Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116846
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kuklienė, Lidija
Title: Rašto menas kaip dvasingumo ugdymo prielaida
Other Title: The art of writing as precondition of upbringing spirituality
Extent: 73 p.
Date: 29-May-2008
Keywords: rašto menas;dvasingumas;meninis ugdymas;art of writing;spirituality;artistic development/upbringing
Abstract: Raštas – žmogaus kultūros lobis ir būdas, kuriuo tarpusavyje komunikuoja ne tik gyvieji, bet ir ištisos žmonių kartos. Rašto ištakos veda į tiesioginį jo sąlytį su daile – rašto užuomazgų mokslininkai pirmiausia ieškojo piešiniuose. Rašto menas visada yra daugiau, nei sako pats raštas. Tame „daugiau“ pagrįstai galima apgyvendinti dvasingumą – sunkiai žodžiais apibūdinamą pojūtį, sklindantį iš meno kūrinio. Kadangi dvasingumo matavimui mokslas nepajėgia surasti ir pritaikyti validžių instrumentų, tai, siekiant jį kokiu nors būdu apčiuopti, yra naudojamos hierarchizuotos vertybinės sąvokos, kurių pripažinimas ar atitinkamas sugrupavimas leidžia edukologams ir psichologams fiksuoti tam tikrą dvasingumo pėdsaką ir jo lygį. Šiuo metu neabejojama, kad meno vertybės taurina žmogų, teigiama linkme formuoja asmenybę, laiduoja humanistinį mąstymą. Amerikiečių mokslininkai iškėlė ir pagrindė meninio ugdymo teorijas. Rašto meno mokymas- taip pat meninio ugdymo dalis. Magistriniame darbe iškeliama hipotezė, kad rašto menas teigiamai įtakoja besimokančiųjų dvasingumą. Tyrimo tikslas: nustatyti rašto meno vaidmenį dvasiniame ugdyme. Tyrimo objektas: rašto meno integralumas, išraiškos poveikis ir įtaka asmenybės tobulėjimo paskatoms. Tyrime iškelti uždaviniai buvo apžvelgti mokslinę- metodinę literatūrą rašto meno klausimais; aptarti dvasingumo problemą ugdyme, atskleisti dvasingumo komponento egzistavimą mene ir jo įtaką asmenybės ugdymui, atskleisti dvasingumo ugdymo galimybes rašto menu. Raktiniai žodžiai: rašto menas, dvasingumas, meninis ugdymas. Darbe apžvelgiami svarbiausi istoriniai rašto meno raidos etapai. Aptariama dvasingumo sampratų įvairovė, humanistinės psichologijos požiūris į dvasingumą. Dvasingumo ugdymas apibrėžiamas kaip svarbiausias pedagogikos rūpestis ir pagrindžiamos jo formavimosi prielaidos taikant meninio ugdymo teoriją. Siekiant ištiri dvasingumo ugdymo galimybes panaudojant rašto meną, atliktas empirinis tyrimas: literatūros ir vaizdinės medžiagos analizė, anketinė apklausa (n=121), interviu (n=10), stebėti šrifto rašymo užsiėmimai. Taikomas matematinis statistinis duomenų apdorojimas. Pateikiama iliustracinė medžiaga. Apibendrinus teorinius ir empirinius duomenis, galima daryti išvadas, kad rašto menas – labai paplitusi, lengviausiai suvokiama ir prieinama visoms socialinėms grupėms dailės rūšis. Rašto meno išraiškos priemones ir motyvus naudoja įvairių dailės žanrų kūrėjai. Tiek gamtos, tiek žmogaus kūriniai yra persmelkti dvasios. Tuo pačiu ir menas. Tačiau šiandieninio meno vertinime dvasingumas nėra pirminė kategorija. Dvasingumas – kūrėjo, asmenybės vidine savybė, kuri vienu ar kitu pavidalu atsispindi jo darbuose. Vertinimas didele dalimi priklauso ir nuo žiūrovo etinio apsisprendimo. Meno kūriniui, kaip ir visai postmodernizmo estetikai, prioritetai teikiami originalumui, idėjai, emociniam poveikiui. Šiuolaikinės meninio ugdymo teorijos pabrėžia ypatingą meninio ugdymo poveikį asmenybės tapsmui. Tyrimo duomenys ir praktinės veiklos rezultatai rodo, kad kūrybiniai rašto, šrifto, kaligrafijos užsiėmimai ne tik lavina ranką, bet ir ugdo valią, susikaupimą, koncentraciją, skatina kūrybingumą, domėjimąsi, kaip ir beveik visas menas – turtina, taurina, teigiama linkme formuoja asmenybę. Rašto meno integracija į kitas disciplinas pagilintų mokinių vizualinę raišką ir žinių įsisavinimą. Rašto meno užsiėmimų ugdomąjį ir terapinį poveikį rekomenduojama taikyti ne tik mokiniams, specialiųjų poreikių moksleiviams, bet ir suaugusiųjų grupėms.
