Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117467
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kučienė, Virginija
Title: Metakognityvinio mokymo reikšmė mokinių mokymosi motyvacijai
Other Title: The influence of metacognitive teaching for pupils learning motivation
Extent: 89 p.
Date: 15-Jun-2010
Keywords: mokymosi motyvacija;metakognityvinis mokymas;aktyvumas;savarankiškumas;learning motivation;metacognitive teaching;self-reliance;activity
Abstract: Metakognityvinės didaktikos esmė ta, kad vaikai mokomi ne tik pačių žinių, tačiau ir gebėjimo mokytis, kas galėtų teigiamai veikti mokinių mokymosi motyvaciją. Tyrimas buvo atliktas, siekiant atskleisti metakognityvinio mokymo poveikį heterogeninės klasės mokinių mokymosi motyvacijai. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti metakognityvinio mokymo esmę. 2. Išaiškinti mokymosi motyvacijos sampratą ir jos lygio nustatymo kriterijus. 3. Palyginti mokinių mokymosi motyvaciją, kai taikomi tradiciniai mokymo metodai ir metakognityvinis mokymas. 4. Nustatyti mokinių mokymosi motyvacijos intensyvumą, kai taikomi metakognityviniai mokymo metodai. Tyrimo metodai: mokslinės ir metodinės literatūros analizė, atliktas kokybinis tyrimas: stebėjimas, pusiau struktūruotas interviu, kokybinė duomenų analizė, lyginamoji analizė. Mokymosi motyvacijos kintamųjų – aktyvumo, savarankiškumo, požiūrio į mokymąsi – raiškos tyrimai parodė, kad, taikant metakognityvinį mokymą, būdingi teigiami turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ir įprastai besimokančių mokinių motyvacijos pokyčiai.Tyrimas atskleidė, kad mokinių aktyvumas pamokose, taikant metakognityvinį mokymą, didėja, turinčių specialiųjų poreikių mokinių aktyvumui kintant maždaug lygiagrečiai įprastai besimokančių mokinių aktyvumui šiek tiek žemesniame lygmenyje. Turinčių specialiųjų poreikių mokinių savarankiškumo teigiami pokyčiai šiek tiek mažesni, nei įprastai besimokančių mokinių. Metakognityvinis mokymas sudaro sąlygas keistis mokinių požiūriui į mokymąsi. Teigiamus poslinkius rodo padidėjęs mokinių atsakingumas ruošiantis pamokoms, dėmesingumas pamokose, adekvatus naujų mokymo(si) metodų vertinimas, padidėjęs užrašų funkcionalumas, diskusijos pamokos tema per pertraukas, punktualumas Interviu atskleidė mokinių nuostatas, kurios rodo, kad mokiniai mąsto apie tolimesnius gyvenimo tikslus (75 proc. turinčių specialiųjų poreikių mokinių ir 87,5 proc. įprastai besimokančių mokinių), jaučia atsakomybę už savo veiklą ir rezultatus (atitinkamai 75 proc. ir 75 proc.), planuoja mokymosi veiklą (atitinkamai 50 proc. ir 75 proc.), pastebi, kad įsivertinimas padeda mokytis (atitinkamai 50 proc. ir 62,5), vertina aktyvius mokymo metodus (darbas porose, mokymasis bendradarbiaujant, pristatymai, pokalbiai, diskusijos).
Metacognitive didactic meaning that children are taught not only to their knowledge, but also the ability to learn what could have positive effects on pupils' learning motivation. The research was conducted to reveal effects of metacognitive training heterogeneous class pupils' learning motivation. Challenges of the research: 1. Reveale the essence of metacognitive teaching 2. To explain the concept of learning motivation and its grading criteria. 3. Compared to pupils' learning motivation, when applied to traditional teaching methods and metacognitive training. 4. Set up the pupils' learning motivation intensity, when applied to metacognitive training methods. Research methods: Scientific and methodological literature anglysis, a qualitative study: observation, semi-structured interviews, qualitative data analysis, comparative analysis The learning motivation alternating - activeness, self-reliance, attitude towards learning – expression research has revealed that using of metacognitive teaching positive changes occur in the pupils' learning motivation. It is true for pupils with special needs and for average pupils. The research has shown, that pupils' activeness during lessons is better, while using metacognitive teaching. The alternating for the pupils with special needs in this case is changing in parallel with average pupils; the difference makes only the level, which is lower for the children with special needs. Children with special needs demonstrate a lower level of self-reliance changes in comparison with the other pupils. Metacognitive teaching creates conditions for the change of pupils attitude towards learning. Positive changes occur in the field of a higher responsibility level in making homework, in being attentive during lessons, in being able to react positively to the new learning methods, in using their notes, in discussions on the topic of the lesson during breaks, in being accurate in time. Interview has revealed pupils attitudes. They demonstrate pupils' concern for their future (75 percent of children with special needs are thinking about it and 87,5 percent of average pupils); the responsibility pupils feel for their actions (75 percent both); planning of learning activities (50 and 62,5); they reflect that self-evaluation helps to study (25 and 50); appreciate active learning methods (learning in peers, in collaboration, presentations, discussions, talks).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117467
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on May 1, 2021

Download(s)

94
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.