Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116796
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Brusokienė, Daiva
Title: Pradinių klasių mokinių mokymosi motyvacijos ypatumai ir tėvų emigracijos įtaka jai (vaikų požiūris)
Other Title: Elementary school pupils’ studying motivation peculiarities and how it is influenced by parents’ emigration (children approach)
Extent: 66 p.
Date: 5-Jun-2008
Keywords: mokymasis;mokymosi motyvacija;išoriniai ir vidiniai motyvai;emigracija;studying (learning);motivation to study;outer and inner motives;emigration
Abstract: Mokymasis yra aktyvi bei tikslinga žmogaus veikla, kuria siekiama gauti žinių, jas suprasti, įsiminti, įgyti įgūdžių, o norą mokytis sąlygoja įvairūs motyvacijos aspektai. Motyvacija sąlygoja mokymosi rezultatus bei dalyvauja pasirenkant ir įsisąmoninant konkrečius mokymosi tikslus bei būdus, o motyvai sukuria bendrą nusiteikimą mokytis. Egzistuoja daug veiksnių, slopinančių mokinių motyvaciją: mokyklinių programų ir mokymo turinio trūkumai, didelis krūvis, santykiai šeimoje bei mokykloje ir kiti. Vaiko mokymosi motyvacijai labai didelė šeimos įtaka, nes šeima yra pati svarbiausia vaiko socializacijos institucija. Tėvai padeda ruošti vaikui pamokas, prižiūri jų mokymosi rezultatus, padeda įveikti sunkumus. Tačiau pastaruoju metu didele problema tampa lietuvių emigracija į Vakarus. Jų vaikai lieka Lietuvoje, auklėjami senelių, dėdžių, tetų ar dar tolimesnių giminaičių. Tėvams išvykus viskas keičiasi. Lietuvoje paliktoms atžaloms tėvai meilės trūkumą bando kompensuoti siųsdami pinigus. Į užsienį emigravusių tėvų vaikai palikti Lietuvoje jaučiasi vieniši, beteisiai, atstumti, nelaimingi, nervingi. Juos dažniau nei kitus bendraamžius kamuoja depresija, prasčiau mokosi, vėluoja į pamokas, nejunta atsakomybės dėl mokslo rezultatų, neruošia pamokų arba visai neina į mokyklą, susilpnėja jų mokymosi motyvacija. Aktualumas. Silpna mokinių mokymosi motyvacija, didėjantis moksleivių nenoras mokytis, vengimas lankyti mokyklą, tėvų emigracija, galbūt neigiamai įtakojanti jų vaikų mokymosi motyvaciją – aktualios šiandienos problemos Lietuvoje. Tyrimo naujumas ir reikšmingumas. Atliktas tyrimas leis įžvelgti motyvacijos teorijų ryšį pradinio ugdymo kontekste. Remiantis juo bus galima skatinti pradinių klasių mokinių mokymosi motyvaciją ir geresnius mokymosi rezultatus. Tyrimo objektas: pradinių klasių mokinių (3-4 kl.) mokymosi motyvacija. Tyrimo tikslas: ištirti 3-4 klasių mokinių išorinę ir vidinę mokymosi motyvaciją. Hipotezė: Emigravusių tėvų vaikų mokymosi motyvacija silpnesnė nei vaikų, gyvenančių su abiem tėvais. Tyrime dalyvavo 328 - 140 trečios ir 188 ketvirtos klasės mokiniai iš 8 Lietuvos miestų. Iš jų net 25,80% mokinių, kurių vienas ar abu tėvai emigravę. Mokiniams buvo pateiktas klausimynas mokymosi motyvacijai nustatyti, kurį sudaro 15 klausimų, duomenys apdoroti kiekybiniu ir kokybiniu būdu. Pradinėse klasėse dominuoja šie mokinių mokymosi motyvai: vidiniai motyvai - pažinimo, socialiniai (bendravimo ir prestižo), saviraiškos (savirealizacijos), ateities bei išoriniai motyvai. Vidinė motyvacija stipriau įtakoja mokinių mokymosi rezultatus nei išorinė. Visi išorinių ir vidinių motyvų aspektai sąveikauja vieni su kitais ir yra svarbūs mokinio mokymosi motyvacijai. Kuo stipresni motyvai, tuo lengviau sekasi mokytis ir tuo geresni mokymosi rezultatai. Galima teigti, jog hipotezė, jog emigravusių tėvų vaikų mokymosi motyvacija silpnesnė nei vaikų, gyvenančių su abiem tėvais nepasitvirtino arba pasitvirtino tik dalinai, nes kai kurių klausimų atsakymai rodo, kad tėvų nuomonė ir džiaugsmas dėl mokymosi yra labai svarbūs jų vaikams. Taip pat pastebėta, jog vaikai, kurių tėvai emigravę dažniau svajoja apie išvykimą į užsienį nei vaikai, kurių tėvai nėra išvykę. Vienam ar abiem tėvam išvykus į užsienį neigiamos įtakos jų vaikų mokymosi motyvacijai nepastebėta.
