Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116368
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Gaidelytė, Jurgita
Supervisor: Grigas, Romualdas
Title: Lietuvių, gyvenančių kitatautėje aplinkoje, adaptacijos bruožai: Ispanijos ir Airijos lietuvių atvejis.
Other Title: Features of foreign-born Lithuanians: Case of Spanish-Lithuanians and Irish-Lithuanians
Extent: 56 p.
Date: 8-May-2007
Keywords: emigracija;adaptacija;kultūrinis šokas;emigration;adaptation;culture-shock
Abstract: Baigiamajame darbe išnagrinėta adaptacijos ir kultūrinio šoko sampratos, aptarta pagrindiniai adaptacijos bruožai lietuvių emigrantų Ispanijoje ir Airijoje. Pagrindinis tyrimo tikslas – nustatyti lietuvių emigrantų adapacijos pobūdį, išsiaiškinti kokios priežastys lemia sėkmingą / nesėkmingą adaptaciją, kas lemia norą / nenorą grįžti į Lietuvą. Įvairūs tyrimai rodo, kad Lietuvos migracijos potencialas labai didelis:40 – 60 % Lietuvos gyventojų norėtų išvykti gyventi/ dirbti į užsienį; ypač yra daug norinčių išvykti tarp 15 – 24 metų jaunimo – 70 – 90 %; tarp aukštajį išsilavinimą turinčių norėtų išvykti 60 – 75 %. Tačiau tik nedaugelis norėtų išvykti visam laikui. Lietuva visų pirma praranda jaunimą, todėl ateityje tai paveiks tiek kitus demografinius procesus (santuoką, gimstamumą, šeimos raidą) tiek ir darbo išteklius, kuriuos gali tekti importuoti iš trečiųjų šalių. Emigrantus būtų galima suskirstyti į dvi grupes – jaunimą, kurie neįvertinti kaip jauni specialistai baigia aukštuosius mokslus užsienyje arba dėl nebaigto aukštojo mokslo ar nepaklausios specialybės jiems yra itin sunku susirasti poreikius atitinkantį darbą Lietuvoje, ir vidutinio amžiaus žmones, kurie praranda darbą Lietuvoje ir dėl savo amžiaus, ribotų galimybių persikvalifikuoti išvyksta. Norint mažinti emigracijos mastus būtina sudaryti šioms gyventojų grupėms geresnes įsidarbinimo/persikvalifikavimo Lietuvoje galimybes.
The thesis analyses the concepts of adaptation and culture shock and deals with the main issues of adaptation of Lithuanian emigrants in Spain and Ireland. The main aim of the research was to define the nature of the adaptation of Lithuanian emigrants; to find out the causes of either successful adaptation or failure to do so; as well as to identify the factors that influence emigrants’ willingness or unwillingness to return to Lithuania. Different investigations show that the potential of Lithuanian migration is very big – 40 to 60 percent of Lithuanian inhabitants would like to go abroad to live or work; the rate is especially high among young people between 15 and 24 years of age – 70 to 90 percent; 60 to 75 percent of inhabitants with higher education would like to leave the country. However, not many people would like to emigrate forever. Mainly, Lithuania is abandoned by young people, which in future will affect other demographic processes (marriages, births, family development), as well as labour resources that Lithuania might need to import from third countries. The emigrants may be divided into two groups: young people who, having been underestimated as young professionals, finish their studies to obtain higher education in foreign countries, or those who have not acquired higher education or have non-demanded professions and therefore have difficulty finding jobs which would meet their needs; and middle-aged people who leave the country under the circumstances of job loss and limited opportunities to re-qualify due to their age. In order to reduce the scale of emigration it is necessary to create better employment and/or re-qualification opportunities for the aforementioned groups in Lithuania.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116368
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

75
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.