Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115971
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Germanavičienė, Galina
Title: Ugdymas vaikų folkloro teatre "Žaginys"
Other Title: Education in children's folklore theatre "Zaginys"
Extent: 73 p.
Date: 25-May-2009
Keywords: ugdymas;etnokultūra;teatras;education;ethic culture;theatre
Abstract: Pastarųjų metų vykstantys ekonominiai, socialiniai, kultūriniai procesai kaip neigiamas veiksnys kelia sunkumus jaunų žmonių sociokultūrinei adaptacijai, tautinio identiteto formavimui. Vienas būdų spręsti šias problemas – etnokultūrinių elementų integravimas į meninio ugdymo turinį. Tokios veiklos imasi nemažai meninio ugdymo pedagogų integruojant etnokultūros į šokio, muzikos, dailės ir kt. dalykus. Darbo autorė pastebi, kad teatro meno pedagogai mažiau pasinaudoja liaudies kūrybos lobynais, rečiau taiko etnokultūros elementus praktiniame darbe. Darbo tikslas atskleisti vaikų folkloro teatro „Žaginys“ ugdymo turinio savitumą ir ugdymo rezultatų reikšmę dalyvių asmenybinių pokyčių ir meninių pasiekimų aspektais. Ugdymo turinys aptariamas remiantis darbo autorės ilgamete, asmenine patirtimi. Autorė pažymi, kad darbe svarbu yra tai, kad etnokultūros panaudojimas kūryboje nagrinėjamas kaip reikšminga vaikų ugdymo priemone. Aptariant ugdymo turinį keliami šie uždaviniai: 1. Išanalizuoti vaikų teatro „Žaginys“ ugdymo turinį. 2. Išnagrinėti šio teatro dalyvių teatrinės raiškos ugdymo būdus ir ugdomąją aplinką. 3. Apibūdinti vaikų folkloro teatro „Žaginys“meninius pasiekimus. 4. Aptarti teatrinės patirties įgytos folkloro teatre „Žaginys“ įtaką teigiamiems dalyvių asmenybiniams pokyčiams. Tyrimo rezultatai atsispindi anketinės apklausos analizėje ir apibendrinime, ekspertų vertinimuose, respondentų refleksijose. Refleksijos nagrinėjamos pasirinktos temos rėmuose. Ekspertų vertinimai buvo reikalingi siekiant tyrimo objektyvumo. Atliktas kokybinis tyrimas parodė, kad įgyta teatre „Žaginys“ patirtis, reikšminga dalyvių teigiamiems asmenybiniams pokyčiams, svarbus veiksnys tautinio tapatumo jausmo formavimuisi, sociokultūrinei adaptacijai bei sklaidai nepriklausant kaip susiklosto jų tolesnė profesinė veikla.
Recent economical, social, cultural processes have had negative influence on national identity. Schoolchildren are less and less interested in different spheres of national culture. Educating the youth, who will foster and popularize Lithuanian national culture in the future, nowadays it is indispensable to turn their attention to traditional national art, its values, to help them understand their importance. Many art educators take up traditional national art education bringing in folklore elements into subjects of choreography, music, art, etc. The author of this paper points out that theatre educators use folklore heritage less, do not apply folk elements in their everyday work. The aim of this paper is to introduce experience of the creative work of children’s folklore theatre “Žaginys”, to single out approaches important in educating children, to offer suitable methods. Educational approaches are based on the author’s personal experience while working in this sphere for many years. The author points out that the importance of work is that using authentic folklore works in theatre is looked upon as an important means in educating children. While speaking about the unique nature of the theatre group and experience of the creative work the author singles out the following points: 1. Sources of artistic content of the theatre group. 2. Ways of fostering artistic abilities. 3. Peculiarities of the process of creative work of children’s theatre “Žaginys”. 4. Positive influence on social, psychological development, formation of national identity of the theatre group participants. Results of the research are presented in the survey analysis and in the conclusion, in evaluation made by experts, reflections made by respondents. Reflections are examined according to the chosen theme. Evaluation by experts was needed in order to have objective research. Qualitative research proved that experience gained by the theatre “Žaginys” not only made positive influence on spiritual and cultural development of the participants but also proved to be an important factor in sociocultural adaptability and dissemination regardless of their further professional activity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115971
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 1, 2021

Download(s)

28
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.