Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117275
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šakarnytė, Lena
Supervisor: Gudmonas, Jonas
Title: Žmogaus kūrybiško vaizdavimo mokymo metodai dailės pamokose
Other Title: The teaching methods of reflecting a man creatively in art lessons
Extent: 113 p.
Date: 29-May-2008
Keywords: Pseudorealizmas;kūrybiškumas;metodai;žmogus;Pseudo-realism;creativeness;methods;man
Abstract: Apie 10 -13 metus vaikai peržengia paauglystės slenkstį. Šiame amžiaus tarpsnyje žmogaus vaizdavimas dvimatėje plokštumoje yra sudėtinga ir įgūdžių reikalaujanti užduotis mokiniams. Žmogaus piešimas dvimatėje plokštumoje dažnai tampa problema. Paaugliams įžengusiems į realizmo (pseudorealizmo) stadiją svarbus tampa darbo rezultatas, atsiranda poreikis daiktus vaizduoti “teisingai“, tačiau tuo pačiu mokinys susiduria su plastinės išraiškos galimybių ribotumu. Ši problema mažina mokinių motyvaciją, kūrybinę raišką dailės pamokose. Tyrimo objektas - 10 – 13 metų mokinių motyvacijos skatinimas, kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymo galimybės, taikant tikslingus žmogaus figūros piešimo metodus dailės pamokose. Tyrimo tikslas – atskleisti metodus skatinančius kūrybišką žmogaus figūros ir portreto vaizdavimą dailės pamokose. Tyrimo uždaviniai: 1) išanalizuoti specialiąją literatūrą ir išryškinti vaikų vaizdinės plastinės raiškos raidos aspektus; 2) apžvelgti realizmo (pseudorealizmo) stadijos įtaką 10 – 13 metų vaikų vizualiniai raiškai; 3) atskleisti veiksnius ir metodus skatinančius 10 -13 metų mokinių kūrybiškumą ir motyvaciją vaizduojant žmogaus figūrą ar portretą dailės pamokose; 4) pateikti žmogaus kūrybiško vaizdavimo metodus ir taikymo praktikoje galimybes. Hipotezė – tinkamai parinkti metodai ir aktualios temos, atlikimo priemonių įvairovė, technikos, skatina vaikų kūrybiškumą vaizduojant žmogaus figūrą ir portretą piešiniuose. Tyrime dalyvavo 5 – 6 klasių mokiniai ( 69 mergaitės ir 63 berniukai ) Iš viso 122 mokiniai. Apžvelgta mokslinė, publicistinė ir metodologinė literatūra, išanalizuoti tyrimo metu gauti rezultatai, pamokų stebėjimas, bei piešinių analizė atskleidė, kad mokant piešti žmogų labai svarbu pašalinti vidinę įtampą akcentuojat darbo procesą, o ne rezultatą. Parenkant žmogaus vaizdavimo užduotis svarbūs aspektai yra: užduoties formulavimas, metodų, kurias bus siekiama išsikeltų tikslų diferencijavimas ir pritaikymas. Dailės pamokose mokant vaizduoti žmogų svarbus yra ne tik tikslus proporcijų perteikimas, bet ir kūrybiška piešinio visuma. Todėl norint pasiekti gerų rezultatų būtina apjungti akademinio piešimo taisykles su kūrybiškumą skatinančiais metodais. Tokie metodai kaip: improvizacija, interpretacija, kūrybinis eksperimentas ir kt. skatina mokinių motyvaciją, padeda patirti kūrybos džiaugsmą, įvairiapusiškiau pažvelgti į vaizduojamą objektą.
Children step over the threshold when they are 10 – 13 years old. The man painting task on the two – dimensional place is complicated and challenging student’s skills on this teen’s lifetime period. Drawing the man on the two dimensional place often is a problem. In result of the work becomes very important for teenager’s who are on the stage of realism (pseudo realism). They want to paint things “right”, but at the same time students run into limitation of the plastic expression. This problem lessens student’s motivation and creative expression in the lesions. Object of study: 10-13 years old students. 1. Stimulation their motivation. 2. Training pupils creative and self - expression through purposeful figure drawing methods in art lesions. Aim of study – to reveal methods which give an incentive to creative paintings of the man or portrait in the lesions. Tasks of study 1. To analyze special literature and expose students evolution aspects of the visual and plastical expressions. 2. To review the realism influence on the 10-13 teens visual expression. 3. To reveal factors and methods which stimulate 10-13 teens creation and motivation to paint the man or portrait in art lesions. 4. To present creative methods how to paint the man and to give recommendations how it could be aimed practically. Hypothesis – suitable methods and pressing themes, variety of supplies and techniques stimulate student’s creative skills when they draw portrait or paint the figure of the man in their drawings. 5-6 forms students have participates in this research (69 girls and 53 boys) on all 122 students. It was examined scientific, publicistic and methodical literature. The results of study were analyzed too. The observation of lessons and analysis of drawings showed that during the drawing it is very important to eliminate internal etress emphasing process of working not the result. During the forming drawing man tasks there are very important aspects, formulation tasks. Methods which could help to reach different and adapt aims. When we teach to draw the man it is very important not only exact rendering of proportions, but the whole creative complex of drawing. If we want to reach good results we have to link up academic drawing rules and methods which stimulate creation. Such methods as: improvisation, interpretation, creative experiment and etc. They stimulate students motivation, help to enjoy working and let us to look more versatile to the painted object.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117275
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

111
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.