Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116237
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Tichonova, Renata
Supervisor: Vasiliauskas, Romanas
Title: Bendradarbiavimas kaip šeimos ir mokyklos edukacinių poveikių integracijos pagrindas
Other Title: Cooperation as a basis for integration of the family and school educational effects
Extent: 81 p.
Date: 3-Jun-2008
Keywords: bedradarbiavimas;partnerystė;edukaciniai poveikiai;cooperation;educational effects;partnership
Abstract: Magistro darbe “Bendradarbiavimas kaip šeimos ir mokyklos edukacinių poveikių integracijos pagrindas“ iškelta problemą – kaip stiprinti šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą siekiant ugdymo tikslų. Tyrimo problema lėmė tyrimo tikslą: nustatyti tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo reikšmę siekiant ugdymo tikslų. Tyrimo uždaviniai: 1. Teoriškai pagrįsti šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo esmę. 2. Nustatyti sėkmingo bendradarbiavimo prielaidas. 3. Atskleisti šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo reikšmę mokinių ugdymo rezultatams. 4. Išsiaiškinti tėvų ir mokytojų požiūrį į bendradarbiavimo galimybes. 5. Remiantis tyrimo duomenimis parengti rekomendacijas. Tyrimo metodai: įvairių šaltinių kritinė ir sisteminė analizė; kiekybinis tyrimas (anketinė apklausa). Kiekybinio tyrimo duomenys apdoroti programiniu paketu SPSS 12, skaičiuojant respondentų atsakymų į klausimus pasiskirstymus procentiniais dažniais. Sudarytos anketos pedagogams ir mokinių tėvams. Pirmąją klausimų grupę sudaro klausimai, leidžiantys atskleisti požiūrį į pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo mokykloje sąlygas bei organizavimą; antroji klausimų grupė atskleidžia pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo santykius; trečioji grupė nustato mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo tikslus ir reikšmingumą; ketvirtoji – parodo pagrindines pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo formas ir veiklos sritys; penktoji klausimų grupė numato mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo tobulinimo galimybes. Tyrimas buvo atliktas 2008 metais vasario mėnesį Vilniaus Ateities vidurinėje mokykloje ir Švenčionių Z. Žemaičio gimnazijoje. Tyrimo imtis – 100 pedagogų, 100 tėvų. Tyrimo išvados Sėkmingam šeimos ir mokyklos bendradarbiavimui būtini: - Pedagogo noras bendrauti ir bendradarbiauti, tėvų iniciatyvų palaikymas ir skatinimas; - Pedagogo gebėjimas klausyti ir išklausyti; - Mokytojo noras padėti tėvams atvirai reikšti požiūrį į mokyklos problemas; - Mokytojo kreipimasis į tėvus su prašymais, patarimais; - Mokytojo gebėjimas paaiškinti tėvams mokyklos tikslus, strategiją; - Pedagogo noras įtraukti tėvus į mokyklos valdymo ir sprendimo priėmimo procesus; - Pedagogo gebėjimas keisti tėvų požiūrį į mokyklą, stiprinti tėvų pasitikėjimą savimi; - Tėvų domėjimasis mokyklos gyvenimu, noras jame dalyvauti; - Reikalavimų, kuriuos mokytojai ir tėvai kelia vieni kitiems derinimas.
The master’s thesis titled “Cooperation as a basis for integration of the family and school educational effects” investigates an issue how to strengthen the cooperation between the family and the school seeking the attainment of educational goals. The issue of study determined its goal: to reveal the significance of cooperation between the parents and the teachers seeking educational gaols. The goals of investigation: 1. To ground theoretically the essence of cooperation between the family and the school. 2. To identify the premises for successful cooperation. 3. To reveal the significance of cooperation between the family and the school for the educational results of pupils. 4. To ascertain the attitude of the parents and teachers towards the possibilities of cooperation. 5. To prepare recommendations based on the investigation data. Research methods: critical and systemic analysis of different sources; quantitative investigation (questionnaire survey). The data of the quantitative investigation was processed using the SPSS12 software package by calculating the distribution of respondents’ answers to questions by percentage frequencies. Questionnaires were drawn up for the pedagogues and the pupils’ parents. The first group of questions consisted of the questions enabling to disclose an attitude towards the conditions of cooperation between the pedagogues and the parents and the organization thereof; the second group of questions discloses the cooperation relationships between the pedagogues and the parents; the third group of questions determined the goals of cooperation between the teachers and the parents and their significance; the fourth group of questions shows the main cooperation forms between the pedagogues and the parents and the spheres of activity; the fifth group of questions foresees the possibilities of improving cooperation between the teachers and the parents. A survey was carried out at Vilnius Ateities secondary school and Švenčionys Z. Žemaitis high school in February 2008. The scope of the survey – 100 pedagogues and 100 parents. Findings of the survey: The following is necessary for successful cooperation between the family and the school: -willingness of the pedagogue to communicate and to cooperate, supporting and fostering the parents’ initiatives; -an ability of the pedagogue to listen and to hear; -willingness of the teacher to help the parents to openly express their attitude towards the school problems; -the teacher’s appeal to the parents with requests, advice; -the teacher’s ability to explain to the parents the goals, strategy of the school; -the pedagogue’s willingness to involve the parents into the school management and decision - making processes; -the pedagogue’s ability to change the parents’ attitude towards the school, to enhance the parents’ self-confidence; -the parent’s interest in the school life, desire to participate in it; -the reconciliation of requirements raised by the teachers and parents to one another.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116237
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

86
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.