Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117308
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jasaitytė, Rasa
Title: Neįgalumo įtaka vaiko, turinčio raidos sutrikimą asmeninio gyvenimo vizijos formavimuisi
Other Title: Disability’s influence to the child, having fluster of development, formatting his/her personal vision of life
Extent: 80 p.
Date: 2-Jun-2008
Keywords: neįgalumas;vizija;raidos sutrikimas;disability;vision;fluster of development
Abstract: Neįgaliems žmonėms labai svarbi visuomenės parama, jie taip pat nori jaustis reikšmingi ir reikalingi. Tačiau svarbus yra paties neįgalaus žmogaus požiūris į savo negalią ir su ja susitaikyti. Juk neįgaliesiems reikia priimti savo negalią ir su ja gyventi ne tik buitinėje erdvėje bet ir profesinėje, kontaktuoti su kitais žmonėmis. Tyrimo objektas: požiūris į neįgalumą turinčio vaiko ateities viziją. Mokslinė problema: neįgalumo įtaka vaiko ateities vizijos formavimuisi Tikslas: Išsiaiškinti neįgalumą turinčio vaiko ateities vizijos ypatumus. Uždaviniai: 1. Išnagrinėjus mokslinę pedagoginę literatūrą ir juridinius dokumentus, atskleisti negalę turinčio žmogaus visaverčio gyvenimo kriterijus. 1. Ištirti negalę turinčių mokinių aspiracijų lygį savarankiško gyvenimo vizijoje; 2. Išsiaiškinti mokytojų nuostatas į negalę turinčių mokinių savarankiško gyvenimo galimybes; 3. Ištirti realias mokinių galimybes rengtis savarankiškam gyvenimui; Tyrimo metodai: 3) mokslinių šaltinių analizė: pedagoginė, psichologinė literatūra, atliktų tyrimų ataskaitos, juridiniai dokumentai. 4) Empiriniai tyrimai: moksleivių ir pedagogų anketinės apklausos. Statistinė duomenų analizė atlikta Excel programa. Išsiaiškinus pedagogų požiūrį į vaikų su negale savarankiško gyvenimo galimybes, galima teigti, kad šis požiūris nėra labai optimistinis, nes pedagogai daugelį reikšmingų žmogui dalykų neįgalių vaikų atžvilgiu vertina skeptiškai. Pedagogų požiūriu neįgalus vaikas turi galimybių gyventi visavertį gyvenimą, tačiau kurioje srityje labiau jam pasiseks, lems jo raidos sutrikimo pobūdis. Moksleivių, turinčių negalias ir besimokančius bendrojo lavinimo mokykloje, realios galimybės sukurti savarankišką gyvenimą yra reglamentuojamos įstatymų. Nuo mažens neįgalumą turintys vaikai yra integruojami į mokymo įstaigas, kuriose turi sąlygas bendrauti ir įsijungti į mokyklos bendruomenę, mokytis pritapti prie juos supančios aplinkos. Moksleivių, turinčių negales profesinis parengimas ir darbinis ugdymas yra reglamentuojamas įstatymo ir kuriamos mokymo įstaigos, rengiami projektai, bei steigiamos socialinės įmonės, kuriose neįgalieji gali pritaikyti savo gebėjimus ir pasijausti naudingi ir neišskiriami iš visuomenės. Todėl galima teigti, kad realiai yra sudaromos sąlygos neįgaliam vaikui siekti visų galimybių realiai savarankiško gyvenimo vizijai.
Disabled people are a very important support for our society, they also want to feel themselves significant and wanted. As disabled person’s attitude towards his/her disability and to accept it, as disabled people have to live with their disability not only in daily life, but also in their carrier, having relationships with people. The object of the investigation is the attitude towards the vision of life of a disabled child. The scientific problem of the dissertation is to discuss the particularities in creating future vision for a disabled child. The aim of the dissertation is to find out the peculiarities of the life vision of a disabled child. The goals of the dissertation: After studying a scientific and pedagogical literature and juridical documents to reveal criteria of a normal life of a disabled person; To find out level of aspirations disabled students have in their vision of independent life; To find out pedagogues’ attitude towards potential of independent life disabled students have; To investigate real possibilities disabled students have to prepare themselves for their independent life; Methods of investigation: Analysis of the scientific sources; pedagogical and psychological literature, reports about research done, juridical documents. Empirical research: questionnaires for teachers and students. Analysis of statistical data was done in Excel. Clearing out pedagogues’ attitude towards the possibilities of independent life disabled children have, it is possible to state, that the attitude is not very optimistic, because teachers evaluate many important things skeptically. Teachers think that disabled children have opportunities to lead a normal life, but the sphere where they can succeed would be determined by the character of their disability. Students with some disabilities and studying at a comprehensive school, have got real possibilities to lead an independent life which is regulated by laws. Children with inborn disabilities are integrated into scholastic institution, where they have conditions to communicate and to go into the community to learn to belong to the surroundings. Disabled students’ professional studying and labour education are regulated by law and scholastic institutions are established, projects are prepared, social enterprises are established where disabled people can adapt their abilities and to feel themselves unexcepting them from the society. That is why we can state, all conditions are created allowing disabled children to fulfill visions of their independent life.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117308
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

1
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.