Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117135
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kazėnienė, Zita
Title: Kai kurie dailės ir poezijos sąveikos aspektai
Other Title: Some aspects of interaction between fine art and poetry
Extent: 104 p.
Date: 30-May-2008
Keywords: dailė;poezija;sąveika;dvasinis ugdymas;interaction;fine art;poetry;spiritual growth
Abstract: „ Į meninę veiklą reikia žiūrėti, sako prof.V.Matonis (2000 m.) kaip į labiausiai atitinkančią vaikų amžiaus ypatumus, nes meno mistiškumas ir sąlygiškumas leidžia vaikams išties atsidurti savo tikroje dvasinio gyvenimo terpėje“. Menas, o ypač poezijos ir dailės sąveika turi savyje dvasinį, kūrybinį kodą ir todėl ugdymas šia veikla ypač tampa aktualus ir reikalingas. Kūrybingas, savo darbą ir ugdytinį mylintis pedagogas turi puikią dirvą puoselėti pačias gražiausias it tikriausias vertybes šiandieną tik reikia prie jų arba grįžti arba teisingai įvardinti.“Tikėjimas yra paskutinė būtinosios ginties atspara“( 1 priedas ) Viską mes turim savyje savo vidiniam „dvasiniam“ pasauly. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti teorinius ir praktinius dailės ir poezijos sąveikos ypatumus ir jų poveikį tiek ugdytinio, tiek menininko brandai. Tyrimo objektas. Dailės ir poezijos sąveikavimo būdai poetų ir dailininkų kūryboje; asmens raiška dailės ir poezijos sintezės procese Tyrimo hipotezė: Mokiniai suvokia dailės ir poezijos sąveiką, jos aspektus, tos sąveikos reikšmę, bet vaizdo ir teksto jungimui, dailės ir poezijos sąveikai, moksleivių ugdyme skiriamas dėmesys nėra pakankamas ir yra daug rezervų šios problemos sprendimui. Tyrimo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti menų sintezės , bei dailės ir poezijos sąveikos raidos tendencijas 2. Susipažinti su žodžio ir vaizdo jungimo būdais ir galimybėmis bendrojo lavinimo bei dailės mokyklose. 3. Atskleisti dailės ir poezijos sąveikos įtaką asmens udyme Tyrimo metodika: stebėjimas, anketavimas, interviu Išvados: 1 Dailės ir poezijos sąveikos pagrindiniai aspektai ir bruožai yra : poetiškumas, dvasingumas, kūrybiškumas bei bendradarbiavimas 2. Numatytoji ,meninio ugdymo programoje, tarpdalykinė(dailės ir literatūros) integracija turi pakankamą erdvę vystytis ir tiesiogiai įtakoti asmens dvasiniam ugdymui
According to prof. V. Matonis (2000) “Artwork should be attended as the most accordant to children’s age, because the mysticism and convention of art lets children to actually discover themselves in a special environment of their spiritual life.” Art and especially the interaction between poetry and fine art has a spiritual and creative code, so this kind of education is very important and topical. A creative and loving educator has a good stage to nurture the best values of today. But first he needs to name them. “Faith is the last pivot for self-defence” (appendix 1). We have it all in our inner worlds. Research aims. To realize practical and theoretical aspects of interaction between fine art and poetry and it’s effect on artist’s and his pupil’s maturity. Research objective. Means of interaction between fine art and poetry in creative work; self-expression in the processes of fusion of art and poetry. Research hypothesis. Pupils understand the interaction between fine art and poetry and the significance of its aspects, but there is not enough stress on consolidation of text and image and interaction between art and poetry in education. There is a great number of ways to solve this problem. Research goals: 1. To explain the tendencies of interaction between fine art and poetry; to explain the fusion of arts. 2. To familiarize with the ways and possibilities of consolidating the text and the image in comprehensive and art schools. 3. To discover the significance of interaction between fine art and poetry for the education. Research tools: observation, questionnaires, interviewing. Final report: 1. The main aspects of interaction between fine art and poetry are poetry, spirituality, creativity and collaboration. 2.The intended interdisciplinary (fine art and literature) integration in the program of art education has a substantial space to develop and influence the spiritual growth.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117135
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 1, 2021

Download(s)

36
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.