Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116527
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Uselytė, Indrė
Title: Tarpžinybinis bendradarbiavimas įgyvendinant asocialaus elgesio prevenciją
Other Title: Inter-Agency cooperation implementing the prevention of anti-social behavior
Extent: 78 p.
Date: 4-Jun-2012
Keywords: prevencija;tarpžinybinis bendradarbiavimas;asocialus elgesys;prevention;inter-agency cooperation;anti-social behavior
Abstract: Vaikų ir jaunimo asocialus elgesys yra negatyvus reiškinys, su kuriuo susiduria kiekviena visuomenė. Šiam reiškiniui riboti kuriamos moksliškai pagrįstos koncepcijos, steigiamos vientisą sistemą sudarančios institucijos, kurios skatina socialiai priimtiną vaikų ir jaunimo veiklą ir apriboja bei slopina socialiai nepriimtino elgesio apraiškas. Įvairios Europos šalyse atliktos apklausos parodė, kad Lietuvoje asocialus elgesys paplitęs labiausiai. Tačiau iki šiol mūsų švietimo sistemoje nėra sukurta jokių bendros elgesio nukrypimų prevencijos mokykloje strategijų. Vykdomi tik pavieniai projektai. Šiandieninėje visuomenėje, patiriančioje globalizacijos procesų pasekmes, vaikų ir jaunimo problemos tampa vis sudėtingesnės, todėl joms spręsti nebeužtenka vieno profesionalo kompetencijos ir pastangų. Vadinasi, paaugliams teikiama pagalba turi būti kompleksinė, vienijanti mokyklos, bendruomenės, įvairių specialistų bei socialinių partnerių pastangas. Vienas iš tokių būdų – tarpžinybinis bendradarbiavimas. Magistro darbe nagrinėjamas tarpžinybinis bendradarbiavimas įgyvendinant asocialaus elgesio prevenciją Ukmergės rajono Siesikų seniūnijoje, kurį organizuoja Visuomeninė vaiko teisių apsaugos komisija. Ši tema pasirinkta manant, kad glaudus tarpžinybinis bendradarbiavimas sumažins asocialaus elgesio apraiškas paauglių tarpe. Be to, darbo autorei žinoma, jog šioje komisijoje nebuvo atliktas joks tokio pobūdžio tyrimas. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti, kokia yra reali bendradarbiavimo situacija įgyvendinant asocialaus elgesio prevenciją ir koks jos efektyvumas, ir pateikti išvadas bei rekomendacijas.
Child and youth anti-social behavior is a negative phenomenon that every society faces. This phenomenon is limiting the development of a scientifically based concept for establishing a system comprising a single institution to promote socially acceptable behaviour among children and young people and restrict and inhibit socially unacceptable behavior. A survey completed by various European countries showed that anti-social behavior is more prevalent in Lithuania. However, until now, our education system has not established any common, school-based abnormal behavior prevention strategies; only individual projects have been carried out. In today's society, suffering the consequences of globalization, children's and youth issues have become increasingly complex, and therefore one professional competence and effort is not enough to deal with them. Thus, adolescents should be provided with a complex support system that brings together schools, the community, various experts and social partners. One such system is based on inter-agency cooperation. This Master's thesis deals with inter-agency cooperation in the prevention of antisocial behavior in the Siesikai ward of Ukmergė District municipality, organized by the State Commission for the Protection of Children's Rights. The theme chosen on the assumption that close inter-agency co-operation would reduce manifestations of anti-social behavior among adolescents. Moreover, the authors know that no previous research into this commission had been carried out. This study aims to establish what the real situation concerning co-operation in implementing the prevention of anti-social behavior is and how efficient it is, and provide conclusions and recommendations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116527
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.