Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116804
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Belevičiūtė, Jurgita
Title: Paauglių agresijos raiška bendrojo lavinimo mokykloje ir socialinio pedagogo vaidmuo sprendžiant agresijos problemas
Other Title: Expression of adolescents’ aggression in general education school and role of social educator solving problems of aggression
Extent: 58 p.
Date: 27-May-2011
Keywords: agresija;paaugliai;socialinis pedagogas;aggresion;adolescents;social educator
Abstract: Agresija prieš vaikus ir tarp vaikų – plačiai skambanti pastarojo meto problema, kuri tampa kasdienybe. Bemaž kiekvieną dieną, Lietuvos žiniasklaidoje mirga pranešimai apie vaikų dalyvavimus smurtiniuose veiksmuose. Moksliniuose straipsniuose, publikacijose agresijos terminas apibūdinimas skirtingai, nes agresyvų elgesį tyrinėjantys psichologijos, pedagogikos, sociologijos atstovai pateikia skirtingas agresijos priežastis, formas, teiginius, apmastymus. Išanalizavus įvairių mokslininkų agresijos sampratas, agresyvumą galima apibrėžti kaip priešišką elgesį, kuriuo siekiama pakenkti ar įskaudinti. Paauglystė – tai sudėtingiausias vaiko amžiaus tarpsnis, pasireiškiantis sumaišties, išgyvenimų, krizių ir savęs ieškojimų metais. Paaugliai agresyviai elgiasi norėdami apsaugoti save, įsitvirtinti, siekdami pripažinimo ar norėdami patenkinti savo poreikius. Agresija mokykloje tarp paauglių, įvairiais laipsniais ir formomis pasireiškiantis reiškinys. Atlikto tyrimo duomenimis, 14 paauglių patiria verbalinę agresijos formą 2-3 kartus per mėnesį, psichologinę agresiją – 12 respondentų. 2-3 kartus per mėnesį, fizinę prievartą – 8 mokiniai 2-3 kartus per mėnesį. Užkertant kelią agresijos plitimui mokykloje tarp paauglių, socialiniam pedagogui, kuris yra vaiko gerovės gynėjas, tenka vadovautis įvairiais teisiniai Lietuvos Respublikos dokumentai, kurie reglamentuoja smurtą bei agresiją patyrusių mokinių teises bei taikyti įvairias agresijos prevencijos modulius, metodus, programas. Magistrinis darbas susideda iš įvado, 3 skyrių, išvadų, rekomendacijų. Jį rašant, išanalizuoti 42 literatūros šaltiniai lietuvių ir užsienio kalbomis. Darbui atlikti iškeltas tikslas, keturi uždaviniai, hipotezė. Darbo tikslas – išsiaiškinti paauglių agresijos raišką bendrojo lavinimo mokykloje ir socialinio pedagogo vaidmenį sprendžiant agresijos problemas. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti agresijos sampratą ir paauglių amžiaus tarpsnio ypatumus. 2. Ištirti socialinio pedagogo vaidmenį įgyvendinant prevencijos modulį. 3. Ištirti 9-12 klasių mokinių agresijos raišką bendrojo lavinimo mokykloje. 4. Ištirti socialinio pedagogo vaidmenį sprendžiant agresijos problemas bendrojo lavinimo mokykloje.
Aggression against children and among children has been a problem discussed extensively and daily lately. Almost every day Lithuanian mass media is full of publications and reports about children’s involvement in violent acts. In scientific articles and publications the notion of aggression receives different descriptions because researchers in psychology, pedagogy and sociology point out different reasons, forms, propositions and reflections of aggressive behaviour. The analysis of understanding of aggression presented by various researchers allows defining aggression as hostile behaviour, which intends to harm or to wound somebody. Adolescence is the most complicated period in child’s life, which refers to the years of confusion, external trials, crises and search for the self. Adolescents demonstrate aggressive behaviour trying to protect themselves, to establish their own status, striving for recognition and acknowledgement or to satisfy own wishes. Aggression among adolescents at school is a phenomenon that manifests itself at different degrees and in various forms. According to the data of the conducted research, 14 adolescents experience verbal form of aggression 2-3 times per month, 12 respondents go through psychological aggression 2-3 times per month, whereas physical violence is faced by 8 school learners 2-3 times per month. To prevent expansion of aggression among adolescents at school, a social educator, who is protector of child’s welfare, has to follow various legal acts and documents of the Republic of Lithuania, which provide for the rights of school learners, who experience violence and aggression, and a specialist has to apply various modules, methods and programmes for prevention of aggression. The Master paper consists of introduction, three parts, conclusions and recommendations. It is based on the analysis of 43 literature sources in Lithuanian and foreign languages. The goal, four objectives and a hypothesis were set up for the completion of the work. The goal of the work is to identify expression of adolescents’ aggression in general education school and the role of social educator solving problems of aggression. The objectives of work: 1. To analyse conception of aggression and peculiarities of adolescence. 2. To investigate the role of social educator implementing model for prevention. 3. To carry out research on expression of aggression among 9th formers in general education school. 4. To conduct research on the role of social educator solving problems of aggression in general education school.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116804
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

7
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.