Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116495
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Grigaliūnas, Domas
Supervisor: Grigas, Romualdas
Title: Valstybės ir tautos atskirtis (susvetimėjimas): politinė ir kultūrinė globalizacija kaip tautos ir valstybės atskirties veiksniai
Other Title: The alienation of state and society: globalization of political culture as a contributor for the state's disjuncture with society
Extent: 76 p.
Date: 9-May-2009
Keywords: Bendruomenė;kultūra;pilietiškumas;savimonė;visuomenė;community;culture;public;self-awareness;society
Abstract: Darbo tema: valstybės ir tautos santykis (susvetimėjimo aspektas), darbą atliko Vilniaus Pedagoginio Universiteto Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos ir politologijos katedros Politinės sociologijos magistrantūros studentas Domas Grigaliūnas. Kadangi globalizacija supa mus ir daro poveikį mūsų kasdienybei, paliesdama mums artimą pasaulį, iškeldama diskusiją su mums įprastomis mūsų politinėms bei kultūrinėmis vertybėmis, buvo iškeltas tyrimo tikslas - išsiaiškinti tautos ir valstybės atskirties (susvetimėjimo) politinės ir kultūrinės globalizacijos kontekste priežastis. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti globalizacijos sampratos teorinius aspektus, Europos Sąjungos vaidmenį; 2. Apibendrinti valstybės ir tautos santykį politinės ir kultūrinės globalizacijos kontekste vertybiniu ir atskirties aspektai; 3. Atlikti tyrimą, leidžiantį išsiaiškinti tautos ir valstybės atskirties (susvetimėjimo) politinės ir kultūrinės globalizacijos kontekste priežastis. Tyrimo objektas: politinės ir kultūrinės globalizacijos vertinimas. Tyrimo metu patvirtintos šios hipotezės: 1. Respondentai laiko globalizaciją visuotinai paplitusiu reiškiniu, tačiau šią sąvoką iš dalies tapatina su globalizmo sąvoka. Politinė ir kultūrinė globalizacija yra laikoma aktualiausia, daugelis respondentų globalizaciją mano esant iššūkiu tautos vertybėms. 2. Daugelio respondentų pagrindinis Europos Sąjungos tikslas – sukurti kuo glaudesnę Europos tautų sąjungą, vertinamas tik iš dalies teigiamai. Pilietiškumas bendruomenėje vertinamas kaip labai svarbus, nors daugelis respondentų save laiko tik iš dalies pilietiškais, o tai, kad dėl politinės globalizacijos iškilo būtinybė peržiūrėti ir atnaujinti užsienio politikos gaires bei kryptis vertinama kaip valstybės ir tautos susvetimėjimo priežastis. 3. Daugelio respondentų nuomone globalizacijos kontekste tautinis tapatumas yra ypatingai aktualus, tačiau jį slopina masinės kultūros atsiradimas, o valstybės strategija per mažai orientuota į tautos kaip nacijos su kultūrinėmis vertybėmis išsaugojimą. Tyrimo metu paaiškėjo, kad politinė stiprybė, kultūros kaip tautinės vertybės puoselėjimas ir ugdymas, dvasinių žmogaus ir tautos galių įsisąmoninimas – efektyviausia prielaida valstybės bei tautos santykių stiprinimui.
The subject of the work is “The relation between the polity and nation (the aspect of alienation). The work was made by Domas Grigaliūnas, Political sociology master’s degree student of VPU Social sciences faculty Sociology and political sciences department. The globalization is around us and influences our commonness, touching the world that is close to us, raising the discussion with our ordinary political and cultural values. Because of that there was raised the purpose of the investigation – to ascertain the causes of the disjuncture (alienation) between the nation and polity in political and cultural globalization context. The tasks of the work: 1. To analyze the theoretical aspects of the conception of the globalization, the role of European Union; 2. To summarize the relation between the polity and the nation in the political and cultural globalization context in the value and disjuncture aspects; 3. To fulfill the investigation that would let us to ascertain the causes of the of the disjuncture (alienation) between the nation and polity in political and cultural globalization context The object of the investigation is the evaluation of the political and cultural globalization. These hypotheses were proved during the investigation: 1. Respondents consider the globalization as the universally prevailing phenomenon, but they partly identify this concept with the globalization concept. Political and cultural globalization is considered as the most topical, many respondents think that globalization is the challenge to the values of the nation. 2. A lot of respondents consider the main purpose of the European Union – to create as much tight union of the Europe nations’ as possible – is evaluated as positive only partially. The public spirit in the community is evaluated as very important, although many respondents fancy them as public spirit only partially. Because of the political globalization there appeared the necessity of reconsidering and renewing the guidelines and tendencies of the foreign policy is evaluated as the cause of alienation of the polity and the nation. 3. Many respondents consider that the national identity is especially topical in the context of the globalization, but it is suppressed by the uprising of the mass culture. The polity‘s strategy is too little polarized to conserve the values of nation as the nation with its own cultural values. During the investigation it emerged that the most effective assumption for the strengthening of the relations between polity and nation is political strength, the nurturance and education of the cultural as the national values.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116495
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.