Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116055
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Četkauskas, Augustas
Title: Trumpų nuotolių bėgikų rengimo optimizavimas
Other Title: Optimization of preparation of short distance runners
Extent: 98 p.
Date: 1-Jun-2010
Keywords: lengvoji atletika;specialus fizinis parengtumas;koreliacija;athletics;special physical fitness;correlations
Abstract: Iki šios dienos, Lietuvoje trumpų nuotolių bėgikai yra pasiekę neblogų sportinių rezultatų, bei aukštą lygį. Sportininkus bėgimo takelyje ar šuolių sektoriuje skiria sekundės dalys ir centimetrai, tai kelia labai didelę konkurenciją vienas kitam, o tai skatina trenerius ir pačius sportininkus ieškoti naujovių treniruočių procese. Norint planingai ir veiksmingai vykdyti treniruočių procesą daugumai trenerių reikia įvairiapusiškai pažinti sportininką. Tik žinant socialinius, sportinius, treniruotis skatinančius veiksnius bei specialius sportinius gebėjimus galima valdyti treniruočių procesą. Nėra tiksliai nusakyta, kokie veiksniai padeda rinktis, kultivuoti lengvąją atletiką, kokie motoriniai gebėjimai labiausiai įtakoja sportinį rezultatą. Šis darbas yra diplominio darbo „Trumpų nuotolių bėgikų specialus fizinis parengtumas parengiamuoju ir varžybų laikotarpiu“ tęsinys, siekiant toliau stebėti ir analizuoti trumpų nuotolių bėgikų socialinius, sportinius, treniruotis skatinančius veiksnius, fizinio išsivystymo ir fizinio parengtumo kaitą. Mūsų darbo tikslas - ištirti trumpų nuotolių bėgikus sportuoti skatinančius veiksnius ir specialius motorinius gebėjimus. Darbe mes taikėme šiuos tyrimo metodus: literatūros šaltinių analizę ir sintezę, dokumentų analizę (įvairių varžybų protokolai), testavimu ir matavimu (pedagoginiai, biomechaniniai testavimai, fizinio išsivystymo matavimai) (I tyrimas – 2007 m. rugsėjis, II tyrimas – 2008 m. vasaris, III tyrimas – 2008 m. rugsėjis, IV tyrimas – 2009 m. vasaris) buvo tirti Vilniaus didelio meistriškumo trumpų nuotolių bėgikai (n=8). Duomenys apdoroti matematine statistika, bei atlikta duomenų analizė, internetinio tinklapio lankomumo analizė (google analytics sistema), internetine apklausa (panaudojant www.sprinteriai.com ir www.tavoapklausa.lt) tirti įvairaus meistriškumo Lietuvos trumpų nuotolių bėgikai (n=80). Sukurtas Lietuvos trumpų nuotolių bėgikų tinklapis (www.sprinteriai.com) yra populiarus. Užfiksuoti 32646 apsilankymai. Tarp jų lankytojai iš Vilniaus (11339), Kauno (10431), Panevėžio (3330). Viso lankytasi iš 17 – os Lietuvos miestų, prisiregistravę 296 skaitytojai. Kiekvieną dieną lankosi vidutiniškai 88 sportu besidomintys. Dažniausiai lankomasi „Straipsnių“, „Foto“, „Video“ bei „Testų“ skyreliuose. Taip pat, tinklapyje yra apsilankę skaitytojai iš kitų šalių (47 šalių). Anketinės apklausos rezultatai rodo, kad dauguma stipriausių šalies trumpų nuotolių bėgikų turi konkrečius sportinius tikslus, orientuotus į aukštų sportinių rezultatų siekimą, dalyvavimą varžybose, sveikatinimosi formą, patekimą į šalies nacionalinę ir olimpinę rinktinę. Dauguma tiriamųjų pasisako, kad treniruotės ir varžybos daugiausiai ugdo atkaklumą, sąžiningumą, ryžtingumą, valingumą, darbštumą. Lietuvos trumpų nuotolių bėgikus treniruotis skatina: 1) noras pasiekti gerų sportinių rezultatų – 81,3 proc.; 2) noras būti sveikam ir stipriam – 75 proc.; 3) dalyvauti sporto varžybose – 70 proc.; 4) noras laisvalaikį užpildyti turininga veikla – 60 proc.; 5) įdomios treniruotės – 53,8 proc.; 6) noras pakliūti į nacionalinę rinktinę – 51,3 proc. 19 - 22 metų trumpų nuotolių bėgikų specialiojo fizinio parengtumo rodikliai parengiamuoju laikotarpiu nežymiai gerėjo, tačiau iki varžybų pradžios nepasiekė statistiškai patikimos ribos (p>0,05). Trumpų nuotolių bėgikų varžybų rezultatas ženkliai koreliuoja su įvairių šuolių (šuolis į tolį iš vietos – (r=-0,70), trišuolis iš vietos – (r=-0,83), 5-iašuolis – (r=-0,78)) bei 30 m bėgimo (r=84), 60 (r=89) rezultatais. Mūsų tyrimų rezultatai patvirtino, kad trumpų nuotolių bėgikų motoriniai gebėjimai yra aukšto lygio. Keturi sprinteriai, dalyvavę tyrimuose, 4x100 m rungtyje pagerino VPU rekordą, bei pasiekė kandidato į sporto meistrus (KSM) kvalifikacinį laipsnį
