Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116093
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Krasnovskij, Miroslav
Supervisor: Indrašienė, Valdonė
Title: Socialinių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas tęstinių studijų metu
Other Title: Improvement of social workers’ professional competencies during continuing studies
Extent: 85 p.
Date: 8-Jun-2009
Keywords: socialinis darbuotojas;kompetencija;studijos;kompetentingumas;kvalifikacija;social worker;competence;continuing studies;formal learning;qualification
Abstract: Tema: socialinių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas tęstinių studijų metu. Darbo tikslas: išanalizuoti socialinių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimą tęstinių studijų metu. Darbo objektas: socialinių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas tęstinių studijų metu. Hipotezė: tęstinių socialinės pedagogikos studijų universitetuose metu studentai tobulina socialinių darbuotojų ir plėtoja socialinio pedagogo profesines kompetencijas. Raktiniai žodžiai: socialinis darbuotojas, kompetencija, profesinė kompetencija, profesinės kvalifikacijos tobulinimas tęstinės studijos, formalus mokymasis, formalusis profesinis rengimas, kompetentingumas, kvalifikacija. Socialinis darbas tai veikla, skirta teikti pagalbą žmonėms, kuriems jos reikia ir kurie negali be kitų pagalbos išspręsti savo gyvenimo problemų. Socialinis darbas kaip praktinė veikla turi santykiškai gerą teisinį pagrindą, sukurta socialinių paslaugų teikimo ir socialinio darbo infrastruktūra, profesija gana populiari. Socialinis darbuotojas siekia socialinio teisingumo ir teigiamų pokyčių visuomenėje, socialinės gerovės didinimo, valdžios ir piliečių didesnės atsakomybės, asmens, šeimos ir bendruomenės palaikymo sprendžiant socialines problemas ir vykdant jų prevenciją. Socialinis darbas atliepia bendruomenių, žmonių grupių, turinčių bendrų interesų, taip pat individų poreikius ir problemas ir kaip praktinė veikla turi santykiškai gerą teisinį pagrindą, sukurta socialinių paslaugų teikimo ir socialinio darbo infrastruktūra, profesija gana populiari. Socialinio darbo krypties išsilavinimu yra laikomas išsilavinimas, įgytas baigus aukštesniąsias socialinio darbo studijas aukštesniojoje mokykloje arba pagrindines ar vientisąsias socialinio darbo krypties studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje ar lygiavertes studijas užsienio aukštojoje mokykloje. Neuniversitetinių studijų absolventai rengiami tiesioginiam darbui su klientu, konkrečioms socialinėms paslaugoms bendruomenėse organizuoti ir teikti. Universitetinių studijų absolventai turėtų būti pasirengę atlikti tyrimus, organizuoti socialines paslaugas, formuoti socialinę politiką ir įgyvendinti ją Tęstinių socialinės pedagogikos studijų studentai dažniausiai yra dirbantys, pusė visų studentų dirba pagal kolegijoje įgytą arba studijuojamą universitete specialybę. Didžiosios daugumos apklaustųjų pasirinkimą studijuoti tęstinėse studijose universitete lėmė tai, jog universitetinis bakalauro laipsnis suteikia didesnes galimybes konkuruoti darbo rinkoje ir garantuotų didesnį darbo užmokestį.
Topic: improvement of social workers’ professional competencies during continuing studies. Objective: to analyze improvement of social workers’ professional competencies during continuing studies. Object: improvement of social workers’ professional competencies during continuing studies. Hypothesis: during continuing social pedagogy studies at the universities, students improve their social workers’ and develop social pedagogues’ professional competencies. Kew words: social worker, competence, professional competence, the improvement of professional competence, continuing studies, formal learning, formal professional training, qualification. Social work is the activity to provide help to people, who need that help and who are not able to deal with their problems and life difficulties without the help of others. Social work as the practical activity has relatively good juridical basis, created provision of social services and infrastructure of social work, profession is quite popular. Social worker is seeking the social justice and positive changes in the society, the social welfare increase, bigger responsibility from citizens and government, support of individual, family and community solving social problems and pursuing prevention. Social work reflects the needs and problems of communities, people with the common interests groups and individuals Social work trend’s education is acquired after further education studies or basic also integral social work studies in Lithuanian higher education institutions or equivalent studies in foreign higher education schools. The graduates of non-university education institutions are qualified for direct work with the client, for organizing and providing particular social services in the communities. The graduates of university education institutions should be ready to do researches, to organize social services, to form and implement social policy. Mostly, the students of social pedagogy’s continuing studies are working; half of all students are working after they finish studies at the colleges or during their specialty studies at the university. Most of the respondents’ decision to choose continuing studies at the universities was determined by the bigger salary and better competitive possibilities in the market for specialist with bachelor degree.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116093
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.