Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117325
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kalinovas, Michailas
Title: Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų padėties darbo rinkoje vertinimas
Other Title: The evaluation of the situation of Lithuanian higher school graduates in the labour market
Extent: 63 p.
Date: 22-May-2012
Keywords: absolventai;darbo rinka;užimtumas;nedarbas;emigracija;graduates;labor market;employment;unemployment;emigration
Abstract: Šiuolaikinės visuomenės socialinė - ekonominė raida, paremta inovacijomis, naujomis technologijomis ir mokslo atradimais, kurių diegimas į šalies ūkį ir valstybės valdymą neįmanomas be išsilavinusių ir kūrybingų aukštos kvalifikacijos specialistų. Todėl modernioje visuomenėje į pirmą vietą iškeliamos ne fizinės, bet intelektinės darbo jėgos savybės, padedančios individui prisitaikyti prie spartėjančios mokslinės techninės pažangos bei naujų darbo rinkos reikalavimų. Šią misiją gali atlikti tik pažangi ir inovatyvi šalies švietimo sistema, lanksčiai reaguojanti į kintančius darbo rinkos poreikius. Aukštojo mokslo diplomas atveria duris politinei, mokslinei ir profesinei karjerai, yra tvirtas užimtumo ir aukštesnių pajamų garantas. Kvalifikuoti specialistai mažiau nukenčia nuo nedarbo net ekonominės krizės ir depresijos sąlygomis. Tai motyvuoja jaunimą siekti žinių aukštojo mokslo sistemoje. Magistro baigiamajame darbe pagrindinis dėmesys skiriamas specialistų su aukštuoju išsilavinimu rengimo kryptims ir tendencijoms, jų užimtumo, nedarbo ir ekonominio aktyvumo rodikliams, aukštųjų mokyklų absolventų emigracijos priežastims ir pasekmėms. Darbo tikslas - įvertinti aukštųjų mokyklų absolventų padėtį darbo rinkoje ir išanalizuoti jų darbo jėgos panaudojimo efektyvumą bei tikslingumą. Tyrimo hipotezė. Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų padėtis darbo rinkoje turi neigiamas tendencijas. Tyrimo išvados. Sparčiai didėjant stojančiųjų į aukštąsias mokyklas žmonių skaičiui, gausėjo jas baigusiųjų absolventų gretos. Šalies darbo rinkoje pradėjo formuotis tam tikrų profesijų specialistų perteklius, augo aukštųjų mokyklų absolventų nedarbas, aštrėjo konkurencija tarp aukštos kvalifikacijos darbuotojų, dėl to jiems tenka ilgiau ieškotis darbo, susiduria su aukštais profesiniais reikalavimais iš darbdavių pusės. Negalėdami įsidarbinti pagal specialybę ar jų kvalifikaciją atitinkantį užimtumo lygmenį, aukštųjų mokyklų absolventai priversti dirbti mažiau motyvuotą ir blogiau apmokamą darbą arba emigruoja. Todėl investicijos į jų darbo jėgos parengimą betarpiškai perkeliamos į kitų šalių darbo rinkas ir jų „žmogiškojo kapitalo“ efektą pasisavina bei jiems darbo vietas suteikia kitų šalių darbdaviai.
Social – economic development of modern society, based on innovations, new technologies and discoveries of science, the instillation of which into the country’s economy and government of state is impossible without educated, creative and highly qualified specialists. That is why in modern society in the first place are raised not physical but intellectual characteristics of workforce, which help the individual to adapt to the growing scientific technical progress and new requirements of labour market. Only progressive and innovative educational system of the country, which reacts flexibly to the changing requirements of labour market, can fulfill this mission. The university degree opens the door for political, scientific and professional career and is strong guarantor for employment and higher income. Qualified specialists suffer less from unemployment even during the crisis and depression. This motivates the youth to acquire knowledge in the system of higher education. In final master degree work the main attention is paid to the trends and tendencies of preparation of the specialists with higher education, their employment, unemployment and indicators of economic activity, the cause and effect of emigration of higher school graduates. The aim of the work – to evaluate the situation of higher school graduates in the labour market and to analyze effectiveness and expediency of their workforce. The hypothesis of the research. The situation of Lithuanian higher school graduates in labour market has negative tendencies. The conclusions of the research. As a number of people entering higher schools are rising fast, the number of graduates has increased as well. Specialists of certain professions have formed a surplus in the country’s labour market. The unemployment of graduates has increased; the competition between well qualified workers has become strained. This is the reason why they have to search for a job for a longer time, they confront with higher professional employer’s requirements. Not being able to find a job according to their specialty, the graduates are forced to choose less motivated and less paid job or they have to emigrate. For this reason the investment into the preparation of their workforce is transferred to the labour markets of other countries and the effect of “human capital” is appropriated by the employers of other countries, who provide them with work places.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117325
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.