Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116373
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šores, Rita
Title: V - VI klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas pamokoje improvizuojant
Other Title: Creativity fostering while improvising during music classes in 5-6th forms
Extent: 63 p.
Date: 29-May-2007
Keywords: ugdymas;muzika;improvizacija;Creativity;improvising;music
Abstract: Magistro darbe analizuojamas V – VI klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas muzikos pamokoje improvizuojant, siekiama atskleisti šio proceso kryptis ir metodiką, tobulinimo galimybes. Tyrimo objektas – mokytojų ir mokinių nuomonė apie muzikinį kūrybiškumo ugdymą improvizuojant. Darbo uždaviniai: atskleisti kūrybiškumo proceso teorinį aspektą, įvertinant improvizavimą kaip kūrybiškumą įtakojančią muzikinę veiklą. Empirinio tyrimo uždaviniai: išaiškinti svarbiausius kūrybišką asmenybę lemiančius veiksnius, pateikti rekomendacijas, kokiomis kryptimis galima vystyti muzikinio ugdymo improvizuojant strategiją. Tyrimas atliktas taikant pokalbio, anketinės apklausos metodus. Darbe iškeliama pedagoginė problema – mokinių nenoras giliau domėtis muzika. Improvizuojant ši problema pasireiškia mokinių iniciatyvos stoka, susikaustymu, nemokėjimu ir nenoru išreikšti save. Tai ypač būdinga paaugliams. Tyrimas parodė, kad mokytojai kūrybiškumą nelaiko prioritetine muzikinės veiklos sritimi. Jie kūrybiškai asmenybei priskiria šias savybes: mokėjimą fantazuoti, atkaklumą įgyvendinant savo idėjas, laisvumą, pasitikėjimą, emocingumą, jautrumą, originalumą, nepriklausomumą. Ištirta, kad svarbiausi veiksniai, lemiantys improvizavimo sėkmę, yra muzikinės klausos ir muzikinės atminties lavinimas, saviraiškos ir pažinimo poreikių tenkinimas, sugebėjimas operuoti muzikos išraiškos priemonėmis. Vienodas skaičius mokytojų mano, kad muzikai gabūs mokiniai visada kūrybiški ir muzikai gabūs mokiniai nevisada yra kūrybiški. Tyrimo duomenys parodė, kad improvizavimui muzikos pamokose mokytojai negausiai naudoja kompiuterines technologijas. Ištirta, jog svarbiausia problemos, būdinga tiriamąjam amžiaus tarpsniui, yra: mokinių vengimas improvizuoti pavieniui, originalesnių idėjų stoka, baimė pasirodyti nesuprastam, bijojimas išreikšti save, užsidarymas ir bijojimas bendraamžių kritikos. Svarbus veiksnys kuriant kūrybiškumo ugdymo strategiją improvizuojant – vaikų skatinimas vertinti ir aptarti kitų improvizacijas. Siūloma daugiau dėmesio skirti kolektyvinėms improvizacijoms, ritminėms užduotims pagal nurodytą ritmą ir taktą, improvizuoti charakteringais muzikos stiliais (džiazu, svingu ir pan.) ir kompiuteriu. Naujų muzikinio ugdymo modelių taikymas per metus pozityviai įtakojo mokinių požiūrį į improvizavimą. Nauji muzikinio ugdymo modeliai orientuojami į vaikų spontaniškumo skatinimą, psichologinio mikroklimato klasėje gerinimą, empatijos skatinimą, betarpiškų mokinių – mokytojo tarpusavio santykių kūrimą.
This Master‘s thesis contains the analysis of the 5-6th grade pupils education of creativity through improvization at music lessons, directions, methods of the process, as well as possibilities of the development. Research subject - teachers and pupils’ opinion of musical creativity education through improvization. Research objectives: to review the theoretical aspect of creative process, assessing improvization as creativity which influence musical activity. Empiric research objectives: to analyse the most important activities of a creative personality; to present recommendation on the ways of music education through improvization strategy. The research is based on oral and written questions. Pedagogical problem of the research – pupils’ unwillingness to understand music deeper. This especially concerns teenagers. The research has demonstrated that teachers do not consider creativity to be the priority ir music education. According to them a creative personality possesses the following qualities; ability to imagine and realise ideas, freedom, self - confidence, emotions, sensitivity, originality, independence. It has been defined that the most important actions, leading to successful improvization, are the development of musical hearing and memory, self-expression and learning needs, ability to use means of music expression. The number of teachers, thinking that musically gifted pupils are always creative, is the same as the number of those who believe that they are not always creative. The results of the research have shown that music teachers do not use enough computer technologies for improvization Is has been stated that the main problems of the age group under anglysis are as follows: a back of original ideals, bring a froridto be misunderstood, being afraid of selfex-pession and peens‘ critique. Is has been stated that the main problems of the age group under anglysis are as follows: a back of original ideals, being afrorid to be misunderstood, being afraid of self-expression and peers‘critique. The important activity while developing creative education strategy is pupils’ encouragement to discuss and evaluate improvisations of the others. It is advised to give move attention to collective improvisations, rhythm exercises on characteristic music styles (jazz, swing, etc) and to use computer technologies education. New music education models have made a positive influence on the pupils’ view of improvization. New music education models are lead to the improvement of psychological atmosphere in the class room, to the encourage of pupils’ spontaneous thinking, to the development of cooperative relations between teachers and pupils.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116373
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
rita_sores_md.pdf513.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.