Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116932
Type of publication: master thesis
Field of Science: Fizinė geografija / Physical geography (N006)
Author(s): Levulytė, Inutė
Title: Esamos komunalinių atliekų tvarkymo padėties analizė ir perspektyvos Alytaus mieste
Other Title: An existing municipal waste management system analysis and outlook at the municipality of Alytus city
Extent: 109 p.
Date: 11-Jun-2008
Keywords: komunalinis;atliekos;savivaldybė;regionas;waste;Alytus;municipality;region
Abstract: Magistriniame darbe atlikta išsami Alytaus miesto komunalinių atliekų tvarkymo situacijos, raidos ir tendencijų analizė bei palyginta su regionine atliekų tvarkymo sistema. Formaliai vertinant, atliekos – tai visa, kas nepanaudota ar netinkama, tad visus dujinius, skystuosius ir kietuosius aplinkos teršalus, susidarančius žmogaus ūkinėje veikloje ar buityje, galima vadinti atliekomis. Pirmajame skyriuje aptariami svarbiausi atliekų susidarymo, tvarkymo bruožai ir įstatyminė bazė. Atliekų mažinimas ir prevencija yra vienas iš svarbiausių atliekų tvarkymo sistemos tikslų. Kaip pagrindinė priemonė siekti atliekų kiekio mažinimo yra atskiroms savivaldybėms susivienijus sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, kuri aptariama antrame skyriuje. Trečiame skyriuje pateikiama Vilniaus ir Alytaus moksleivių, Alytaus gyventojų bei Alytaus regiono savivaldybių ekspertų apklausos analizė atliekų tvarkymo kontekste. Atlikus tyrimą nustatyta, kad norint vykdyti efektyvesnį atliekų tvarkymo valdymą, reikia savivaldybių funkcijas perduoti regioniniam atliekų tvarkymo centrui, o sprendžiant atliekų tvarkymo srautų bei rūšiavimo problematiką pasitelkti gyventojus ir daugiau šviesti visuomenę. Alytaus savivaldybės apsisprendimą dalyvauti bendrame „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projekte paskatino lėšų trūkumas, naujų funkcijų atsiradimas, problemos norint įgyvendinti Europos Sąjungos reikalavimus. Tam reikėjo labai didelių investicijų ir pastangų, kurių viena savivaldybė negalėjo skirti. Didėjančių atliekų srautų tvarkymo technologijos, atitinkančios ES reikalavimus yra labai brangios. Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas prisidės prie aplinkosaugos lygio kėlimo bei paspartins teigiamus makroekonominių procesų poslinkius Lietuvoje. Taigi iškelta hipotezė patvirtinta, nes regioninė atliekų tvarkymo sistema yra ekonomiškai efektyvesnė negu Alytaus savivaldybei tvarkant savo atliekas savarankiškai.
Domestic waste management situation development and tendencies analyses in Alytus municipality and region. To rate formal, waste – it’s all, what is not specious, that all gassy, liquid and hard environmental pollutant, which consist in individual household, we may call waste. In the first section discussed the manes consist of waste, the way of regulation and the bases of legislation. Reduction of waste and prevention is one of the mane point of waste regulation. Like a leading means to achieve waste reduction is to create a regional waste management system, which talked-about in the second section. In the third section were presenting Vilnius and Alytus school children and dwellers, the municipality’s expert opinion poll in the waste management context of Alytus region. It was made an analysis, that if you want implement more effective in the waste management, it’s need the functions of Alytus municipality transfer to the region waste management centre. The decision of Alytus municipality to participate in the common project “The management system making of Alytus region”, that was lack of resource, new function coming, the problems to purpose implement demand of European Union. It was needed huge investments and endeavor, which every municipality couldn’t pay. The technologies of growing waste flow adequate ES requests are very expensive. Alytus region waste management system development and implementation will conduce to environmental level grow in Lithuania and quicker positive macroeconomic processes in our country. The hypothesis proves out, because regional waste management system is economically more effective than one municipality manage they wastes individually.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116932
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.