Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116636
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Grinčukienė, Daina
Title: Kalbėjimo ir klausymosi ypatumai 5 – 6 metų amžiuje
Other Title: The peculiarities of speaking and listening in the age of 5-6 years
Extent: 85 p.
Date: 6-Jun-2012
Keywords: kalbėjimas;klausymas;situacija;komunikavimas;speaking;listening;situation;communication
Abstract: Daina Grinčukienė. Kalbėjimo ir klausymosi ypatumai 5 – 6 metų amžiuje. Ikimokyklinio ugdymo šakos / magistratūros studijų baigiamasis darbas / mokslinė vadovė doc. dr. Aldona Mazolevskienė, Vilniaus edukologijos universitetas, Vaikystės studijų katedra. – Vilnius, 2012 – 85 psl. Pagrindinė tyrimo problema – kalbėjimo ir klausymosi ypatumai 5 – 6 metų amžiuje. Tiriant kalbėjimo ir klausymosi ypatumus kyla klausimai: kokia yra šių ypatumų struktūra, kuria remiantis būtų galima tiksliai apibrėžti kalbėjimo ir klausymosi būdus. Efektyvus kalbėjimas ir klausymasis yra tuomet, kai pedagogas kuria kalbėjimui ir klausymui palankią aplinką, nori ir stengiasi būti vaikui sektinu pavyzdžiu, siekia su juo lygiavertės sąveikos, lanksčiai reaguoja į spontaniškas kylančias situacijas grupėje, skiria didelį dėmesį vaiko kalbėjimo ir klausymosi poreikiams. Pedagogas sukuria intensyvaus, įvairiapusio poveikio vaikui sistemą ir dažniausiai renkasi tuos kalbėjimo ir klausymosi būdus, kurie kartojasi monotoniškai kasdieninės veiklos metu, todėl jų rūšių nėra daug. Tyrimo problema: kalbėjimo ir klausymosi ypatumai 5 – 6 metų amžiuje. Tyrimo objektas: kalbėjimo ir klausymosi ypatumai 5 – 6 metų amžiuje. Tyrimo tikslas: ištirti kalbėjimo ir klausymosi ypatumus 5 – 6 metų amžiuje. Tyrimo uždaviniai: 6. Išanalizuoti teorinę literatūrą ir išskirti svarbiausius kalbėjimo ir klausymosi ypatumus 5 – 6 metų amžiuje. 7. Išsiaiškinti žodinius ir nežodinius kalbėjimo būdus, kontakto užmezgimo ir palaikymo metu (sąveikoje pedagogas – vaikas, vaikas – pedagogas, vaikas su vaikais). 8. Atskleisti, (sąveikoje pedagogas – vaikas, vaikas – pedagogas, vaikas su vaikais), komunikavimo skatinančius ir slopinančius kalbėjimo būdus ir jo rūšis. 9. Išsiaiškinti veikloje verbalinio kalbėjimo ypatumus, (sąveikoje pedagogas – vaikas, vaikas – pedagogas, vaikas su vaikais). 10. Nustatyti, (sąveikoje pedagogas – vaikas, vaikas – pedagogas, vaikas su vaikais), efektyvius ir neefektyvius klausymosi ypatumus. Atliekant tyrimą iškelta hipotezė – 5 – 6 metų amžiaus vaikas yra lygiavertis pedagogo kalbėjimo ir klausymosi partneris įvairiose gyvenimo ir ugdymosi situacijose. Tyrimo metodai: 4. Lietuvių ir užsienio mokslinės literatūros analizė. 5. Kalbėjimo ir klausymosi stebėjimas. 6. Išsamus gautų duomenų sisteminimas, analizavimas MS Word ir Microsoft Exel kompiuterinėmis programomis. Tyrimo organizavimo etapai: Pirmas etapas. Analizuota įvairi mokslinė, metodinė literatūra ir tuo remiantis suformuluotas tyrimo tikslas ir uždaviniai. Antras etapas. Stebimi ikimokyklinės įstaigos lankantys vaikai, pedagogai grupės erdvėse. Trečias etapas. Atlikus stebėjimą, buvo apdorojami statistiniai duomenys, atliekama tyrimo duomenų analizė. Ketvirtas etapas. Apdorojami, analizuojami tyrimo rezultatai, rašomas darbas, daromi apibendrinimai, išvados ir rekomendacijos. Tyrimo imtis: 2 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 18 ikimokyklinės grupės dirbantys pedagogai, 9 darželio grupės, kuriose ugdomi 5 - 6 metų amžiaus vaikai ir 259 ikimokyklinių įstaigų 5-6 metų amžiaus vaikai, iš jų 132 mergaitės (51%) ir 127 berniukai (49%). Tyrimo eiga: Tyrime dalyvavo Vilniaus miesto vaikų lopšelių – daželių ugdytiniai ir pedagogai. Stebėjimas buvo organizuotas veiklos erdvėse. Kiekvienas pedagogas ir vaikų grupė stebėta 3 val. (ryte nuo 8:11). Darbo struktūra: magistro darbą sudaro įvadas, 2 skyriai, išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas, priedai, darbe pateiktos 1 lentelė ir 40 paveikslų. Raktiniai žodžiai: kalbėjimas, klausymas, situacija, komunikavimas.
