Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116056
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Pupelienė, Inga
Title: Mokinio, besimokančio pagal individualizuotą programą, socialinis edukacinis portretas
Other Title: Social-educational feature of the student' learning under individualized programs
Extent: 75 p.
Date: 15-Jun-2010
Keywords: individualizavimas;specialieji ugdymo(si) poreikiai;mokiniai;individualization;special educational needs;pupil
Abstract: Specialiųjų poreikių vaikai – tai mūsų visuomenės dalis, todėl būtina gilintis į jų problemų sprendimą, padėti prisitaikyti prie juos supančios aplinkos, pritapti ir surasti savo vietą visuomenėje. Neįgaliųjų vaikų integracija – viena iš aktualiausių diskusijų, mokslinių konferencijų bei mokslinės literatūros temų. Tyrimo tikslas – atskleisti mokinių, besimokančių pagal individualizuotas programas socialinį – edukacinį portretą. Tyrimo uždaviniai: 1. Atlikus mokslinės literatūros analizę, atskleisti mokinių, turinčių specialiųjų poreikių integravimo galimybes. 2. Aptarti mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, socialinį – edukacinį portretą instituciniu ( mokyklos ) lygmeniu. 3. Atskleisti mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, socialini- edukacinį portretą mokymosi veiklos lygmeniu. 4. Aptarti mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, socialinį – edukacinį portretą tarpasmeniniu lygmeniu. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, Q tipo duomenų rinkimas ( anketinė apklausa), lyginamoji analizė, kokybinė ir statistinė duomenų analizė. Anketos parengtos trims respondentų grupėms: 5-9 klasių, specialiųjų poreikių turintiems mokiniams ( 39 mokiniai ), mokytojams ( 23 mokytojai ) ir tėvams ( 27 tėvai) Respondentų nuomone vaikų besimokančių pagal individualizuotas programas, padėtis bendrojo lavinimo mokykloje pasireiškia vienodais lūkesčiais, ugdymo tikslais ir metodais, tai viena iš svarbiausių teigiamos vaiko savijautos mokykloje prielaidų. Tyrimo metu paaiškėjo, kad ugdymo programų individualizavimas išskiriamas moksleiviams – ilgalaikis, sistemingas, planuojamas reiškinys. Analizuojant mokinių turinčių socialinį – edukacinį portretą, ypatingas dėmesys kreipiamas į tris ugdymo realybės komponentus: mokinio mokymosi charakteristiką, ugdymo turinį, ir specialiąją pagalbą. Specialiųjų poreikių vaikų socialinis – edukacinis portretas, tai aktuali šiandieninės mokyklos problema, kuri gali būti sprendžiama bendrų pastangų dėka.
Special needs children - is our society, it is necessary to look into their problems, to adapt to their environment, to adapt and find their place in society. Integration of Disabled Children - one of the most pressing debates, conferences and literature themes. Purpose of the survey - to reveal students' learning under individualized programs of social - educational portrait. The tasks were: 1. After the literature analysis, detection of students with special needs into opportunities. 2. Discuss pupils with special needs, social - educational portrait of institutional (school) level. 3. Reveal students with special needs, socio-educational profile for learning at the operational level. 4. Discuss pupils with special needs, social - educational portrait interpersonal level. Research methods include literature review, Q-type data collection (questionnaire), a comparative analysis of qualitative and statistical data analysis. Profiles of respondents drawn three groups: 5-9 grade, special needs pupils (39 pupils), teachers (23 teachers) and parents (27 parents) Felt to be individualized according to children's learning programs on secondary school gets the same expectations, educational goals and methods, it is one of the most important positive well-being of the child's school history. The study showed that the individualization of educational programs for students released - a long-term, systematic, planned event. The analysis of pupils with social - educational portrait, special attention is paid to the educational reality of three components: student learning profile, curriculum, and special assistance. Children with Special Needs Social - educational portrait, it is an urgent problem in today's schools, which can be solved through joint efforts.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116056
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

5
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.