Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116416
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVilkelienė, Aldona-
dc.contributor.authorMetrikytė, Karina-
dc.date.accessioned2020-12-22T14:54:14Z-
dc.date.available2020-12-22T14:54:14Z-
dc.date.issued2007-05-28-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/116416-
dc.description.abstractAklųjų ir silpnaregių socializacijos galimybių plėtra taikant meninį ugdymą, įvairią kultūrinę veiklą, Lietuvoje buvo nuolat vykdoma. Tačiau apie suaugusių asmenų, turinčių regos negalią, teatrinį ugdymą ar jo taikymą siekiant neįgaliųjų tikslingesnės integracijos ir socializacijos į šiuolaikinę visuomenę informacijos, mokslinių tyrimų duomenų Lietuvai atgavus nepriklausomybę rašytiniuose šaltiniuose, atspindinčiuose neįgaliųjų meninį ugdymą, nerasta. Ši meno rūšis liko už organizacijų, kurių veiklos tikslai siejasi su asmenų, turinčių regos sutrikimus, meniniu ugdymu interesų ribų, nors radijas – bene vienintelis aklųjų ir silpnaregių langas į pažintį su išoriniu pasauliu. Šio tyrimo tikslas- nustatyti aklųjų ir silpnaregių socializacijos galimybių plėtrą ugdant radijo teatru. Uždaviniai: išanalizuoti mokslinę, metodinę literatūrą, susijusią su aklųjų ir silpnaregių suaugusiųjų socializacija ir radijo teatro vaidmeniu; ištirti aklųjų ir silpnaregių suaugusiųjų ugdymo ypatumus radijo teatre; nustatyti aklųjų ir silpnaregių suaugusiųjų individualias socializacijos galimybes ugdant radijo teatro priemonėmis. Tyrimo objektas - aklųjų ir silpnaregių socializacija radijo teatru. Hipotezė - aklųjų ir silpnaregių integracija į radijo spektaklių kūrybą padeda jiems greičiau socializuotis, teigiamai veikia aklųjų ir silpnaregių meninius gebėjimus. Tyrimo metodai: teoriniai – mokslinės, metodinės, tiflologinės literatūros analizė, palyginimas, apibendrinimas; empiriniai – atvejų analizė: aklųjų ir silpnaregių aktorių stebėjimas dalyvaujant, repeticijų analizė, kokybinė duomenų analizė. Atvejų analizės metu nustatyta, kad asmenims, turintiems regėjimo negalią, dalyvavimas radijo teatre, padeda modeliuoti įvairias įsivaizduojamas situacijas, kurių detales galima taikyti realiame gyvenime arba jas atpažinti; radijo pjesės skaitymų metų vykusi intonacinių, emociškai pagrįstų balso pasikeitimų analizė akliesiems ir silpnaregiams padeda įvertinti kito asmens psichinę būseną, charakterį, nuotaiką ir net požiūrį į aplinką, aklieji ir silpnaregiai suaugusieji išmoksta raiškiai ir drąsiai dėstyti mintis; radijo teatras kaip meninė veikla grupėje skatina atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savimi, improvizuot be išankstinio savęs vertinimo. Nustatyta, kad aklųjų ir silpnaregių meninis ugdymas taikant radijo teatrą prapelčia jų socializacijos galimybes.lt
dc.description.abstractIt has been pursuing a continuous process to develop socialization of the blind and partially-sighted with the help of artistical education, various cultural activities in Lithuania. However, there is no scientific data in any written source about theatrical education and its implement on purpose to integrate and get socialized the sight-disabled since regaining of Independency in Lithuania. This type of art remained within the deadline of organizations which aims were linked with artistical education of the sight-disabled. Indeed, this part of art is maybe the only opportunity to know life. The purpose of this research is to evaluate the development of socialization opportunities with the help of radio theatre. The tasks: to analize scientific, methodological literature associated with socialization of the blind and partially-sighted and the role of radio theatre; to analize educational particularity of the sight disabled adult in the radio theatre; to find out individual opportunities of socialization of the sight-disabled through radio theatre. The object of research is socialization of the blind and partially-sighted with the help of radio theatre. Hypothesis: integration of the blind and partally-sighted into creation of radio plays helps them socialize faster, positively influence their artistical talents. Research methods: theoretical – analysis, comparison and summary of scientific, methodological, tiphlological literature; empyrical – analysis of cases: the observance of the blind and partially-sighted during their participation, analysis of rehearsals, qualitative data analysis. . It was estimated by analysis of cases that participation of the sight-disabled in the radio theatre helps to create diverse imaginable situations which details can be used or recognized in the real life. Intonational and emotional voice changes during radio play readings help the blind and partially-sighted to estimate other person‘s psychic state, character, mood and even attitude to the surroundings, the sight-disabled learn to read with expression and bravely present their thoughts; radio theatre motivates responsibilty in the group, self-confidence, improvization without anticipatory self-esteem. It is evaluated that the artistical education with the help of radio theatre expands their socialization opportunities.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent86 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectteatro edukologijalt
dc.subjectsocializacijalt
dc.subjectakliejilt
dc.subjectradio theatreen
dc.subjectsocializationen
dc.subjectblinden
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleRadijo teatro vaidmuo aklųjų ir silpnaregių socializacijos proceselt
dc.title.alternativeThe role of radio theatre in socialization of the blind and partially-sighteden
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptMokytojų rengimo institutas-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.