Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117429
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Gustas, Virginijus
Title: M.Heideggerio metafizikos samprata
Other Title: Conception of M.Heidegger Metaphysics
Extent: 82 p.
Date: 11-May-2012
Keywords: Metafizika;pavyzdinis metafizikos vaizdinys;ontoteologija;Metaphysics;the paradigmic view of metaphysics;ontoteology
Abstract: Šiame tyrime atliekamas dvejopo pobūdžio darbas. Naudojantis plačiu Martino Heideggerio raštų palikimu, siekiama artikuliuoti šio filosofo metafizikos sampratos pamatinius dalykus. Šis siekis atliekamas naudojantis viso kūrybinio Heideggerio laikotarpio tekstais. Taigi yra suspenduojamas vadinamojo Kehre (posūkio) motyvas, kaip ypatingos svarbos įvykis šio mąstytojo intelektualinėje biografijoje. Pasirinkta metafizikos artikuliacijos prieiga vyksta dviem svarbiausiais lygiais: išskiriami pagrindiniai probleminiai momentai, vadintini lūžiniais metafizikos sampratos įvykiais ir jie artikuliuotini pasitelkus atskirų filosofijos istorijos laikotarpio mąstytojų, atliekančių su šiais esminiais sampratos kaitos momentais sietinų mąstymo paradigmų įtvirtinimo, veiksmus. Heideggerio metafizikos sampratos eksplikacija sudaro galimybes diskutuoti su tokia metafizikos koncepcija. Ši neformali diskusija tampa antruoju šio tyrimo sluoksniu. Šalia heidegeriškos metafizikos sampratos yra keliami poleminiai klausimai, taip siekiant suvokti ir pateikti esminius metafizikos unikalumo bruožus. Turint omenyje Heideggerio filosofijos įtaką humanitarinių mokslų korpusui, atsižvelgiant į jo metafizikos, kaip filosofijos pabaigos interpretaciją, tyrimas gali būti laikytinas savotiškais prolegomenais nagrinėti XX amžiuje iškylančias pagrindines filosofines problemas.
In this study is accomplished the dual character of the work. In use of a wide legacy of Martin Heidegger’s texts, author is trying to articulate the metaphysical concept of reference points of this philosopher. This goal is carried out through the Heidegger's texts of his entire creative period. Thus is suspended the motif of the so-called Kehre (Turn), as the key event in the intellectual biography of the thinker. Pick of approach of the metaphysical articulation is proceeding on two prime levels: the main problematic moments are highlighted, called as the turning-point of events of the metaphysical concept and these events are articulated in use through the different thinkers in the history of philosophy in their actions to solidify the paradigm of thought in essential moments of concept's changes. Heidegger's explication of the concept of metaphysics is open up the possibility of discussion with philosopher's concept. This informal discussion became a second layer of this study. In addition to heideggerian metaphysical concept, the polemic issues are raised up, to understand and provide readers with the essential features of the uniqueness of metaphysics. In a view of the Heidegger’s influence to corpus of the humanities, according to his interpretation of metaphysics, named as The End of Philosophy, the study may be regarded as some sort of prolegomena to examine the key philosophical problems, highlighted in the XXth century
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117429
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

88
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.