Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116149
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPaulavičius, Kęstutis Balys-
dc.contributor.authorGirčytė, Lina-
dc.date.accessioned2020-12-22T14:39:43Z-
dc.date.available2020-12-22T14:39:43Z-
dc.date.issued2013-05-30-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/116149-
dc.description.abstractEkonominio ir verslumo ugdymo įgūdžiai yra reikalingi kiekvieną dieną ir visose gyvenimo srityse: ieškantis darbo, dirbant pas darbdavį ar kuriant savo verslą. Sparčiai keičiantis technologijoms, reikia mokytis ekonominio mokslo, verslumo bei ugdyti socialinius įgūdžius. Šiuo metu yra ypač aktualu skatinti suprasti ekonominio ugdymo svarbą, nes ekonominės žinios tampa vis svarbesnės sprendžiant socialines ir ekonomines visuomenės raidos problemas. Todėl yra svarbu, kad pedagogai motyvuotų ir skatintų mokinius mokytis ekonominio ugdymo įvairiais būdais ir metodais, o mokiniai suprastų, jog ekonomikos mokslas yra svarbi gyvenimo dalis. Magistro darbą sudaro trys skyriai. Pirmajame darbo skyriuje apibrėžiama ekonominio ugdymo samprata, jos tikslai ir uždaviniai. Taip pat analizuojama ekonominio ugdymo ir socializacijos aspektus. Antrajame skyriuje aprašomi ekonominio ugdymo problemos bendrojo lavinimo mokykloje. Analizuojama programų, metodų, technikos ir technologijų taikymą pamokose. Apžvelgiami ekonominio ugdymo motyvavimo aspektai. Trečiame skyriuje aprašoma tiriamieji, tyrimo etapai ir metodai. Taip pat šiame skyriuje analizuojami ir aptariami gauti tyrimo rezultatai. Darbo tikslas - išanalizuoti ekonominio ugdymo sklaidą Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje, jos problemas ir perspektyvas. Tyrimo objektas - ekonominis ugdymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje. Tyrimas atliktas Telšių Džiugo gimnazijoje ir Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje. Tyrimo metu buvo išdalintos anketos, kuriame moksleiviai atsakinėjo į pateiktus klausimus. Tyrimo metu buvo apklausta 100 mokinių. Išanalizavus tyrimo duomenis galima teigti, kad mokiniai suvokia ekonominio ugdymo svarbą mokykloje, bet didžioji dalis respondentų siūlo ekonomikos ugdymą pradėti nuo 11 klasės. Ekonomikos ir verslumo ugdymo plėtojimui mokyklose, ekonominio švietimo organizacijos kuria įvairiausius projektus, teikia papildomus kursus bei seminarus, tačiau šiai veiklai papildomų pamokų nėra skiriama. Taip pat apdorojus tyrimo duomenis nustatyta kad mokyklos yra tinkamai aprūpinamos ekonominiam ugdymui reikalingomis priemonėmis (kompiuteriais, multimedia projektoriais ir kt.), tačiau retai jomis pasinaudojama dėl skiriamo per mažo valandų skaičiaus.lt
dc.description.abstractEconomic and entrepreneurship education skills are needed for everyday life: looking for job, working for an employer or creating your own business. When technologies are rapidly changing, people need to study the economic science, entrepreneurship and develop their social skills. Nowadays it is very important to promote understanding of the importance of economical education because the economic news is becoming increasingly important in solving the social and economic development of society. Therefore, it is important that the educators would encourage and motivate to study economic development in various ways and methods and students understand that economic science is an important part of life. A Master’s thesis consists of three chapters. The first chapter defines the concept of economic development, its goals and objectives. It also analyses the economic aspects of education and socialization. The second chapter describes the problems of economic education in general education school. Analysing programs, methods, techniques and technologies in the classroom. There is overview of the economic development aspects of motivation. The third chapter describes the research, phases of the study and techniques. This chapter also analyses and discusses the results of the examination. The objective of research – to analyse economic education dissemination in Lithuanian general education schools, its problems and prospects. The object of research – economic education in Lithuanian general education school. The research was carried out in Telsiu Dziugo gymnasium and Vilniaus Karoliniskiu gymnasium. During the research there were distributed questionnaires in which students answered the questions. During the research there were questioned 100 students. Upon analysis of research data we can say that students realize the importance of economic education at school but majority of respondents offer that the economic education to start studying from 11th grade. For economic and entrepreneurship educational developing economic education organizations makes all kinds of projects, provides additional courses and seminars, however, for this activity is not granted additional lessons. Also, research results showed that schools are properly provided with the necessary tools for economic development (computers, multimedia projectors and others) but rarely make use of them, allocated too small number of hours.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent54 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectekonominis ugdymaslt
dc.subjectbendrojo lavinimo mokyklalt
dc.subjectmokyklojelt
dc.subjectekonomikalt
dc.subjecteconomic educationen
dc.subjectLithuanian general education schoolen
dc.subjecteconomicen
dc.subjectproblemsen
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleEkonominio ugdymo sklaida Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje: problemos ir perspektyvoslt
dc.title.alternativeEconomic education dissemination in Lithuanian general education school: problems and prospectsen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
lina_gircyte_md.pdf864.17 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.