Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117496
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Makauskienė, Vida
Title: Paauglių agresijos apraiškos specialiojoje mokykloje
Other Title: The manifestations of aggressiveness in youngsters behaviour in special schools
Extent: 65 p.
Date: 15-Jun-2010
Keywords: agresija;specialieji ugdymo(si) poreikiai;negalia;aggressiveness;special upbringing needs;disability
Abstract: Visuomenėje jaunimo agresyvumas didėja. Nors mokslinėje literatūroje plačiai išnagrinėta paauglių agresyvaus elgesio problema, tačiau beveik nėra tyrimų apie paauglių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, agresijos apraiškas specialiojoje mokykloje. Įvairūs pasaulio mokslininkai paauglių agresyvaus elgesio priežastis sieja su biologinėmis, socialinėmis, asmenybės ir psichologinėmis priežastimis Šio tyrimo tikslas ir buvo – išsiaiškinti galimas paauglių agresijos specialiojoje mokykloje formas ir priežastis. Kelti uždaviniai – 1. Išanalizuoti agresijos aiškinimo teorijas. 2. Išsiaiškinti paauglių agresyvaus elgesio sąsajas su psichologinės raidos ypatumais 3. Apibūdinti paauglių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, negalės ir agresyvaus elgesio ryšį. 4. Nustatyti paauglių agresijos apraiškų kilmę ir veiksnius,įtakojančius jų agresyvų elgesį specialiojoje mokykloje. Tyrimas atliktas 3 specialiosiose mokyklose. Naudoti tyrimo metodai –anoniminės anketos ir pusiau struktūruotas interviu. 50 pedagogų ir kitų specialistų apibūdino 110 specialiųjų mokyklų paauglių. Trys specialieji pedagogai interviu metodu patikslino gautą anketomis informaciją. Nustatyta, kad specialiosiose mokyklose pasitaiko agresijos apraiškų, tačiau jos nėra dažnos. Dažniausiai reiškiasi verbalinė agresija ( keiksmai, pravardžiavimai, erzinimas), mažiausiai fizinė. Negalė nedaro didelės įtakos paauglių agresyvumo apraiškoms specialiojoje mokykloje. Agresyvų elgesį gali įtakoti paauglystės raidos ypatumai, nesėkmingi santykiai su bendraamžiais, nadarnūs santykiai paauglio šeimoje, besitęsianti frustracija, kvaišalų vartojimas bei dalinai kai kurie sutrikimai, kaip: autizmo sindromas, elgesio ir emocijų sutrikimai, šizofrenija, trauminiai smegenų sužalojimai ir kiti. Neigiamą įtaką gali daryti ir žiniasklaida bei kitos masinio informavimo priemonės.
Aggressiveness of youngsters has been growing in the society. Scientific literature has deeply and widely analyzed the problem of teenagers‘ aggression. However, there are almost no studies on aggression signs in special schools of teenagers having special upbringing needs. Various global scientists relate reasons for teenagers‘ aggression with biological, sociological, personal and psychological problems. The purpose of this study is to explore potential teenagers‘ aggression forms and causes in special schools. The goals are the following: 1. To analyze the theory of aggressiveness. 2. To explore the connections between teenagers’ aggressiveness and psychological development issues. 3. To define the connections between disabilities and aggressiveness of teenagers with special upbringing needs. 4. To determine th origins of aggression manifestations and factors influencing pupils‘ behavior in special schools. The study was carried out in 3 special schools. The methods used for the study – anonymous questionnaires and in-depth interviews. 50 teachers and other specialists described 110 teenagers from special schools. Three teachers helped to revise the information from questionnaires through in-depth interview. It was found that there are aggression sings in special schools, but they are not frequent. The most frequent is verbal aggression (swear-words, passages, raillery), less frequent is physical aggression. Disability has no influence on signs of aggression in special schools. Aggressive behavior could be influenced by teenage development process, unsuccessful relationship with peers, non-harmonious family relationships, continuous frustration, usage of psychotropic substances and partially some other perturbations, such as: autism, behavioral and emotional perturbations, schizophrenia, brain traumas, and others. Negative influence is also inflicted by media and other mass communication tools.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117496
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on May 1, 2021

Download(s)

34
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.