Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116566
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Laucius, Vytautas
Title: Panevėžio kolegijos studentų fizinio išsivystymo ir fizinio parengtumo kaita
Other Title: Change in physical fitness and development of Panevezys college' students
Extent: 50 p.
Date: 10-May-2011
Keywords: studentai;fizinis išsivystymas;fizinis parengtumas;students;physical development;physical fitness
Abstract: Magistriniame darbe nagrinėjama studentų fizinio parengtumo ugdymo aktualijos, fizinio ugdymo svarba aukštojoje mokykloje, studentų fizinis parengtumas atsižvelgiant į organizmo sandarą ir išsivystymą, motyvai, kurie skatina studentus sportuoti, valios ugdymas ir studentų adaptacija aukštojoje mokykloje. Tyrimo tikslas: ištirti ir palyginti Panevėžio kolegijos I kurso studentų fizinį išsivystymą ir fizinį parengtumą per dešimties metų laikotarpį. Tyrimo tikslui įgyvendinti buvo taikomi tokie tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė ir sintezė, dokumentų analizė, testavimas ir matavimas, matematinė statistinė analizė. Tiriamasis darbas vyko 2005 – 2006 m. (I tyrimas), 2007 – 2008 m. (II tyrimas) ir 2009 – 2010 m. (III tyrimas) mokslo metais. Tyrimas vyko Panevėžio kolegijos stadione ir sporto salėje, pirmųjų mokslo metų pradžioje (spalio mėn.) 2005, 2007 ir 2009 metais. Tyrime dalyvavo Panevėžio kolegijos I kurso merginų ir vaikinų grupes. 2005 metais buvo tirta iš viso 103 tiriamieji, iš jų merginų (n = 18), vaikinų (n = 85). 2007 metais buvo tirta iš viso 97 tiriamieji, iš jų merginų (n = 49), vaikinų (n = 48). 2009 metais buvo tirta iš viso 76 tiriamieji, iš jų merginų (n = 37) ir vaikinų (n = 39). Iš viso tyrime dalyvavo studentai (n = 276). Tiriamųjų kontingentą sudarė merginos (n = 104) ir vaikinai (n = 172). Jie pagal kūno kultūros specialybės programą lankė praktines pratybas. Išanalizavus skirtingų laikotarpių Panevėžio kolegijos I kurso studentų amžių nustatyta, kad 18 – 19 metų vaikinai I tyrimo metu sudarė 78,8 %, II tyrimo – 45,8 %, III tyrimo – 100 %. Merginų I tyrimas – 50 %, II tyrimas – 79,6 %, III tyrimas – 100 %. Dešimties metų laikotarpiu didžiąją dalį stojančiųjų sudarė panašaus amžiaus vaikinai ir merginos. Panevėžio kolegijos I kurso studentų vaikinų fizinio išsivystymo rodiklių palyginimas skirtingais laikotarpiais rodo, kad studentų ūgis per visą tiriamąjį laikotarpį skyrėsi neženkliai. Kūno masės (kg) rodikliai III tyrimo metu (2009 – 2010 m.) buvo statistiškai patikimai mažesni palyginus su I ir II tyrimu. Merginų fizinio išsivystymo rodikliai per visus tris tyrimo etapus kito neženkliai. Ištyrus vaikinų fizinio parengtumo rodiklius pastebimi nedideli skirtumai tarp atskirų tyrimų. Statistiškai patikimai (p<0,05) yra geresnis I tyrimo horizontalaus liemens laikymo (s) testo rezultatas ir III tyrimo (p<0,001) šuolio į tolį iš vietos (cm) testo rezultatas lyginant su kitų tyrimų rezultatais. Ištyrus merginų fizinio parengtumo rodiklius matome, kad II tyrimo šuolio į tolį iš vietos (cm) rezultatai (p<0,010, p<0,025) yra ženkliai geresni už I ir III tyrimų rezultatus, o II tyrimo testo sėstis gultis per 30 s (kartai) (p<0,025) rodikliai yra geresni lyginant su III tyrimo tais pačiais rodikliais. Kiti fizinio parengtumo rodikliai skiriasi neženkliai. Išanalizavus ir palyginus dešimties metų laikotarpio Panevėžio kolegijos I kurso studentų vaikinų ir merginų rodiklius galima teigti, kad skirtingų metų fizinio išsivystymo ir fizinio parengtumo rodikliai yra labai panašūs ir didesnių, esminių skirtumų tarp studijuojančių nėra.
The focus of the master thesis is on the training of students’ physical fitness, the importance of physical fitness training in higher education, students’ physical fitness in view on the structure of a body and its development, the reasons that encourage students to play sports, the training of will and students’ adaptation in higher education. The purpose of the research has been to investigate and compare the physical development and fitness of the first year students of Panevėžys College over a ten-year period. To achieve the aim of the research the following research methods have been applied: literature analysis and synthesis, document analysis, testing and measurement, and mathematical statistical analysis. The research was done within the school years of 2005 – 2006 (1st research), 2007 – 2008 (2nd research) and 2009 – 2010 (3rd research). The research took place in the stadium and sports hall of Panevėžys College within the beginning of the first year of studies in 2005, 2007 and 2009. The groups of the first year male and female students took part in the research. The total number of subjects whose indices were investigated in 2005 was 103, i.e. 18 female students (n = 18) and 85 male students (n = 85). The total number of subjects whose indices were investigated in 2007 was 97, i.e. 49 female students (n = 49) and 48 male students (n = 48). The total number of subjects whose indices were investigated in 2009 was 76, i.e. 37 female students (n = 37) and 39 male students (n = 39). The total number of students that took part in the research was 276 (n = 276), i.e. 104 female students (n = 104) and 172 male students (n = 172). All the subjects attended practical training course in line of physical education programme. Having analysed the age of the first year students of different school years of Panevėžys College, it has turned out that male students of 18 – 19 years old made 78,8 percent in the 1st research, 45,8 percent in the 2nd research, and 100 percent in the 3rd research. Female students made 50 percent in the 1st research, 79,6 percent in the 2nd research, and 100 percent in the 3rd research. The bigger part of female and male students was of the same age within a ten-year period. The comparison of physical development indices of the first year male students of different school years of Panevėžys College has shown that their height has varied very slightly within the whole period of the research. Body weight indices (kg) of the 3rd research (in 2009 – 2010) have been significantly lower as compared with the 1st and 2nd research. The physical development indices of the first year female students have varied very slightly in all the researches. Having investigated the physical fitness indices of the first year male students, slight differences have been noticed among the individual researches. The indices of horizontal waist holding (s) in the 1st research (p<0,05) and the indices of a long jump from a position (cm) in the 3rd research (p<0,001) have been statistically significantly better as compared with the indices of the other respective researches. Having investigated the physical fitness indices of the first year female students, it has turned out that the indices of a long jump from a position (cm) in the 2nd research (p<0,010, p<0,025) have been significantly better than the indices of the 1st and 3rd research, whereas the indices of sit lie down test within 30 s (in times) (p<0,025) in the 2nd research have been better as compared with the same indices of the 3rd research. The other physical fitness indices vary insignificantly. Having analysed and compared the indices of the first year female and male students of Panevėžys College within a ten-year period, it can be maintained that physical development and fitness indices of the first year students of different years are very similar and no bigger and substantial differences have been noticed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116566
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.