Writing is the treasure and the way which helps people to communicate and relates past generations. The source of the script/writing leads us to the direct contact with art, because the scientists have always searched for the roots of script/writing in the drawings. The art of script/writing always implies more than the script signs themselves. That “more” contains spirituality, that is the feeling which can be very difficult to describe in words and which is radiated by the work of art. However, science does not know how to apply valid means in measuring spirituality. Therefore, here the hierarchic range of spiritual notions is used. The acknowledgement of such range of notions and their grouping enables educators and psychologists to fix some presence of spirituality and its level. Nowadays there is no doubt that the art treasures make positive influence on a person and personality and give grounds for humanistic thinking. The American scientists found out and grounded the main theories of artistic upbringing/development. Teaching the art of writing is a part of artistic upbringing. The hypothesis of the master’s work is that the art of writing makes a positive influence on the spirituality of those who study it. The purpose of the research is to define the role of art in the spiritual development. The object of the research is the integrality of the art of writing, the impact of its expression and influence on the development of personality. The tasks of the research were to look through scientific methodological literature on the art of writing, to discuss the problem of spirituality in upbringing, reveal the existence of the component of spirituality in art and to present possibilities to develop spirituality by the art of writing. The key words: art of writing, spirituality, artistic development/upbringing. The monuments of the art of writing, the books of the Middle Ages, the systems of writing of the New ages, the development of art of writing in Lithuania, the principles of the Eastern calligraphy and the place of the art of writing in nowadays postmodern art systems are presented in the work. Furthermore, religion is revealed to be the paradigm of the spiritual development and the attitude of humanistic psychology towards spirituality is showed, too. Spirituality is defined as the main concern of the pedagogy and in addition, the reasons of preconditions of its formation applying the artistic development theory are given in the work, too. Creativity is described as a natural quality of a human being. The suggestive power of the means of expressing art of writing, also, is described in short. The possibilities of the development by using art of writing were explored by doing an empiric research, which included the analysis of literature and visual materials, questionnaire (n-121), interview (n-10) and observation Art of writing lessons. The data was edited using mathematical statistic method. The illustrative materials are presented in the work, too. After summarizing all theoretical and empirical data it is possible to conclude, that the art of writing as a kind of art is wide spread, easily perceived and affordable for all social groups. The expressive means of the art of writing and its motives are used by different artists of different genres. The upbringing system based on humanistic philosophy considers spirituality to be an integral part of upbringing. Man by nature is a spiritual creature. The works of nature and man are full of spirituality. The same can be said about all art. However, in evaluation of nowadays art spirituality does not stand in the first place. Spirituality as an inner trait of a creator is reflected in his/her works in some form. Evaluation at a great extent depends on the ethical decision of the spectator. As far as the work of art is concerned (as all postmodern esthetics) the preference is given to the influence of originality, idea and emotional impact. Modern art theories of upbringing/development emphasize a special impact of the artistic development to the formation of a personality. The data of the research and the results of practical activities show, that creative lessons of writing, print and calligraphy not only develop the hand, they develop will, concentration, stimulate creativity, interest, as all the other kinds of art. It enriches, makes positive influence and forms positive personality. The integration of the art of writing to the other subjects could extend the visual expression and knowledge acquirement of the students. It is recommended to apply developing and therapeutic influence of the art of writing on the students, students with special needs and groups of adults.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116846
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.