Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116221
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Maciulevič, Ana
Title: Obraz "małej ojczyzny" we współczesnej polskiej poezji na Litwie
Other Title: "Little Homeland‘s“ motives in contemporary Lithuanian Polish poetry
Extent: 73 p.
Date: 7-Jun-2013
Keywords: "Mała ojczyzna";poezja polska;Litwa;"Little Homeland“;poetry;Lithuania;"Mažoji tėvynė";lenkų poezija;Lietuva
Abstract: Temat niniejszej pracy magisterskiej stanowi Obraz „małej ojczyzny” we współczesnej poezji polskiej na Litwie. Zrodził się on z założenia, że w poezji wileńskiej znajdujemy wiele utworów, w których pojawia się obraz kraju lat dziecinnych, najbliższego otoczenia człowieka. Bazą źródłową do napisania pracy posłużyły antologie i zbiorki autorskie współczesnych poetów polskich na Litwie, wydane w latach 1985 - 2012. Materiał badawczy został podzielony na trzy zestawy tematyczne: opisy krajobrazów rustykalnych, obraz miasta Wilna oraz motywy domu rodzinnego. Pisząc o „małej ojczyźnie” poeci wileńscy najczęściej apoteozują, idealizują jej obraz. Tematem wielu utworów jest nostalgia i tęsknota do kraju lat dziecinnych, do najbliższej przestrzeni regionalnej – „małej ojczyzny”. Jest to kontynuacja tradycji literackiej Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, regionalistów wileńskich, których dzieła często są inspiracją do powstawania nowych utworów. W danej rozprawie w syntetyczny sposób są omówione podstawowe wyznaczniki „małej ojczyzny”, wyeksponowane w poezji następujących autorów: R. Mieczkowskiego, H. Mażula, J. Szostakowskiego, W. Piotrowicza, A. Rybałko, S. Worotyńskiego, A. Śnieżki, A. Sokołowskiego i in.
Anna Maciulevič thesis \"Little Homeland‘s“ Motives in Contemporary Lithuanian Polish Poetry deals with the interpretation of the 1995 - 2012 Lithuanian Polish poetry. The aim of this thesis is to analyze poems, where the poets describe their \"little homeland“. The reasonings are divided into three main thematic blocks: the rural landscape, the Vilnius‘ theme and the motives of a native home. After Lithuanian Polish poets (R. Mečkovski, J. Šostakovski, H. Mažulis, A. Rybalka, S. Vorotynski, A. Sokolovski etc.) works‘ analysis, the thoughts have been summarized and conclusions have been made. Modern Lithuanian Polish poets, writing about their „little homeland\", usually idealize it, apotheosize, brink it up to the sacral level, exalts such its values as love and loyalty to the native land, ancestral traditions. Often works are accompanied by sadness and nostalgia for the past, the immediate personal space, which is associated with the warmest feelings. Lithuanian Polish poets continue the traditions of the Vilnius region interwar literature regionalists, in their works there are lots of Romanticism echoes as well. The personalities and motives of Adam Mickiewicz, Czeslaw Milosz works are of great importance in their poems.
Anos Maciulevič magistriniame darbe „Mažosios tėvynės“ motyvai šiuolaikinėje Lietuvos lenkų poezijoje interpretuojama 1995 - 2012 m. Lietuvos lenkų poeziją. Šio darbo tikslas yra išanalizuoti eilėraščius, kuriuose poetai aprašo „mažąją tėvynę“. Samprotavimai yra suskirstyti į tris pagrindinius teminius blokus: kaimiškas kraštovaizdis, Vilniaus miesto tematika ir gimtojo namo motyvai. Po Lietuvos lenkų poetų (R. Mečkovskio, J. Šostakovskio, H. Mažulio, A. Rybalkos, S. Vorotynskio, A. Sokolovskio ir kt.) kūrinių analizės, pamąstymai buvo apibendrinti ir padarytos išvados. Šiuolaikiniai Lietuvos lenkų poetai, rašydami apie „mažąją tėvynę“, dažniausiai ją idealizuoja, apoteozuoja, pakelia iki sakralinio lygmens, išaukština tokias jos vertybes kaip meilė ir ištikimybė gimtajam kraštui, protėvių tradicijoms. Dažnai kūrinius lydi liūdesys ir nostalgija praeičiai, artimiausiai asmeninei erdvei, su kuria asocijuojasi šilčiausi jausmai. Lietuvos lenkų poetai tęsia Vilniaus krašto tarpukario literatūros regionalistų tradicijas, darbuose taip pat daug romantizmo ataidų. Labai didelę reikšmę kūrybai turi Adomo Mickevičiaus, Česlavo Milošo asmenybės ir jų kūrinių motyvai.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116221
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

64
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.