Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116514
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Baubinas, Dalius
Supervisor: Paulavičius, Kęstutis Balys
Title: Vadovavimo stilius ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje
Other Title: Peculiarities of style of leadership at schools of general education
Extent: 81 p.
Date: 31-May-2013
Keywords: vadovavimo stilius;pedagogas;mokykla;ypatumai;lyderis;style of leadership;pedagogue;school;peculiarities;leader
Abstract: Vadovavimo stilių įvertinimas, jų pasireiškimas praktikoje tampa vis reikšmingesnis, nes atsižvelgiant į bendrojo lavinimo mokyklų aplinką, vadovavimo stiliai lemia vadovavimo filosofiją, ir konkrečias vadovavimo priemones. Taigi vadovavimo stiliai veikia aplinką ir kolektyvą, iš dalies arba visiškai jį kontroliuoja bei keičia. Naujajame mūsų šalies valdymo galimybių raidos etape, vadovai privalo tobulėti ir atsižvelgti į spartėjančius novatoriškus ir sudėtingus pokyčius visame pasaulyje. Dėl šios priežasties vadovavimo stilių žinojimas ir jų valdymas turi užtikrinti šiuolaikinės švietimo sistemos veiklos efektyvumą ir ekonominę naudą. Vadovavimo stilių suvokimas ir asmeninio stiliaus formavimas šiuolaikiniam vadovui yra ne tik deklaracija, bet ir vadybos instrumentas, kuriuo jis turi mokėti naudotis. Remiantis tyrimo rezultatais nustatyta, jog didelė dalis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų vadovų-direktorių nesiekia aktyviai tobulinti savo vadovavimo stiliaus, neieško tampresnių ryšių su pedagogais įgyvendinant bendrus mokyklos veiklos interesus. Tai leidžia daryti išvadą, kad būtina tobulinti ir gerinti vadovo vadovavimo būdus ir metodus su mokyklos personalo interesais, numatyti priemones skatinančias mokytojų savarankiškumą ir iniciatyvumą. Tyrimo rezultatai parodė, kad vadovavimo stiliaus tobulinimas ir ugdymo įstaigos perspektyvus augimas turi aukšto laipsnio koreliacinį ryšį. Kuo labiau vadovo darbo stilius tobulinamas, tuo labiau yra atsižvelgiama į savo pavaldinius, pedagogus, o mikroklimatas darbo aplinkoje tampa palankesnis spręsti įvairius klausimus ar problemas. Remiantis išvadomis mokyklų vadovams rekomenduojama siekti efektyvių vadovavimo rezultatų, taikant įvairių vadovavimo stilių derinį, kuris būtų labiau orientuotas į pedagogus, jų tarpusavio santykius ir veiklos rezultatus.
Evaluation of styles of leadership and their evidence in practise becomes more significant as styles of leadership determine philosophy of leadership and particular measures of leadership considering environment of schools of general education. Therefore styles of leadership influence environment and working team; partly or totally control it and change. In the new stage of development of possibilities of our country, leaders must improve and consider innovative and complicated changes, which have become more rapid all over the world. For this reason, knowledge of styles of leadership and their management must ensure effectiveness and economic benefit of activity of modern education system. Understanding of styles of leadership and formation of personal style for a modern leader is not only a declaration, but also an instrument of management which he/she must be able to use. In accordance with the results of the research, it was determined that a great part of principals-head teachers of Lithuanian schools of general education, do not seek to actively improve their style of leadership, do not look for closer relationship with pedagogues when implementing common interests of school’s activity. The following conclusions can be drawn from the present study: it is necessary to improve and perfect ways and methods of leader’s management considering the interests of school’s staff, and to foresee measures which would encourage independence and initiative of teachers. The results of the research have shown that improvement of the style of leadership has a high correlation with prospective growth of educational institution. The more leader’s working style is improved the more attention they pay to their inferiors, pedagogues, and the microclimate in the working environment becomes more favourable for solving various questions or problems. In accordance with the conclusions, it is recommended for leaders of the schools to seek effective results of leadership by applying combination of various styles of leadership, which would be more focused on pedagogues, their internecine relationships and results of the activity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116514
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

141
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.