Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117426
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Karaliūnienė, Valdonija
Title: Istorinis kostiumas kaip meno dalykus integruojantis veiksnys
Other Title: Historical costume as a subjects of arts integrating
Extent: 79 p.
Date: 29-May-2008
Keywords: istorinis kostiumas;menų integracija;integracija;historical costume;arts integration;integration
Abstract: Šiandieninis jaunimo susidomėjimas mada sąlygoja reikmę per dailės ir dizaino pamokas skirti didesnį dėmesį istorinio kostiumo studijoms. Istorinio kostiumo pažinimas dailės pamokose gali tapti menus – muziką, dramą, choreografiją, literatūrą – integruojančiu veiksniu. Šio magistrinio darbo tyrimo objektas – istorinio kostiumo studijos kaip meno dalykų integravimo veiksnys vyresniųjų klasių menų pamokose. Tyrimo tikslas – atskleisti istorinio kostiumo studijų vaidmenį, vedant integruotas meno dalykų pamokas. Tyrimo uždaviniai: Apžvelgti istorinio kostiumo raidos tendencijas. Atskleisti istorinio kostiumo pažinimo reikšmę kaip meno dalykų integravimo galimybę, ugdant mokinių gebėjimus taikyti žinias, įgytas per kitų dalykų pamokas, saviraišką, kūrybiško mąstymo sklaidą. Apibendrinti mokinių ir mokytojų požiūrį ir įvertinti galimybes meno dalykų integracijoje, studijuojant istorinį kostiumą. Pasiūlyti integruoto dailės, choreografijos, teatro, muzikos mokymo aspektus remiantis istorinio kostiumo studijomis. Tyrimo hipotezė – istorinio kostiumo studijos, integruojant meno dalykų disciplinas, gali padėti kūrybiškai interpretuoti per kitas pamokas įgytas žinias, jas panaudoti įvairiapusiškam mokinių ugdymui. Tyrimo metodai: teoriniai - psichologinės, pedagoginės literatūros, mokyklos programų analizė, kuri padėtų atskleisti teorinius tiriamos problemos pagrindus ir palyginti ankstesnių tyrėjų išvadas su šio tyrimo rezultatais. Empiriniai - mokinių apklausa (anketa); mokytojų apklausa(anketa); ugdomasis projektas; testas; Raktiniai žodžiai: istorinis kostiumas, menų integracija. Tyrime dalyvavo 56 Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos 2ag ir 2eg klasių gimnazistai, apklausti 35 mokytojai. Gautos šios išvados: Istorinis kostiumas visais laikais buvo sąlygojamas kitų meno šakų sąveikos. Todėl, studijuojant istorinį kostiumą mokykloje, egzistuoja reali prielaida įvairių meno dalykų integravimui. Atskleidus istorinio kostiumo raidos pažinimo reikšmę tarpdisciplininei integracijai, išaiškėjo, kad galima ugdyti teigiamų nuostatų inspiruotą interesą, formuojantį giluminį istorinių laikotarpių pažinimą, taip aktyvinant mokinių saviraišką ir ugdant kūrybišką mąstymą. Apibendrinant mokinių požiūrį į istorinio kostiumo studijas, galima teigti, kad mokiniai, dalyvavę ugdomajame projekte, savarankiškai rinkę medžiagą, ir derinę darbo metodus greičiau suvokė istorinių stilių vientisumą. Išsiaiškinus mokytojų požiūrį į tarpdisciplininę integraciją, matome, kad gimnazijoje aktyviai taikomas integruotas ugdymas, sudarantis galimybę, pasireikšti intelekto daugialypiškumui. Dauguma mokytojų mato galimybę istorinio kostiumo pažinimą integruoti į savo dėstomą dalyką. Apibendrinant gimnazijos mokytojų patirtį tarpdisciplininėje integracijoje išsiaiškinta, kad dauguma pagrindine problema nurodo nesuderintas bendrąsias programas ir tvarkaraštį. Istorinio kostiumo studijų, dailės, choreografijos, teatro ir muzikos menų sintezės kaip ugdomojo projekto suvokimas yra vienas iš galimų integracinio meno pažinimo ir perteikimo galimybių įvairiapusiškam mokinių ugdymui.
Young people‘s interest in fashion creates the need to devote a considerable attention to the study of the historical costume in the lessons of Art and Design. Learning about the historical costume in Art lessons may become a factor integrating the arts – music, drama, choreography and literature. The research subject of the present study is the study of the historical costume as an integrating factor of art subjects in upper secondary school lessons of arts. The aim of the research is to establish the role of the historical costume study in conducting integrated lessons of arts. The research objectives are as follows: to review the development of the historical costume; to reveal the significance of learning about the historical costume as an opportunity for integration of art subjects, developing learners‘ abilities to apply the knowledge acquired in the lessons of other subjects, self-expression and creative thinking; to summarize learners‘ and teachers‘ attitudes and to assess the possibilities in the integration of art subjects when studying the historical costume; to suggest relevant aspects of integrated teaching of fine art, choreography, drama and music based on the study of historical costume. Research hypothesis: study of historical costume through integration of art subjects can contribute to creative interpretation of the knowledge acquired in other lessons and its application to versatile learner education. Research methods: theoretical: analysis of psychological and pedagogical literature and school curricula, which allows to provide the theoretical basis for the research problem and to compare the conclusions of previous researches with the results of the present research. Empirical: learner survey (questionnaire); teacher survey (questionnaire); educational project; and test. The key words: historical costume, arts integration. 56 learners of 2ag and 2eg grades of Kretinga Jurgio Pabrezos Gymnasium participated in the research. The research conclusions are as follows: Having reviewed the development of the costume in historical epochs, the possibilities for integration of art subjects open up. Having established the significance of learning the development of the historical costume for interdisciplinary integration, it has become clear that an interest inspired by positive attitude forming a thorough learning of historical periods is subject to development thus activating learners’ self-expression and developing their creative thinking. The research on the learners’ attitude to the study of the historical costume suggests that the learner participants in the educational project, independently collecting materials and coordinating work methods, were able to understand the unity of historical styles in a shorter time. The research on the teachers’ attitude to interdisciplinary integration suggests that integrated teaching is actively applied in the gymnasium, which allows for a possibility for exercising multifaceted intellect. The research has shown that the majority of the teachers see a possibility for integrating learning about the historical costume into the subjects they teach. Realization of synthesis of the historical costume study, fine arts, choreography, drama and music as an educational project is one of the possibilities for integrative learning and introduction of art aiming at versatile learner education.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117426
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

322
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.