Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117414
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Brikaitė, Toma
Title: Lietuvos ir Anglijos švietimo sistemų lyginamoji analizė
Other Title: The comparative analysis of Lithuanian and English educational systems
Extent: 84 p.
Date: 9-Jun-2012
Keywords: švietimo sistema;lyginamoji analizė;švietimo sistemos samprata;educational system;the comparative analysis;to reveal the conception
Abstract: Magistrinio darbo tema – „Lietuvos ir Anglijos švietimo sistemų lyginamoji analizė“. Tema aktualumas:. Šiame darbe detaliai analizuojama tiek Lietuvos, tiek Anglijos mokyklų veikla, jos reglamentavimas. Siekiant tobulinti švietimo sistemą Lietuvoje, būtina atsižvelgti į gerąją kitų Europos Sąjungos narių patirtį šioje srityje. Pritaikant tam tikrus kitų valstybių švietimo sistemos aspektus, gali būti sudaromos sąlygos ir Lietuvos sistemos efektyvesniam funkcionavimui. Darbo objektas- Lietuvos ir Anglijos švietimo sistemų lygmenys ir sritys. Darbo tikslas- nustatyti esminius Lietuvos ir Anglijos švietimo sistemų panašumus ir skirtumus. Darbo uždaviniai: 1)Atskleisti švietimo sistemos sampratą, paskirtį bei tikslus; 2)Apibūdinti švietimo vadybos vietą švietimo sistemoje; 3)Aptarti šiandieninės švietimo vadybos ir politikos akcentus švietimo sistemoje; 4)Atlikti Lietuvos ir Anglijos švietimo sistemų struktūrų lyginamąją analizę; 5)Atskleisti Lietuvos ir Anglijos pagrindinių mokyklų tipus bei skirtumus; 6)Atlikti Lietuvos ir Anglijos švietimo sistemų ugdymo turinio ir pasiekimų įvertinimo lyginamąją analizę; 7)Palyginti Lietuvos ir Anglijos mokyklų valdymo ypatumus. Darbo metodai: • Mokslinės literatūros, teisės aktų ir publikacijų švietimo tema analizė; • Lyginamoji dokumentų analizė; • Sintezės metodas – išvadų, pasiūlymų ir apibendrinimų formavimui; Darbo apimtis: 78 puslapiai (be priedų). Darbo struktūra: magistro darbą sudaro įvadas, 2 dalys: teorinė ir empirinė; išvados, literatūros sąrašas; santraukos lietuvių ir anglų kalbomis; priedai. Darbe pateikti 20 paveikslų ir 3 lentelės. Literatūros šaltinių: Panaudoti 53 literatūros šaltiniai.
Title of Master's thesis: “The Comparative Analysis of Lithuanian and English Educational Systems”. Relevance of the topic: The in-depth analysis of Lithuanian and English schools and their regulations is represented in this research paper. In order to improve the educational system in Lithuania, it is necessary to consider the experience in this field of other EU members. Adjusting certain aspects of educational system of other countries may allow the system of Lithuanian education get more functional. Research objects: The levels and areas of Lithuanian and English educational systems. Research goal: To identify main similarities and differences of Lithuanian and English educational systems. Research tasks: 1)To reveal the conception, mission and goals of an educational system; 2)To describe the significance of educational management in educational system; 3)To discuss the accents of contemporary educational management and politics in educational system; 4)To perform the comparative analysis of the structures of Lithuanian and English educational systems; 5)To disclose main types and differences of Lithuanian and English primary schools; 6)To perform the evaluation of comparative analysis of the content of training and achievements of Lithuanian and English educational systems; 7)To compare the peculiarities of management of Lithuanian and English schools. Research methodology: • The analysis of scientific literature, legislations and publications concerning education matters. • The comparative analysis of documents. • The method of synthesis for the formulisation of conclusions, suggestions and generalizations. Volume of the Master thesis: 78 pages (with no appendices included). Research structure: The Master thesis consists of the introduction, 2 main parts (theoretical and empirical), conclusions, bibliography, and summaries in Lithuanian and English, appendices. There are 20 illustrations and 3 tables in the research paper. Bibliography: 53 references were used in the research paper.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117414
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on May 1, 2021

Download(s)

36
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.