Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116411
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Karklytė Kavaliauskienė, Raisa
Title: I-IV klasių mokinių erdvinių sprendimų problemos vizualinėje raiškoje
Other Title: Problems of spatial decisions in visual of pupils I-IV classes
Extent: 72 p.
Date: 30-May-2007
Keywords: erdvė;vizualinė;raiška;problematika;problematic;space;visual;expression
Abstract: Šiandieninėje mokykloje nedaug dėmesio skiriama moksleivių erdvinio mąstymo formavimui. Nors bendrojoje programoje ir išsilavinimo standartuose yra numatyta erdvinė vizualinė raiška plokštumoje ir erdvėje, tačiau dėl tam tikrų priežasčių šiai temai skiriama per mažai dėmesio. Ši tema yra aktuali, nes erdvės suvokimas ugdo tokius gebėjimus kaip analizė, interpretavimas, kūrybingumas. Šie gebėjimai pravers ne tik mokantis dailės, bet ir kitose ugdymo srityse (geometrija, literatūra ir t.t.), taip pat studijuojant techniką, technologiją. Šią problemą nagrinėjančios lietuviškos literatūros yra mažai. Daugiau medžiagos yra nagrinėjančios technikas, bet ne pačią erdvės suvokimo ir vizualinės rai��kos problematiką. Tyrimo tikslas. Atskleisti I – IV klasių moksleivių erdvinių sprendimų problemas vizualinėje raiškoje. Tyrimo objektas. Pradinių klasių ugdytinių erdvės suvokimas ir erdvinių sprendimų taikymas praktikoje. Tyrimo hipotezė. Formuojant ugdytinių erdvinį mąstymą ir skatinant analizuoti objektus, bei supažindinant juos su įvairiom vizualinėm raiškom, turėtų pagerėti ugdytinių erdvinių sprendimų vizualinė raiška ir kūrybingumas. Tyrimo uždaviniai: 1) Apžvelgti mokslinėje ir dalykinėje literatūroje nagrinėtą erdvinių sprendimų meninę raišką ir erdvės suvokimo problematiką. 2) Ištirti dėl kokių priežasčių I – IV klasių ugdytiniai ne visada randa tinkama erdvinį sprendimą. 3) Nustatyti ryšius tarp dėstomos medžiagos būdų, įsisavinant ir pritaikant gautas žinais praktikoje. 4) Išsiaiškinti mokytojų požiūrį, dėstančių I - IV klasėse, į erdvinių vizualinės raiškos sprendimų problemas. Tyrimo metodai: 1) Teoriniai: filosofinės, psichologinės, pedagoginės ir kitos literatūros, nagrinėjančios erdvinių formų suvokimą ir meninius sprendimus jaunesniojo amžiaus tarpsniais. 2) Empiriniai: Apklausos metodu bus sužinota mokytojų nuomonė apie teorijos ir praktikos santykį, mokant erdvės suvokimo ir ją išreiškiant vizualinėje raiškoje. Pedagoginio eksperimento metu bus ištirti dėstymo būdai ir jų įtaka sprendžiant erdvinių formų menines problemas. 3 ) Statistiniais matematiniais metodais bus apdoroti gauti tyrimų rezultatai. Atliktas tyrimas parodė, kad sistemingai mokant moksleivius erdvinės vizualinės raiškos pagerėja jų vizualinis suvokimas. Moksleiviai daugiau analizuodami, o kartu reikšdami savo mintis vizualiai gali pasiekti aukštesnį vizualinį suvokimo lygį. Teigiamai pakitęs moksleivių erdvinės raiškos vizualinis lygis atskleidė, kad teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai padeda suvokti erdvinę raišką.
The formation of the spatial thinking isn’t the main aim of today’s school. Although the spatial visual expression in the plane and in the space is provided in General Educational Documents at school, but for some reason or other this theme isn’t in the centre. The spatial visual expression is very actual problem. Spatial perception educates such competences as analyses, interpretation or creativity. These competences will be of use not only in the learning of art, but also of other educational remits (purviews) how geometry, literature, technology and etc. This problem is analysed of a few Lithuanian literature. There we can find more material about technologies, but not about problematic of space perception or visual expression. Aim of the research is to uncover problems of spatial resolutions in the visual expression in the Primary school. The subject of the research is perception of the space and visual expression in use by children in the Primary school. Hypothesis of the research: the spatial resolution, the visual expression and creativity would be better, if we going to form child’s spatial thinking, stimulate the objects’ analysis, and present them various visual expressions. The goals of the research: 1.To survey researched spatial resolutions’ artistic expression and problematic of spatial perception in the nonfiction literature. 2. To research reasons which determine why children sometimes don’t find well-chosen spatial resolution in the 1st – 4th classes.3. To establish relations between teaching methods and ways, when children are learning and when they are practising gotten knowledges. 4. To find out the Primary School teachers’ attitude towards problems of spatial visual expression resolutions. Methods of research: 1. Theoretical: philosophical, psychological, educational and other literature which analyse the perception of spatial forms and the artistic resolutions in juniority. 2. Empirical: by method of survey will get to know about teachers’ attitude towards relation between the theory and practice teaching the spatial perception. Pedagogical experiment will help to research methods and ways of teaching, their influence on solving spatial forms’ artistic problems. 3. Statistical-mathematical methods will help to process results of the research. The research showed that systematic and methodical teaching the spatial visual expression enhances child’s visual thinking. Children can get superior level of visual thinking, if they will analyse more visual problems and express their opinion visual. The positive level of pupils’ spatial visual expression uncovered, that theoretical knowledges and practical skills helps to realize
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116411
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

1
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

94
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.