Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116980
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Viduto, Jolanta
Title: Priešmokyklinio amžiaus kitakalbių vaikų lietuvių (valstybinės) kalbos ugdymo modeliai
Other Title: Models of teaching the Lithuanian (official) language to pre-school children of other languages
Extent: 88 p.
Date: 11-May-2012
Keywords: priešmokyklinis amžius;dvikalbiai vaikai;bilingvizmas;multilingvizmas;dvikalbio ugdymo modeliai;pre-school age;bilingual children;bilingualism;multilingualism;models of bilingual education
Abstract: Magistro baigiamajame darbe nagrinėjama priešmokyklinio amžiaus kitakalbių vaikų lietuvių (valstybinės) kalbos ugdymo modeliai. Remiantis išstudijuota pedagogine, psichologine, lingvistine moksline literatūra aptariami pedagoginiai-psichologiniai dvikalbystės formavimosi aspektai, aplinkos įtaka dvikalbystės ugdymui, o taip pat dvikalbystės ugdymo problemos pasauliniame kontekste ir dvikalbio ugdymo modeliai pasaulio praktikoje bei kitakalbių vaikų valstybinės kalbos ugdymo ypatumai Lietuvoje. Siekiant išsiaiškinti priešmokyklinio amžiaus kitakalbių vaikų lietuvių kalbos ugdymo modelių veiksmingumą, buvo atliktas tyrimas, taikant įvairias kalbines užduotis, stebint vaikų kalbinę veiklą ir pedagogo inspiruotus kūrybinius žaidimus. Tuo pačiu metu, atlikta tėvų anketinė apklausa, siekiant išaiškinti jų požiūrį į lietuvių (valstybinės) kalbos ugdymą. Tyrimas atliktas Vilniaus ir Vilniaus rajono lopšelių-darželių ir darželių-mokyklų ugdymo(si) tautinės mažumos gimtąja kalba priešmokyklinėse grupėse. Dalyvavo 202 tiriamieji: 109 priešmokyklines grupes lankantys bei ne lietuvių mokyklą ketinantys lankyti vaikai ir 93 jų tėvai. Kaip buvo hipotetiškai numatyta, priešmokyklinio amžiaus kitakalbių vaikų lietuvių (valstybinės) kalbos ugdymo modelių poveikis vaikų kabos ugdymui yra skirtingas. Pereinamojo tipo dvikalbio ugdymo modelis taikytas 5-6 metų valstybinės kalbos ugdymui yra veiksmingesnis ir našesnis, negu pedagogų inspiruotos kalbinės valandėlės. Šiems vaikams, geriau sekasi mokytis trumpų dialogų, dainuoti lietuviškas daineles, deklamuoti eilėraščius, kitokius eiliuotus tekstus, kuriuos kartodami jie mokosi taisyklingai tarti garsus, posakiais formuluoti mintį. Taikant pereinamojo tipo modelį, vaikai dažniau kalba lietuviškai įvairios veiklos metu, o pedagogai jų ugdymui išnaudoja dienotvarkės teikiamas galimybes. Tyrimas atskleidė, kad nepriklausomai nuo išsilavinimo, tėvai suvokia savo vaikų lietuvių kalbos mokėjimo svarbą, kaip integravimosi į visuomenę esminę prielaidą. Tyrimo duomenys pateikti lentelėse ir pavaizduoti diagramose. Atlikto tyrimo medžiagą ir išvadas numatoma pritaikyti profesinėje veikloje.
In the MA paper the author analyzes models of teaching the Lithuanian (official) language to pre-school children of other languages. Pedagogical and psychological aspects of development of bilingualism, the influence of the environment on bilingual education as well as issues and models of bilingual education in a world context and peculiarities of teaching the official language to children of other languages in Lithuania were investigated in accordance with analyzed scholarly pedagogical, psychological and linguistic literature. In order to evaluate the effectiveness of models of teaching the Lithuanian language to pre-school children of other languages, an analysis was carried out which involved the application of various linguistic tasks and the observation of children's linguistic performance and pedagogically inspired creative games. Moreover, a parent survey using questionnaires was performed in order to investigate parents’ attitude towards teaching the Lithuanian (official) language. The analysis was carried out in pre-school age groups of ethnic minorities in kindergartens and kindergarten-schools with the education in their native languages in Vilnius and Vilnius district. 202 participants were involved in the research: 109 children attending pre-school groups and intending to attend a non-Lithuanian school and 93 parents of those children. As it was hypothetically assumed, the influence of various models of teaching the Lithuanian language to pre-school children of other languages on children’s learning the language is different. Using the transitional type of bilingual education model, teaching the official language to 5-6-year-old children is more effective and productive than pedagogically inspired language learning hours. Those children do better while learning short dialogues, singing Lithuanian songs, reciting poems and repeating other rhymed compositions, which help them to correctly pronounce sounds and express ideas using sayings. Under the transitional model children speak Lithuanian more frequently while performing various activities and teachers explore every educational possibility of the agenda. The research showed that, irrespective of their education, all parents perceive the importance of their children learning the Lithuanian language as a prerequisite for social integration. The research data is shown in tables and charts. The material and conclusions of the research will supposedly be applied in occupational activity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116980
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.