynus paaugliams, užsiėmimų planus fokus grupės tyrimui. Atlikto tyrimo duomenimis, teatro užsiėmimai įtakoja paauglių asmeninės kompetencijos ugdymą: mokiniai lengviau bendrauja, užmezga naujus ryšius, pasitiki savimi, savo veiksmais, kontroliuoja emocijas, suvaldo stresą. Buvo pastebėta, kad paaugliai, pradėję lankyti teatro užsiėmimus, geriau jautėsi bendraamžių draugijoje, lengviau integravosi į mokyklos gyvenimą, drąsiau elgėsi susidūrę su netikėtomis problemomis. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, jog ugdymas teatru turi puikias galimybes plečiant, ugdant paauglių asmenines kompetencijas. Ugdymo metodai turi būti parinkti atsižvelgus į mokinių interesus, gebėjimus, individualias savybes. Naujos patirtys, draugai, kompetentingas pedagogų darbas teatro užsiėmimuose padeda paaugliui ugdyti pasitikėjimą savimi, streso valdymą, bendravimą ir bendradarbiavimą.
Nowadays our life needs assertive, brave and self-confident people who could easy strive for his goals, communicate and collaborate with others. To become a full-grown personality, who could recognize one’s competences, abilities and skills which are necessary to be developed since childhood. Adolescence is the most difficult period of development, which can distort person’s values, viewpoints and the self-assessments standards. This work was supposed to reveal what are the possibilities of the theatre classes developing adolescents’ self confidence, stress management, communication and collaboration. The aim of the research is to reveal the possibilities of theatre classes developing adolescents’ personal competences on the basis of theoretical and practical research. The main tasks are to discuss the educational importance of theoretical assumptions of adolescents’ personal competences, to explore the viewpoint to the personal competences, to sort out how confident the adolescents may be by the means of theatrical education, to find out how the adolescents may cope with stress during the theatre classes, to sort out the possibilities of communication and collaboration during the theatre classes. To analyse the results of the research the following methods were invoked: psychological and pedagogical analysis of literature, questionnaire interview survey, statistical analysis of survey data, focus group method, structured interviews and the students’ case analysis. The adolescence between the age of 12-15 is extremely important and fragile in human’s life, in which identity is found, the rapid psychological development is in process, adolescents suffer from serious experiences, conformation with the old and new conflicts. The primary and secondary educational programs (Vilnius, 2008) raised the most important tasks and aims for the teachers of theatre after which adolescents gain great knowledge, abilities and skills, are more confident, are able to cope with stress, communicate and collaborate with peers and environment, discover their own individuality. In order to explore adolescents’ personal competences development through theatre the primary and secondary general education programs were considered, personal competences structure was defined and three main elements: self-confidence, stress management, communication and collaboration were explored. This helped us to prepare the material for the research - questionnaires for adolescents, lessons plans for focus group research. The results of the research present that theatre classes have influence on adolescents’ personal competences development: students are able to communicate easier, establish new contacts, are self-confident, self-reliant, control their emotions and cope with stress. It was noted that adolescents who started attending theatre classes felt better with their peers, could easier integrate into school life, acted more confidently when facing unexpected problems. The study results suggest that training in theatre has excellent opportunities for expanding, developing personal competences. Educational methods have to be chosen considering students’ interests, abilities, individual characteristics. New experiences, friends, competent teachers’ work in theatre classes help to develop self-confidence, stress management, communication and cooperation for the adolescents.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117518
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 1, 2021

Download(s)

14
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.