Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116877
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vilūnienė, Daiva
Title: Suaugusiųjų ir profesinio mokymosi motyvai ir motyvacijos barjerai
Other Title: Motivation and obstacles for the adult education and vocational training
Extent: 85 p.
Date: 27-May-2011
Keywords: Barjerai;profesinis mokymas;suaugusiųjų švietimas;mokymosi motyvacija;motyvai;Obstacles;vocational training;adult education;motivation;reasons
Abstract: Šeštokaitė D. Suaugusiųjų ir profesinio mokymosi motyvai ir motyvacijos barjerai / SKI socialinės pedagogikos katedros magistro baigiamasis darbas.- Vilnius VPU, SKI, 2011. - 54 p. SKI Socialinės pedagogikos katedros magistro baigiamajame darbe aptariami suaugusiųjų ir profesinių rengimo centrų mokymosi motyvai ir motyvacijos barjerai. Darbe iškelta problema, kodėl mokinių mokymosi motyvacija įgyti profesiją lyginant su aukštojo mokslo lygmeniu yra žema. Mokymosi motyvai ir motyvacijos barjerai yra reikšminga problema mokymosi procesui, nes mokiniams atsiranda įvairios priežastys, kurios nulemia motyvacijos stoką mokymosi procesui. Sprendimų paieška gali padėti profesinį rengimą padaryti labiau patraukliu ir pašalinti motyvaciją slopinančius veiksnius. Anketinės apklausos rezultatų analizė atskleidžia, kokie motyvai skatina juos mokytis šiuose centruose. Tyrinėti ir palyginti motyvai, barjerai įvairaus amžiaus grupėse. Iškeltas tyrimo tikslas: ištirti suaugusiųjų ir profesinio mokymosi motyvus ir motyvacijos barjerus. Tyrime panaudoti matematiniai statistikos metodai: SPSS programa. Šiame darbe panaudoti metodai: lyginamasis ir aprašomasis, kokybinis - empirinis tyrimas interviu, anketinė apklausa. Apklausoje, atliktoje 2011 metų sausio mėnesį, dalyvavo suaugusiųjų ir profesinio rengimo centrų mokiniai. Į anketos klausimus atsakė 122 vyrai ir 78 moterys, taigi tyrime buvo operuojama šių anketų duomenimis. Atlikome kokybinį - empirinį tyrimą interviu, jo tikslas buvo apklausti mokinius ir sužinoti veiksnius, įtakojančius jų mokymąsi. Iš viso apklausta 200 respondentų - anketinei apklausai ir 50 respondentų apklausta interviu - išsamesnei tyrimo analizei. Darbo išvada: tyrimų tikslas buvo palyginti mokymosi motyvus ir motyvacijos barjerus pagal amžiaus grupes. Motyvai, skatinantys suaugusiųjų mokymo centre iki 18m. visus respondentus 100 % mokytis skatina darbdavys. Analizuojant motyvus, kurie skatina studijuoti VšĮ Statybininkų rengimo centre, labiausiai išsiskyrė 26-35m. respondentai - pagrindinis motyvas, tai noras gauti atestatą. Darbe analizuojami teisiniai bei saugiausiųjų švietimą reglamentuojantys dokumentai. Atlikta sociologinių tyrimų duomenų analizė. Šių tyrimų rezultatų pagalba mokytojai geriau pažins mokinių mokymosi motyvus ir galės spręsti iškilusias problemas ir motyvacijos barjerus. Analizuota žymių autorių, tyrinėjusių suaugusiųjų ir profesinio mokymosi motyvus ir motyvacijos barjerus (Margarita Teresevičienė, Genutė Gedvilienė, Vaiva Zuzevičiūtė Andragogika, Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, Kaunas, 2006 ISBN 1955-12-121-1). Magistriniame darbe remtasi moksliniais šaltiniais. Iškeltos hipotezės pasitvirtino: Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro ir VšĮ profesinio rengimo centro mokinių motyvacija galėtų skirtis. Dviejų amžiaus grupių mokymosi motyvai ir motyvacijos barjerai gali skirtis, nes skiriasi jų gyvenimiška patirtis.
Šeštokaitė D. The reasons of adult and vocational education and motivational barriers / Social Communication Institute, the Department of Social Education, Master’s degree final thesis. – Vilnius VPU, Social Communication Institute, 2011. – 54 pg. This final thesis covers the reasons of education in adult and vocational centres and motivational barriers. The main issue of the thesis is the reasons why the motivation of students acquiring vocation in comparison with the level of higher education is low. The reasons of education as well as motivational barriers are very significant issues for the process of learning as students find various reasons affecting the lack of motivation while learning. Searching for possible solutions may help to make vocational education more attractive and to eliminate the factors restraining the motivation. The results of the questionnaire reveal what causes students to learn in these centres. The causes as well as the barriers in different age groups were analysed and compared. The main purpose of the analysis was to study the reasons of adult and vocational education and the motivational barriers. The study involved mathematical statistic methods: SPSS program. The methods used in this thesis are the following: comparative, descriptive and qualitative – the empirical interviewing survey and a questionnaire. The survey was done in January 2011 and the students of adult and vocational education centres participated in it. 122 men and 78 women responded to the questions of the survey, thus the data was used in the analysis. The qualitative – empirical interviewing survey was performed and the main purpose of it was to question the students and find out the factors affecting their learning process. Overall there were 200 questionnaire respondents and 50 interviewed respondents for a more comprehensive analysis. The conclusion of the thesis: the purpose of the analysis was to compare the reasons of learning and motivational barriers in different age groups. The reason stimulating 100 % of the respondents under 18 years old in adult educational centres is an employer. While analysing the causes influencing people to study in Vilnius Builders Training Centre, the most outstanding respondents were 26-35 year-olds as their main reason of studying was a wish to get a certificate. The thesis involves the analysis of law and adult education regulating documents. Moreover, the study of the sociological research data was performed. Due to the results of these researches teachers will perceive their students’ reasons of studying better and will be able to solve the encountered problems and motivational barriers. Besides this work contains the studies of famous authors’ analysis on the causes of adult and vocational education and motivational barriers (Margarita Teresevičienė, Genutė Gedvilienė, Vaiva Zuzevičiūtė, Andragogy, published in Vytautas Magnus University, Kaunas, 2006, ISBN 1955-12-121-1). The Master’s degree thesis refers to some scientific resources. The following hypotheses were presented: the motivation of the students of Vilnius Adult Education Centre and Vocational Training Centre might be different. The motivation of studying in two age groups and their barriers might differ due to their life experience.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116877
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.