Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117021
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Brazauskienė, Vilma
Title: V-VIII klasių mokinių dailės mokymosi motyvacijos veiksniai
Other Title: The factors of learning motivation in art lessons in the 5 – 8th forms
Extent: 73 p.
Date: 30-May-2008
Keywords: Dailės pamoka;mokymosi motyvacija;paauglystės amžius;Lesson of art;learning motivation;the age of adolescence
Abstract: Paauglystėje svarbu į mokymą pažvelgti iš mokinio pozicijų, išsiaiškinti, kas, pačių mokinių manymu, juos skatina mokytis dailės, o kas šį norą slopina. Visa tai gali būti siejama ne tik su ugdytinio savybėmis, bet ir su socialinės aplinkos ypatumais, su tuo, ką mokinys mano apie sėkmingo ar nesėkmingo mokymosi priežastis, kaip mokytojai, draugai, artimieji vertina jo mokymąsi, kaip jie toleruoja jo individualumą bei savarankiškumą. Problema – su paauglystės amžiumi siejama kai kurių mokinių silpnėjanti dailės mokymosi motyvacija, kuri priklauso nuo plataus spektro veiksnių – tai vidinis interesas ir baimė būti nubaustam. Iškelta hipotezė – dailės mokymasis susijęs su psichologine savijauta, amžiaus tarpsniu bei tolesnio mokymosi motyvacija. Jei mokiniai vadovausis vidiniais motyvais, pozityviau įvertins savo kūrybinius sugebėjimus ir bus orientuoti į gerus rezultatus. Tyrimo objektas – paauglių dailės mokymosi motyvacija, o tikslas – atskleisti veiksnius, turinčius įtakos paauglių dailės mokymosi motyvacijai. Darbą sudaro įvadas, trys dalys, išvados, literatūros sąrašas, santrauka (lietuvių ir anglų kalba) ir priedai. Magistro darbe naudoti teoriniai ir empiriniai statistikos metodai. Atlikta anketinė apklausa, kurioje dalyvavo 24 bendrojo lavinimo mokyklų dailės mokytojai ir 230 V-VIII klasių mokiniai. Anketinės apklausos tikslas – nustatyti mokinių dailės mokymąsi lemiančius išorinius ir vidinius motyvacijos veiksnius bei atskleisti mokytojų požiūrį į paauglių dailės mokymosi motyvaciją lemiančius veiksnius. Tyrimo duomenys parodė, kad išoriniai dailės mokymosi motyvacijos veiksniai yra: teigiama artimųjų nuomonė apie atliktus kūrybinius darbus; praktiškas savo kūrybinių darbų pritaikymas; teigiamas aplinkinių vertinimas; dalyvavimas parodose (siekiant pripažinimo); dailės žinių reikalingumas ateičiai. Stipriausi vidiniai dailės mokymosi motyvacijos veiksniai: smalsumas (naujų medžiagų ir atlikimo technikų išbandymas, naujovių ieškojimas); vidinis pasitenkinimas atlikus kūrybinę užduotį; suvokimas, kad dailės pamoka skatina kūrybingumą; pasiekimai (kūrybinės veiklos rezultatų apmąstymas). Pagal lytį, tiek išoriniai, tiek vidiniai dailės mokymosi motyvacijos veiksniai labiausiai veikia mergaites, pagal klases – V-VI klasių mokinius. Mokytojai teigia, kad susidomėjimas daile mažėja pereinant iš klasės į klasę, kad mokinių darbą daugiausia lemia pažinimo, atsipalaidavimo, bendravimo motyvai.
In adolescence it is important to look into teaching from the position of a student, to find out what encourages and what discourages them from learning art, according to their opinion. This all can not only be related to pupils’ qualities, but also to the peculiarities of social settings, with what a student thinks about the reasons of successful and unsuccessful learning, with how teachers, friends and fellow-men evaluate his / her learning, how they tolerate his / her individuality and independence. The problem is withering learning motivation of art among some students, that is related to the age of adolescence and which depends on a wide range of factors, that is inner interest and the fear of being punished. The hypothesis raised is that learning of art is related with psychological feeling, the phase of the age and motivation of further learning. If students follow inner motives, they will evaluate their creative abilities more positively and will be oriented towards good results. The object of the research is motivation of learning of art among teenagers and the aim is to reveal factors that influence motivation of learning art among teenagers. The paper consists of three parts, that is introduction, three parts, conclusions, the list of references, summary (Lithuanian and English) and appendixes. In the Master’s paper theoretical and empirical statistical methods are used. Questionnaire interview has been completed, in which 24 art teachers from comprehensive schools and 230 students from the 5 – 8th forms took part. The aim of this questionnaire is to set inner and outer motivational factors that determine students’ learning of art and reveal teachers’ attitude towards factors determining teenagers’ attitude to motivation of learning art. The research results have shown that inner factors of motivation of learning art are as following: positive opinion of fellow-men about completed creative works; practical applying of their own creative works; positive evaluation of surrounding people; participating in exhibitions (pursuing appreciation); the necessity of knowledge of art for the future. The strongest inner motivational factors of learning art: curiosity (trying of new materials and performing techniques, searching for innovation); inner satisfaction after completing creative work; perception that art lesson encourages creativity; achievements (contemplation of the results of creative activity). According to sex, both outer and inner motivational factors of learning art most of all influence girls, and according to the class – the pupils of the 5 – 6th forms. The teachers claim that interest in art decreases while going from one class to another and that students’ work is mostly determined by the motives of recognition, relaxation and communication.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117021
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

13
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.