Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117268
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Šližytė, Snieguolė
Title: J. Basanavičiaus "Juodosios knygos" prietarų (tikėjimų) leksikos savitumas
Other Title: The Peculiarities of Prejudice Lexis in J. Basanavicius Black Book
Extent: 61 p.
Date: 7-Jun-2007
Keywords: J. Basanavičiaus;Juodoji knyga";prietarai;leksikos savitumas;J.Basanavicius;Black Book;lexis;peculiarities
Abstract: Šio darbo tema – J. Basanavičiaus ,,Juodosios knygos“ prietarų (tikėjimų) leksikos savitumas. Ši tema yra nauja leksikos savitumo atskleidimo būdu – prietarų (tikėjimų) leksikos suprantamumo tyrimu, atliktu mokyklose. Tokio tyrimo iki šiol nebuvo, tad nebuvo galimybės remtis ankstesniais darbais ar kritine literatūra, todėl kad visas darbas buvo orientuotas gautų duomenų analize. Šio darbo tikslas yra ištirti, ar dabartiniai moksleiviai suvokia ,,Juodosios knygos“ tikėjimų (prietarų) leksikos savitumą, minties gilumą, išsiaiškinti, kaip reikėtų parengti moksleiviams skirtus tokio pobūdžio tekstus, kad jie duotų kaip galima daugiau naudos perteikiant lietuvių tautos pasaulėjautą ir pasaulėvaizdį, kalbos savitumą. Siekiant išsiaiškinti, ar moksleivių amžius turi lemiamos įtakos suvokiant prietarus, buvo tiriami skirtingo amžiaus, t. y. 6–8 kl. ir 9–12 kl., moksleiviai. Daroma prielaida, kad glaudesnius ryšius su kaimo aplinka turintys moksleiviai geriau suvokia liaudies vartotą leksiką ir prietaruose aptariamas realijas, todėl tyrimui pasirinkti moksleiviai iš Anykščių miesto ir Vilniaus miesto, kur, kaip žinia, moksleiviai dažniausiai neturi jokios tarmės, mažiau yra susiję su kaimo aplinka. Tyrimui naudojami metodai – anketavimas ir duomenų analizė. Iš viso tirti 27 skirtingi atsitiktinai išrinkti ,,Juodosios knygos“ prietarai (tikėjimai). Į kiekvieną anketą įeina po 3 prietarus. Buvo apklausta 112 Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos moksleivių (53 žemesniųjų klasių (6-8) ir 59 aukštesniųjų klasių (9-12 ), bei 80 Anykščių A. Baranausko vidurinės mokyklos moksleivių (40 žemesniųjų klasių (6-8) ir 40 aukštesniųjų klasių (9-12 kl.)). Iš viso yra 192 anketos, kuriose atitinkamai išdėstyti 576 moksleivių apibūdinimai apie 27 prietarus (tikėjimus). Atliktas tyrimas įrodė, jog XIX a. pab. – XX a. prad. prietarai bei juose esančios realijos yra per daug nutolę nuo dabartinio gyvenimo būdo, todėl moksleiviams mažai suprantami. Kaip parodė prietarų suvokimo tyrimas, Vilniaus moksleiviai visiškai nesuprato 12 iš 27, Anykščių - 9 iš 27 ,,Juodosios knygos“ prietarų . Tad galime daryti išvadą, jog dauguma moksleivių nesuprato trečdalio jiems pateiktų prietarų. Remiantis atliktu tyrimu, galima teigti, jog moksleiviai nesuprato prietarų dėl: 1) juose esančių dabartinei lietuvių kalbai neteiktinų skolinių (barbarizmų) Pvz.:sūdas, patropyti, zauzos, mizernas, knatai, blėdis. 2) nesuprantamų tarmybių ir visai nebežinomų lietuviškų žodžių, pasitraukusių iš aktyviosios vartosenos Pvz.: lytus, ypata, skalsa, drapanos, myris. 3) žodžių (pasakymų), kurių reikšmė yra per daug nutolusi nuo gyvenimo būdo (nebežinoma realija) Pvz.: galvą ieškoti, kryžiavos dienos, pelai, neužkukuotas krienas, valgomosios dienos. Tyrimu įsitikinta: 1) moksleivių amžius neturi lemiamos įtakos leksikos (prietarų) suvokimui, nes žemesniųjų (6-8) ir aukštesniųjų (9-12) klasių moksleiviai prietarus suvokė panašiai. 2) glaudesnius ryšius su kaimo aplinka turintys moksleiviai gyvenimo realijas ir liaudies vartotą leksiką suvokia panašiai kaip ir moksleiviai, neturintys tokių ryšių ( ryškaus skirtumo nėra). 3) tarmės turėjimas nedaro didelės įtakos senovinių prietarų suvokimui. Taip pat tyrimas parodė, kad žodžių su nutolusiomis realijomis suvokimui neturi įtakos nei moksleivių amžius, nei gyvenamoji vieta. Kadangi darbo objektas XIX a. pab. – XX a. prad. prietarai, šiuo pasirinktu tyrimo objektu buvo siekiama senovinius prietarus (tikėjimus) integruoti į mokykloje dėstomą tautosaką. Ši pasakymų tautosaka iš dalies primena patarles ir priežodžius, tačiau jei su patarliu pasauliu supažindinami žemesniųjų klasių moksleiviai, prietarų (tikėjimų) pasaulis būtų orientuotas į vyresniųjų klasių moksleivius (9-12 kl). Tuo labiau, kad 9 klasėje moksleiviai pradeda gilintis į tautosakos rūšis ir žanrus, aiškinamasi atutosakos kilmė bei stengiamasi suvokti tautosakos meninį savimumą. Turtinant kalbą būtina mokytis iš tautosakos, nes ji yra didysis mūsų kalbos lobis, todėl turime ją tinkamai perduoti ateities kartoms. O kad galėtume ją perduoti, būtina, kad ji būtų parengta tekstologiškai – išnagrinėta, tinkamai pateikta. Tokią tautosaką jau galima būtų diegti mokiniams. Tautosakos pateikimo būdas – pats svarbiausias dalykas norint, kad tautosaka mokinį ,,paliestų”, praturtintų ir duotų kaip galima daugiau naudos perteikiant lietuvių pasaulėjautą ir pasaulėvaizdį, atskleistų kalbos savitumą. Tad mokant tautosakos, reikalinga tinkamai paruošta metodinė medžiaga (jos šiuo metu trūksta), kuri būtų naudinga tiek mokytojui, tiek mokiniui.
The topic of this work is the peculiarities of prejudice lexis in Basanavicius Black Book. This topic is new by its revelation of lexis peculiarities – the research of prejudice lexis understanding that was carried out at schools. The object of the work is lexis of the end of 19th centuries and the beginning of the 20th century, i.e. 27 ancient prejudices that were chosen randomly from Black Book. The aim of this work is to research whether pupils understand the peculiarities of prejudice lexis of Black Book, the depth of thoughts and to find out how such texts should be prepared for pupils that they would most intelligibly reveal emotional attitude and world-view of the Lithuanian nation and peculiarities of the language. Methods that were used for the research are questionnaire and data analysis. Questionnaire method was performed in Anyksciai A. Baranauskas secondary school and Vilnius Pilaite secondary school among pupils of lower (6-8) and higher (9-12) grades.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117268
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.