Learning is active and purposive human activity, during the studies the main aim is to attain knowledge, to understand, memorize, to acquire skills. Intention to study is determined by different motivation aspects. On motivation depends studying results and motivation is very important when particular aims and methods of learning have to be chosen. Motivation creates general frames to study. There are a lot of pupil motivation suppressive factors: limitations in school curriculums and teaching methods, big learning loads, communication in family and at school and etc. Pupil‘s learning motivation mostly is influenced by family, because family is the very main institution of child‘s socialization. Parents help child to make his or her homework, look after child‘s learning results, help to defeat difficulties. Unfortunately nowadays Lithuanians‘ emigration to the West becomes a big problem. Their children stay in Lithuania and are educated by grandparents, uncles, aunts or even more remote relatives. Everything is changing, when parents leave. To compensate the lack of their love parents are trying by sending money to their children. Children who are left in Lithuania feel lonely, outcaste, unhappy, jittery. More often than their contemporaries they are depressed, their studying results are inferior, they are late to lessons, do not feel responsibility for studying results, are not doing their homework or do not go to school, they are loosing their motivation to study. Relevance. It is possible, that weak pupils‘ motivation to study, growing pupils‘ reluctance to learn, avoiding to attend school, parents emigration, will impinge learning motivation of their children –nowadays it is a matter of great relevance in Lithuania. The originality and importance of the research. Research will show how motivation theories are linked with each other in the context of primary school education. Based on this research it will be a possibility to prompt elementary school pupils studying motivation and better learning results. Research subject: elementary school pupils (3-4th grade) motivation to study. Purpose of research: to research 3-4th grade pupils’ outer and inner motivation to study. Hypothesis: parents’ emigrants’ children have weaker motivation to study, than children who live with both parents. In research participated 328 pupils – 140 third grade pupils and 188 fourth grade pupils in 8th towns of Lithuania. 25,8% pupils’ one or bought parents have emigrated. During the research pupils had to fill in questionnaire to set a motivation to study, which consisted from 15 questions, to analyze data were used qualitative and quantitative methods. The main motives to study in elementary school are: inner motivation – knowledge, social (communication and status), self-expression, perspective and outer motives. Studying results are more under the influence of inner motivation than outer motivation. All aspects of inner and outer motivations are important to pupil‘s motivation to study because they interact with each other. The stronger are motives the easier is to learn and the better are results. Hypothesis that children’s motivation to study, whose parents have emigrated is weaker than children’s who live with bought parents can not be confirmed or can be confirmed only partially. Answers to some questions showed that parents’ opinion and joy about the studying results is really important to their children. As well it was noticed that pupils, whose parents have emigrated more often whish to leave to foreign countries, than pupil whose parents live in their home country. General negative influence to motivation to study was not noticed when bought or one parent have emigrated.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116796
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.