Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117234
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jankevičiūtė, Lilita
Title: VPU kūno kultūros specialybės I kurso studentų socialinės nuostatos ir sportinė adaptacija pirmais studijų metais
Other Title: Social attitudes and sportive adapatation of VPU physical education's speciality's freshmen during first year of study
Extent: 78 p.
Date: 31-May-2007
Keywords: nuostata;adaptacija;studentai;attitude;adaptation;students
Abstract: Magistro darbe nagrinėjama fizinio ugdymo svarba, jos turinys ir formos aukštojoje mokykloje. Siekta nustatyti VPU kūno kultūros specialybės I kurso studentų socialines nuostatas, ištirti studentų fizinio išsivystymo, fizinio parengtumo ir funkcinio pajėgumo rodiklius per pirmus studijų metus. Tyrimo tikslas – ištirti VPU kūno kultūros specialybės I kurso studentų socialines nuostatas ir sportinę adaptaciją pirmaisiais studijų metais. Tiriamasis darbas vyko 2005 – 2006 mokslo metais. Tyrime dalyvavo VPU kūno kultūros specialybės I kurso studentai (n = 68). Tiriamųjų kontingentą sudarė merginos (n = 20) ir vaikinai (n = 48). Apibendrinus anketinės apklausos rezultatus, galima teigti, kad VPU kūno kultūros specialybės I kurso studentai kūno kultūrai ir sportui skiria pakankamai dėmesio. Dar besimokydami vidurinėje mokykloje jie domėjosi sportu, net 55,4% studentų nuo penkių iki dešimties metų lankė pasirinktas sporto šakas. Įstoję į Vilniaus pedagoginį universitetą, dauguma studentų tęsė treniruotes toje sporto šakoje, kurią pasirinko dar mokydamiesi mokykloje. Populiariausia sporto šaka liko krepšinis, ją pasirinko 29,2% studentų. Didelę savo laisvo laiko rezervą jie išnaudoja aktyviai fizinei veiklai. Išsiaiškinome, kad 60% studentų pasirinktos sporto šakos treniruotes lanko 3-4 kartus per savaitę. 64,6% tiriamųjų treniruotės trunka 1,5val. Apklausa rodo, kad ir tolesnę profesinę veiklą dauguma tiriamųjų sieja su pasirinkta specialybe, tik 6,2% studentų dar nežino kur galėtų save realizuoti. Ir kad įgyvendintų savo tikslus 93,9% tiriamųjų yra pasirengę mokslą derinti su sporto treniruotėmis. Tyrimo duomenys parodė, kad vaikinų fizinio išsivystymo, fizinio parengtumo rodikliai kito įvairiu diapazonu, tačiau statistiškai patikimos ribos nepasiekė. Funkcinio pajėgumo rodiklis – Rufjė indeksas kito gerėjimo kryptimi, tačiau taip pat statistiškai nepatikimai. Apibendrinant merginų fizinio išsivystymo, fizinio parengtumo ir funkcinio pajėgumo rezultatų kaitą per pirmus mokslo metus, galima teigti, kad visi rodikliai kito įvairiai, tačiau taip pat patikimų skirtumų tarp atskirų tyrimų vidurkių nenustatyta. Tai būdinga šio amžiaus studentams. Taip pat tai sąlygoja natūralus fizinių ypatybių augimo stabilizavimasis, nepakankamas specializuotas krūvis per treniruotes.
The importance of physical education, it’s purport and forms in academy was analyzed in this paper. The purpose was to estimate VPU physical’s education speciality’s freshmen’s social attitudes, to explore student’s physical development’s, physical quolification’s and functional potential’s rates during the first year of studying. The goal of analysis – to examine VPU physical education’s speciality’s freshmen’s social attitudes and sportive adaptation during first year of studying. Investigative work took through year 2005-2006. VPU physical education’s freshmen (n= 68) took part in this fact-finding. The contingent of investigatives was made of girls (n=20) and boys (n=48). Summarizing the results of survey, we can maintain that VPU physical education’s freshmen pays enough attention to physical culture and sport. During their first year of studying in VPU, they continued their participation in chosen sports. The most popular sport was basketball (29,2%). The biggest part of their spare time they used on physical activity as well. We found out, that 60% students choosen sport brauch training attaid 3-4 time per week. 64,6% of testing training last 1,5 hour. The results of survey also shows that majority of these investigatived students associates their further professional practice with chosen speciality, just 6,2% students not yet ingnorance where they can yourself to realize. And are determined to continue to combine their studies with sport trainings (93,9%). According to the results of our essay, boy’s physical development’s, physical qualification’s indexes varied in changed diapason but not statistically steady. The same about functional potential’s - index Rufje though it improved. Summarizing girls physical development’s, physical quolification’s and functional potential’s rate’s range during first year of studying, we can maintain that these rates varied differently but also wasn’t statistically steady. It is common for that age students. It is determined by natural growth stabilization of physical features and short special physical load during the trainings.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117234
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

7
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.