Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116925
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kaminskienė, Lina
Title: Aukštojo universitetinio mokslo ir studijų institucijų vertinimo ekonominiai aspektai
Other Title: Higher of university education and research institutions the economical aspects
Extent: 76 p.
Date: 31-May-2013
Keywords: universitetas;ekonominiai aspektai;kokybė;vertinimas;university education;economical aspects;quality;assessment
Abstract: Darbo tema: Aukštojo universitetinio mokslo ir studijų institucijų vertinimo ekonominiai aspektai. Temos problema, aktualumas, naujumas. Visoje Europos sąjungoje siekiama sukurti bendrą ir vieningą Europos aukštojo mokslo erdvę. Įgyvendinant šį tikslą Lietuvos universitetuose turi būti išplėtota studijų kokybės vertinimo ir tobulinimo sistema. LR Švietimo gairėse 2003-2012 m. pažymima, jog kol kas Lietuvoje stokoja vieningos, patikimos ir sistemingos švietimo kokybės vertinimo sistemos. Kaip tvirtina I. Savickienė (2005), tobulinant Lietuvos universitetinių studijų kokybės vertinimo sistemas reikėtų orientuotis į Europos universitetų asociacijos ir JAV akreditavimo agentūrų taikomas sistemas, kuriose yra akcentuojami studijų kokybės vertinimo kriterijai, vertinimo rodiklių sistemos, išorinio vertinimo procedūros. Aukštojo universitetinio mokslo ir studijų institucijų vertinimo sistema turėtų būti sisteminga, vieninga, orientuota į kokybės tobulinimą, orientuota į veiklos rezultatų vertinimą, pagal kuriuos būtų kuriami studijų kokybės vertinimo tobulinimo planai. Įvardintoje problematikoje aktualu analizuoti teisės aktus, kurie reglamentuoja studijų kokybės vertinimą; studijų kokybės vertinimo procesą, jį sudarančius elementus ir etapus; studijų programų vertinimo aspektus; aukštojo mokslo studijų institucijų vertinimo principus; vidinio ir išorinio vertinimo aspektus, taip pat analizuojant universitetinių studijų padėtį Lietuvoje, ekonominis aspektas yra labai reikšmingas užtikrinant studijų kokybę. Šiame darbe bus atskleisti mažai nagrinėti temos aspektai ekonominiu požiūriu. Lietuvoje tai atlieka viena įstaiga „Studijų kokybės vertinimo centras“ dėl šios priežasties ši tema yra aktuali tiek teoriniu tiek praktiniu požiūriu. Daugiausiai darbų sutinkama, analizuojančių aukštojo mokslo, universitetinių studijų, jų programų kokybės vertinimo aspektus. Darbo naujumas atsiskleidžia koncentruojantis į visos aukštojo universitetinio mokslo ir jų institucijų vertinimo ekonominius aspektus. Todėl darbo tikslas - įvertinti aukštojo universitetinio mokslo ir studijų institucijų ekonominių aspektų įtaką studijų kokybei. Tyrimo metodai: • Mokslinės literatūros analizė; • Teisės aktų analizė; • Statistinių duomenų analizė; • Tyrimo duomenų analizė ir vertinimas. Tyrimo aprašymas. Tyrimui buvo pasirinkti trys Lietuvoje veikiantys universitetai: • Lietuvos Edukologijos Universitetas • Šiaulių Universitetas • Vilniaus Universitetas Remiantis viena iš MOSTA vertinamų sričių, “materialiųjų išteklių pakankamumas ir prieinamumas”, atlikta aukštosios mokyklos išlaidų efektyvumo lyginamoji analizė, pasirinkus tris Lietuvos universitetus – Lietuvos edukologijos universitetą, Vilniaus universitetą bei Šiaulių universitetą. Universitetų išlaidų struktūra sudaryta pasirinkus šiuos ekonominius aspektus: išlaidos pedagoginiam personalui, finansinės ir materialinės išlaidos, parama studentams.
Work topic: Higher of university education and research institutions the economical aspects. Problem, importance and newness. across the European Union to develop a common and unified european higher education area. in pursuing these objective lithuanian universities should be developed by study quality assessment and improvement system. ministry of education guidelines for 2003 – 2012, noted that Lithuania still lacks a unified, credible and systematic education quality evaluation system. as the Lear (2005), the development of lithuanian higher education quality evaluation system should be geared to the European University association and the American accrediting agencies applicable to systems with emphasis on study quality assessment criteria, assessment indicator system of external evaluation procedures. Higher of university education and research institutions evaluation system should be systematic, unified, focused on quality improvement, focused on performance evaluation, which would create higher education quality assessment improvement plans. Billed problematique analyze relevant legislation that governs the quality assessment of studies, study quality assessment process, its constituent elements and phases of curriculum evaluation aspects of the higher education institutions principles of assessment, internal and external aspects of the evaluation, as well as university studies analyzing the situation in Lithuania The economic aspect is very important in ensuring the quality of higher education. This paper will reveal little consideration of the topic of the economic point of view. Lithuania is carried out by a body 'Centre for Quality Assessment \"for this reason, this topic is of interest from both theoretical and practical perspectives. Most work is accepted, analyzing higher education, university education, and their programs of quality assessment aspects. Novelty unfolds focusing on all higher and further education institutions in their assessment of the economic aspects. Therefore, aim of these master theses - to assess the university higher education and research institutions of economic aspects of the impact of study quality. Study methodology: • The scientific literature; • The legislative analysis; • Statistical analysis of the data; • Survey data analysis and evaluation. The study description. Were selected three universities operating in Lithuania: • Lithuanian University of Educational; • Siauliai University; • Vilnius University. These universities were analyzed on the basis of the initiative of \"MOSTA\" of the evaluation criteria for measuring high school performance assessment: • Material resources (infrastructure) management; • Graduate School of the value for money, taking into account the higher school performance goals.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116925
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.