The issue of the research - the peculiarities of speaking and listening in the age of 5-6 years. The study of the peculiarities of speaking and listening raises the following questions: what is the structure of these characteristics, based on which would be possible to define clearly the ways of speaking and listening. Effective speaking and listening is when the teacher creates a supportive environment for speaking and listening, wants and tries to be a role model for a child, tries to achieve the equivalence of interaction with a child, responds flexibly to spontaneously emerging situations in the group, attaches great importance to the child's speaking and listening needs. A teacher creates the system of an intense, diverse influence on the child, and usually prefers the ways of speaking and listening that repeat themselves monotonously in activities of daily living, therefore there are not so many of them. The problem of the research: the peculiarities of speaking and listening in the age of 5-6 years. The object of the research: the peculiarities of speaking and listening in the age of 5-6 years. The aim of the research: to explore the features of speaking and listening in the age of 5-6 years. The tasks of the research: 1. To analyze the theoretical literature and identify key features of speaking and listening in the age of 5-6 years. 2. To find out the patterns of verbal and non-verbal speech while making and maintaining the contact, (teacher interacting with the child, the child with a teacher, children with children). 3. To state (teacher interacting with the child, the child with a teacher, children with children) the methods and their types that encourage and discourage the communication. 4. To reveal (teacher interacting with the child, the child with a teacher, children with children) the actions that raise up or decreese the interest in the communication. 5. To find out (teacher interacting with the child, the child with a teacher, children with children) the effective and ineffective listening skills. The study brings up the hypothesis – 5-6 year old child is an active, equivalent partner with the teacher in speaking and listening communication. The methods of the research: 1. The analysis of scientific literature. 2. Observation. 3. The analysis of statistical data in MS Word and Microsoft Excel computer programs. The stages of organizing the research: The first stage. The analysis of various scientific, methodical literature, based on which the study’s aims and objectives are formulated. The second stage. Children that attend pre-schools and teachers are observed in group spaces. The third stage. After the observation the statistical data is processed and the analysis of the data is performed. The fourth stage. The results are processed, analyzed, followed by the work that carries out the summaries, conclusions and recommendations. The research includes:2 pre-school institutions, 18 teachers working in pre-school groups, 9 pre-school groups, which develop 5-6 years old children, and 259 pre-school children 5-6 years of age, of whom 132 girls (51%) and 127 boys (49 %). The procedure of the researh: Children and teachers of Vilnius nursery and pre-school institutions have been participating in the study. Observation has been organized in the spaces of activity. Every teacher and the group of children have been observed for 3 hours. (From 8 AM to 11 AM). The structure of the study: Master thesis consists of an introduction, two chapters, conclusions, recommendations, references, appendixes. 1 table and 40 paintings are presented in the study. Keywords: speaking, listening, situation, communication.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116636
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

104
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.