Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116440
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Astapovičienė, Edita
Title: Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo kokybė specialiojoje mokykloje
Other Title: The Quality of Collaboration between Parents and Teachers in Special School
Extent: 85 p.
Date: 7-Jun-2007
Keywords: bendradarbiavimas;specialioji;mokykla;Collaboration;Special;School
Abstract: Magistro darbe yra apžvelgta tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą kokybė specialiojo ugdymo įstaigose, kur ugdomi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Analizuojama kiek ir kaip tėvai ir mokytojai bendradarbiauja siekdami pagerinti šių mokinių ugdymo kokybę. Išsamiai nagrinėjami teisiniai dokumentai reglamentuojantys specialųjį ugdymą, Darbe atskleista tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo svarba specialiojo ugdymo procese. Apibrėžti specialiojo ugdymo mokyklose naudojamos tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo būdai ir formos. Išryškintos dažniausiai pasitaikančios tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo problemos specialiojo ugdymo procese. Nustatyta, kaip reiškiasi tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas ugdant sutrikusio intelekto mokinius specialiojoje mokykloje. Analizuojami tėvų ir mokytojų tarpusavio bendradarbiavimo požiūriai, vertinimai. Išryškinti bendradarbiavimo ypatumai, kurie padeda tobulinti specialiojo ugdymo procesą. Iš tyrimo padarytos išvados, kad tėvai ir mokytojai pripažįsta tarpusavio bendradarbiavimo svarbą, kaip vieną iš veiksnių, kuris gerina didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymą. Duomenų analizė parodė, kad skiriasi tėvų ir mokytojų lūkesčiai bendradarbiavimo klausimais (tėvai yra labiau patenkinti bendravimo kokybe, nei mokytojai). Tyrimas atskleidė, būtinumą šviesti tėvus, kaip paslaugų vartotojus, siekiant, kad jie susidarytų realius lūkesčius ne tik bendradarbiavimo, bet ir savo vaiko ugdymo klausimais. Siekiant įvertinti bendradarbiavimo kokybę buvo remtasi šiais kriterijais: šeimos įgalinimo, šeimos individualumo pripažinimo, pasikeitimo informacija, pozityvumo, bendri problemos sprendimo ir sprendimo priėmimo, konkretumo, empatijos, kalbos paprastumo, specialistų komandos santykių stabilumo kriterijais. Kokybiškas bendravimas ir bendradarbiavimas sukuria abipusį pasitikėjimą, daro tiesioginę įtaką šių asmenų ugdymo kokybei. Remiantis atliktu tyrimu ir gautais rezultatais, išryškinus pagrindines bendradarbiavimo problemas, bendradarbiavimo kokybę sąlygojančius veiksnius, galima tobulinanti tėvų ir mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo strategijas specialiojo ugdymo įstaigose, taip siekiant geresnės didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių mokinių ugdymo kokybės.
The MA thesis includes the premise and expression of the collaboration between parents and teachers in special institution, where pupils with high and very high level of special needs are studying. This thesis is describing how often and in which way parents and teachers are collaborating together, in order to make a quality of studying for these children better. There is also a comprehensive analysis of juridical documents, where the special education is regulated, as well as the comparison of the quality of collaboration from the view point of parents and teachers. The importance of the collaboration between parents and teachers at the process of special education is revealed in the thesis. The ways and forms of collaboration between parents and teachers in special schools are described here. The highlights of the most common problems of collaboration of parents and teachers in the process of special education are shown. The way of the collaboration between parents and teachers, teaching pupils with intellectual disability at special school is identified. The specific peculiarities of such a collaboration, which can perfect a process of special education, are shown. There is a conclusion made on the basis of research, that both parents and teachers are recognizing the importance of collaboration, being one of the factors for successful teaching of pupils with high and very high level of special needs.The analysis of facts revealed, that there are differences of expectations parents and teachers have towards collaboration (parents seem to be more satisfied by the quality of relationships, than teachers). The results of the research are clear: it is necessary to educate parents, as consumers, in order for them to create better expectations not only on the topic of collaboration, but also on topic of their children educating. At the attempt to estimate the quality of collaboration, the following criteria were used: family capacitating, the individuality within the family recognition, the exchange of information, positivism, common problem solving and problem recognition, empathy, the easy speaking, stability of the relationships of the specialist’s team members, criteria. The qualifyed collaboration creates an atmosphere of reliance, makes a real impact on the quality of teaching of pupils with special needs. On the basis of the research made, the overview of problems of collaboration, it becomes possible to perfect strategies of collaboration between parents and teachers in special institutions, in order to achieve a better quality of education for pupils with high and very high level of special needs.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116440
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

122
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.