Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117441
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kulienė, Janina
Supervisor: Kuginytė-Arlauskienė, Ieva
Title: Nakvynės namų klientų socialinių poreikių tenkinimo galimybės
Other Title: The opportunities for satisfying the social needs of clients of kip house
Extent: 66 p.
Date: 28-May-2008
Keywords: nakvynės namai;socialiniai poreikiai;klientai;social needs;kip house;clients
Abstract: Pasikeitus ekonominėms ir juridinėms sąlygoms, atsirado benamių – žmonių, praradusių gyvenamąjį būstą. Butai prarandami dėl įvairių priežasčių: tapus aferistų aukomis, prasiskolinus, degradavus. Dalis šių žmonių tampa visiškais benamiais ─ neturi nuolatinio darbo, gyvenamosios vietos, valkatauja, elgetauja, nusikalsta. Jie nakvoja atsitiktinėse vietose: vasarą parkuose, apleistuose pastatuose, žiemą – šiluminėse trasose, stotyse. Tikslus tokių benamių skaičius nežinomas. Laikinai jie gali prisiglausti nakvynės namuose. Poreikis apsigyventi nakvynės namuose yra žymiai didesnis nei laisvų vietų skaičius juose. Pastaraisiais metais Lietuvoje socialinių paslaugų sistema sparčiai plėtojama, savivaldybėse kuriamos įvairių tipų įstaigos, teikiamos naujų rūšių paslaugos. Išsiplėtus paslaugų sistemai, atsiranda naujų santykių tarp paslaugų teikėjų, ypač aktualūs tampa paslaugų valdymo, prioritetų nustatymo, paslaugų pirkimo ir pardavimo, taip pat mokėjimo už paslaugas klausimai. Vykdydama savo programines nuostatas, Vyriausybė socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties politika siekia, kad kiekvienam šalies gyventojui būtų sudarytos visaverčio gyvenimo sąlygos, atsižvelgiant į moterų ir vyrų padėties skirtumus. Dar didesnis dėmesys bus skiriamas socialinei atskirčiai įveikti, skurdui ir turtinei nelygybei mažinti, skatinti šeimos stabilumui. Išdėstytos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties politikos nuostatos padės įgyvendinti Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos (žr. prieiga per internetą: http://www.urm.lt/index.php?1654391666) prioritetą ─ skatinti užimtumą ir investicija į žmogiškąjį kapitalą. Socialinių paslaugų teikimo reformos tikslas – sudaryti teisines, administracines, finansines sąlygas veiksmingiau planuoti, teikti ir organizuoti socialines paslaugas taip, kad būtų užtikrinti būtinieji asmens poreikiai ir pats asmuo skatinamas aktyviai pagelbėti pats sau. Lietuvoje benamių problemoms skirtų mokslinių darbų turime nedaug (Vosyliūtė ir kt. 2004; Kriauzaitė 2004). Tai dažniausiai pavieniai straipsniai, kuriuose pateikiama empirinė tyrimų medžiaga, nusakanti benamių vertybes, jų asmenybės ypatumus, gyvenimo sąlygas. Tik viename kitame darbe iškeliama benamystės sąvokos apibrėžimo problema, pateikiami statistikos duomenys apie benamius (Kanopienė, Mikulionienė 2004; Kocai 2006). Šiuo metu Lietuvoje benamystės problema labai aktuali. Benamystės problemai visuomenėje skiriama pernelyg mažai dėmesio, trūksta objektyvios ir patikimos informacijos. Šio darbo objektas – nakvynės namų klientų socialinių poreikių tenkinimo galimybės. Darbo tikslas – išanalizuoti nakvynės namų klientų socialinių poreikių tenkinimo galimybes. Darbo uždaviniai: 1. Pateikti socialinių veiksnių, lemiančių benamystę, teorinę įžvalgą. 2. Apibūdinti Vilniaus miesto nakvynės namų teikiamų paslaugų plėtros svarbą nakvynės namų klientams. 3. Atlikti nakvynės namų klientų socialinių poreikių tenkinimo galimybių Vilniaus miesto nakvynės namuose tyrimų rezultatų analizę. Tyrimo metodai: 1. Mokslinės liretatūros ir įstatymų studijavimas, dokumentų analizė. 2. Pusiau struktūruotas interviu. Darbo struktūra ir apimtis: darbą sudaro įvadas, trys dalys, išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas, priedai. Darbo apimtis – 66 puslapiai.
The opportunities for satisfying the social needs of clients of kip house The object of the investigation: to assess the opportunities for satisfying the social needs of clients of kip house in Vilnius City. Pursuing the object, the following tasks were set: - to identify the factors that predetermine homelessness of clients of kip house; - to disclose the social needs of clients of kip house. On the investigation, the method of quantitative research was applied. It was expected to identify the causes of becoming of the clients of kip house homeless and the social needs of them required for self-assistance using the semi-structured interviewing. It was tried to identify the opportunities for satisfying the social needs of clients of kip house in course of joint analysis of the results of the interviewing under the questionnaire and the documents. The investigation was carried out in January-February 2008. Homeless persons provided with social care and short-time social protection services at Vilnius City kip house that applied for a short-time social care services were interviewed. It was important to elucidate whether opportunities for satisfying the social needs of clients exist at the kip house. The persons under investigation were 5 males and 4 females residing at the kip house. The semi-structured interview was formed of 34 questions – 11 closed and 23 open questions. The principal conclusions: - Homelessness is not only a lack of lodging. It is a very complicated social and economical problem, its causes and consequences involve many spheres of public and private life. A person can lose the apartment for various causes, such as losing the job, personal degradation or health problems. - Long-term unemployment provides the highest risk for functioning of the household and the individual. - Alcoholism is a frequent phenomenon among residents of the kip house: thev are persons having lost the lodging, health and links with their kin. - Health care and homelessness are directiv bound with poor health status of persons that reside in streets. - Social works present one the principal measures to overcome poverty. - The kip house provides opportunities for satisfying the social needs of homeless persons, such as safe lodging for night, consulting and mediation in reconstructing the social links with next of kin, employment, settlement the problem of acquisition of lodging as well as health problems.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117441
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

94
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.