Up – to – date Lithuanian short distance runners have achieved good sports results and high level. She results of sportsmen differ only in seconds or centimeters and it create a big competition with each other. It enables their trainers to look for innovations training their sportsmen. In order to do training process effective most of trainers have to know their sportsmen letter. Knowing social, sport motivation to train and abilities it is possible to control the process of trainings. It is not exactly said sohat motivates students to cultivate track and field athlelics, what mental abilities infenence the sport results. This paper is continuation of diploma paper “Short distance runners special physical preparation during training period”. Competitions with aim to observe and analyse short distance runners social, sport and training encouraging activities, and the change of physical aducation and physical preparation. The aim of our work is to research short distance runners motination and special mental abilities to do sports. In the paper we used such research methods as: written sources analysis and syntethesis, analysis of documents (minutes of different competitions) testing, measument (pedagogical, biomechanic testing, physical development) (I research - september 2007, II research – february 2008, III research – septeber 2008, IV research – february 2009) and high level short distance runners (n=8). Data is analysed with the help of statistics of mathematics and the analysis of data is done, analysis of attendance of website is done too (google analytics system) internet survey (using www.sprinteriai.com and www.tavoapklausa.lt) was used in order to receach short distance runners level of achievements in Lithuania. The created Lithuanian short distance runners website (www.sprinteriai.com) is popular. 32646 visits are fixed. Visitors are from Vilnius (11339), Kaunas (10431), Panėvežys (3330). Visitors of website are from 17 Lithuanien towns and there are 296 registed readers. Everyday website is visited by 88 people who are interested in sports. The most visited are „articles“, „photo“, „video“ and „test“ parts of our website also visitors from 47 foreign contries visited our website. The results of questionaire show that most of the strongest short distance runners of our country have exact sports aims, sohich are directed to archive high sports results, to take part in competitions, healthy way of living, to be a member of national or Olympic Games Team. The most of respondents point out that rainengs and competitions develop determination, honesty, willingness, diligence. There are several reasons encaurageng our runners to train: 1) a wish to achieve good sports results – 81,3% ; 2) a wish to be strong and healthy – 75% ; 3) to participate in competitions – 70% ; 4) a wish to spent leisure time activily – 60% ; 5) interesting trainings – 53,8% ; 6) a wish to be a member of nacional team – 51,3%. 19 – 22 years old short distance runners special physical preparation results during preparation period became much better, but till the begining of competitions it doesn‘t achieved statistically fixed level (p>0,05). The short distance runners results of competitions coorelate with different long jump (long jump from the place (r= - 0,70); triple jump from place (r= - 0,83), five jump (r= - 0,78)) and 30 metres run (r= - 0,84), 60 metres run (r= 0,89) results
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116055
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.