Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115939
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Grodz, Kristina
Title: Mokymosi sunkumų priežastys tautinių mažumų mokyklose su gimtąja lenkų kalba
Other Title: Reasons of learning difficulties in polish national minority schools
Extent: 79 p.
Date: 2-Jun-2008
Keywords: tautinės mažumos;mokymosi sunkumai;lenkų kalba;learning difficulties;polish language;national minority
Abstract: Analizuoti tautinių mažumų švietimą ir ieškoti būdų jį tobulinti verčia spartūs Lietuvos socialinio gyvenimo pokyčiai. Kiekviena tauta turi savo gimtąją klabą, papročius, tradicijas. Šiandieninė Lietuvos švietimo sistema sudaro galimybę tenkinti visų tautybių vaikų poreikius. Lietuvos Respublika garantuoja tautinėms mažumoms teisę mokytis gimtąja kalba. Beveik kiekvienas vaikas per pakankamai ilgą mokyklinio gyvenimo laikotarpį susiduria su didesnėmis ar mažesnėmis problemomis mokykloje. Viena jų - mokymosi sunkumai, pasireiškiantys silpnu mokymusi. Tai reiškinys, su kuriuo susiduria įvairaus amžiaus, lyties, skirtingų socialinių sluoksnių įvairių gabumų mokiniai (M. Barkauskaitė ir kt., 2004). Mokymosi sunkumams pašalinti būtina nustatyti jų priežastis. Kokie mokymosi sunkumai ir jų priežastys kyla tautinių mažumų mokyklų su gimtąja lenkų kalba mokiniams nebuvo tyrinėta, nes tautinių mažumų švietimo problemos Lietuvoje nėra plačiai tyrinėtos (D. Janonienė, D. Survutaitė, 2007). Dėl to atliktas tyrimas, kuriuo siekta atskleisti mokinių, besimokančių gimtąja lenkų kalba, mokymosi sunkumų priežastis. Iškelti uždaviniai: atskleisti mokinių mokykloje patiriamų mokymosi sunkumų tipus; atskleisti mokymosi sunkumų priežastis mokinių požiūriu; atskleisti mokymosi sunkumų priežastis mokytojų požiūriu. Tyrimas atliktas Vilniaus miesto tautinių mažumų (lenkų) bendrojo lavinimo mokykloje. Atvirų klausimų anketinėje apklausoje dalyvavo 335 respondentai: iš jų 35 mokytojai (10,4 proc.) ir 300 moksleivių (89,6 proc.). Tyrimu nustatyta, jog mokykloje su mokymosi problemomis susiduria beveik kiekvienas vaikas. Mokymosi sunkumų patyria įvairių gabumų mokiniai. Mokytojų nuomone dauguma sunkumų yra susiję su mokinių gebėjimais, tuo tarpu mokiniai akcentuoja mokymosi sunkumus susijusius su bloga savijauta. Išryškėjo svarbiausios, mokinių nurodytos, mokymosi sunkumų priežastys – dideli mokymosi krūviai, vaiko gebėjimai, motyvacijos stoka, nuovargis. Tuo tarpu, mokytojų požiūriu pagrindinės priežastys yra šios: mokinių gebėjimai, motyvacijos stoka, šeimos problemos, vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių netobulumas. Jos glaudžiai siejasi su savimi ir vienos kitas įtakoja.
Rapid changes in Lithuanian social life oblige to analyse the education of national minorities and to search for the ways to improve it. Every nation has its mother tongue, customs and traditions. Current Lithuanian system of education meets the requirements of all the minorities. The Republic of Lithuania guarantees national minorities the right to be educated in their mother tongue. Throughout all the years of school life, which is comparing a long period, almost every child faces less or more complicated problems. One of them is learning difficulty which is exemplified in the form of poor learning results. Children of various ages, sexes, social backgrounds or abilities encounter this phenomenon (M. Barkauskaitė and others, 2004). To eliminate learning difficulties it is essential to determine their reasons. The educational problems of national minorities in Lithuania have not been inquired broadly. Thus, it has not been studied what learning difficulties of the students Polish minority schools are and what causes them (D. Janonienė, D. Survutaitė, 2007). The main purpose of this study was to discover the reasons of learning difficulties in schools of Polish national minority. The objectives of the study were to overview the epistemology of learning difficulties; to classify the difficulties students face at school; to present the reasons of learning difficulties according to students and according to teachers; to compare and analyse the reasons named by students and teachers. The survey was conducted using an open-question questionnaire. The research was carried out in Polish national minority comprehensive school in Vilnius. There were 335 people interviewed – 35 teachers (10.4 %) and 300 students (89.6 %). The research resulted in discovery that hardly any student avoids learning difficulties. Students of all abilities meet difficulties in the process of gaining knowledge. As determined by teachers, most knowledge acquiring problems are related to students’ abilities, whereas students emphasise learning difficulties caused by bad health. Students are especially concerned about their low level of attainment which weakens motivation. On the other hand, teachers maintain that students’ abilities do not correspond to the requirements. Students list the following reasons of learning difficulties: overloaded curricula, child’s abilities, lack of motivation and tiredness. Teachers enumerate other crucial reasons: students’ abilities, lack of motivation, family problems and imperfectness of coursebooks and workbooks. All the reasons both interfere with each other and influence each other.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115939
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.