Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117425
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Astrauskienė, Jurgita
Title: 6 – 7 amžiaus vaikų vertybių ugdymo ir ugdymosi ypatumai veiklos erdvėse
Other Title: The characteristics of education and learning the values by 6-7 years old children in the spaces of performance
Extent: 74 p.
Date: 6-Jun-2012
Keywords: vertybės;vertybinės orientacijos;vertybių ugdymas ir ugdymasis;values;value orientations;education and learning the values
Abstract: Darbe analizuojama pedagogų vaidmuo formuojant vaikų vertybines nuostatas. Taip pat siekiama atskleisti vaikų vertybių ugdymo ir ugdymosi ypatumus priešmokykliniame amžiuje. Tyrimo objektas yra priešmokyklinio amžiaus vaikų vertybių ugdymo ir ugdymosi ypatumai Tyrimo tikslas – ištirti vertybių perdavimo ir perėmimo ypatumus priešmokykliniame amžiuje. Hipotezė: Ikimokyklinėje įstaigoje vertybių perėmimo ir perdavimo procese svarbiausias vaidmuo tenka pedagogui. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti vertybių sampratą; 2. Atskleisti vaikų vertybių ugdymo ir ugdymosi būdus veiklos erdvėse; 3. Išsiaiškinti vaikų nuomonę apie vertybes; 4. Išsiaiškinti pedagogų nuomonę apie vertybes; 5. Išsiaiškinti pedagogų vertybių ugdymo būdus veiklos erdvėse. Darbe naudoti šie metodai:  Literatūros analizė;  Stebėjimas;  Interviu;  Anketinė apklausa. Tyrime dalyvavo: Tyrime dalyvavo 159 priešmokyklinio amžiaus vaikai ir 15 priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Raktiniai žodžiai: vertybės, vertybinės orientacijos, vertybių ugdymas ir ugdymasis. Tyrimu buvo pasiekti tokie rezultatai: pateikta vaikų nuomonė apie vertybes, išskirti vaikų ir pedagogų vertybių ugdymo ir ugdymosi būdai, išsiaiškinta pedagogų požiūris į vertybes.
The paper analyzes the role of teachers in shaping children's moral values. It also aims to disclose the value of child development and learning characteristics of pre-primary age. The object of the research is the characteristics of education and learning the values of preschool-age children. The goal of the research - to investigate the transmission of values and characteristics of takeover in pre-primary age. Hypothesis: In preschool institutions the most important role in the process of taking over and passing the values falls on teachers. The tasks of the research: 1. To reveal the concept of the values; 2. To reveal the ways of children's education and learning the values in activity spaces; 3. To find out children’s opinion on values; 4. To find out teachers‘ opinion on values; 5. To figure out the ways of teachers’ educating the values in activity spaces. The following methods were used in the paper:  Analysis of literature;  Observation;  Interview;  Questionnaire. Participated in the study: The study included 159 preschool children and 15 pre-school teachers. Keywords: values, value orientations, education and learning the values. The study achieved the following results: the children's opinion about the values was presented, the methods of education and learning the values by children and teachers were distinguished, teachers' attitude towards values was clarified.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117425
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.