Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115937
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Daškevičienė, Ramunė
Supervisor: Grigas, Romualdas
Title: Kaimo pilietinė bendruomenė ir jos sąsajos su švietimo sistema (Kaišiadorių rajono atvejis)
Other Title: The rural civic community and it’s connections with the education system (the case of Kaišiadorys district)
Extent: 87 p.
Date: 16-May-2008
Keywords: Kaimo pilietinė bendruomenė;švietimo sistema;nevalstybinė organizacija;Rural civic community;education system;non-governmental organization
Abstract: Magistro darbo tema – Kaimo pilietinė bendruomenė ir jos sąsajos su švietimo sistema (Kaišiadorių rajono atvejis). Tema aktuali, kadangi būtina stiprinti kaimo bendruomenės ryšius su švietimo sistema, nes kaimo bendruomenei kokybiškai veikti reikia žinių ir įgūdžių, gebėjimų įtakoti savo narių ugdymo procesus. Darbas teoriškai ir praktiškai reikšmingas, nes šalies kaimo bendruomenių sąsajos su švietimo sistema dar mažai tyrinėtos, apibendrinančių tyrimų nėra atlikta. Tyrimo objektas – kaimo pilietinė bendruomenė ir jos sąsajos su švietimo sistema. Tyrimo problema – kaimo pilietinės bendruomenės aktyvesnis įtraukimas į švietimo sistemą. Tyrimo hipotezė: 1) kaimo pilietinės bendruomenės įtrauktumas į švietimo sistemą sąlygoja kaimo bendruomenės potencialą: jos narių kompetenciją, gebėjimą geriau patenkinti kaimo gyventojų poreikius, kaimo bendruomenės konkurencingumą; 2) kaimo pilietinė bendruomenė silpnai arba tik formaliai susijusi su švietimo sistema. Tyrimo tikslas – atskleisti kaimo pilietinės bendruomenės sąsajų su švietimo sistema rezervus bei trikdžius. Tikslas realizuojamas šiais uždaviniais: a) išanalizuoti kaimo pilietinės bendruomenės sampratą bei bendruomeninio judėjimo raidą Lietuvoje; b) aptarti kaimo pilietinės bendruomenės sąsajų su švietimo sistema rezervus; c) išnagrinėti kaimo pilietinės bendruomenės sąsajų su švietimo sistema trikdžius; d) ištirti kaimo pilietinės bendruomenės švietimo veiklos galimybes; e) interviu pagalba išsiaiškinti Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenių dalyvavimą švietimo veikloje; f) anketinės apklausos pagalba ištirti Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenių švietimo poreikius ir realiai vykdomą švietimo veiklą. Tyrimo metodai: teorinė literatūros bei galiojančių teisės aktų analizė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės bei kaimo bendruomenių parengtų dokumentų analizė, interviu su Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos darbuotojais bei Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės nariais, Kaišiadorių rajono švietimo įstaigų vadovais, anketinė Kaišiadorių rajono kaimo gyventojų apklausa, tyrimo duomenų analizė ir apibendrinimas. Kaimo bendruomenės sąsajos su švietimo sistema tirtos 2007-2008 metais. Darbe analizuojama kaimo pilietinės bendruomenės sąvoka, bendruomeninio judėjimo raida, kaimo pilietinės bendruomenės sąsajos su švietimo sistema bei švietimo veiklos galimybės. Nagrinėjama Kaišiadorių rajono savivaldybės kaimo bendruomenių švietimo veikla, jos galimybės, bendruomenių mokymosi poreikiai. Tyrimo metu nustatyta, kad šalyje daug dėmesio skiriama kaimo pilietinės bendruomenės stiprinimui, o kaimo pilietinės bendruomenės įtrauktumas į švietimo sistemą sąlygoja kaimo bendruomenės potencialą. Tyrimas parodė, kad kaimo pilietinė bendruomenė kol kas silpnai susijusi su švietimo sistema, todėl kaimo bendruomenės ir švietimo sistemos sąsajų stiprinimas - ne tik savivaldybės, bet ir šalies politikos uždavinys įgalinant veikti kaimo pilietinę bendruomenę.
The theme of this master’s paper - The rural civic community and it’s connections with the education system (the case of Kaišiadorys district). The subject is very important, because it is essential to the case of Kaišiadorys district strengthen the connections of rural communities with the education system, as at the present time rural communities need special knowledges and skills if they want to work successfully and to influence competences of their members. The paper is theoretically and practically significant because connections of rural civic communities with the education system almost aren’t still studied. The object of this study is the rural civic community and it’s connections with the education system. The problem of the study – more active involvement of the rural civic community in the education system. The hypothesis of this study: 1) involvement of the rural civic community in the education system determines potential of the community (competences of it’s members, possibility to fulfil the needs of community’s members, competitive ability); 2) the rural civic community is connected with the education system weakly or nominally. The purpose of this study is to reveal reserves and encumbrances of rural civic community’s connection with the education system. The purpose is reached by these goals: a) to analyze the conception of the rural civic community and development of the movement of the communities in Lithuania; b) to discuss the reserves of rural civic community’s connection with the education system; c) to discuss the encumbrances of rural civic community’s connection with the education system; d) to explore the possibilities of rural civic community in the field of education; e) to interview workers from the Kaisiadorys District and to explore in which ways communities of the Kaisiadorys District take part in the education activity; f) to analyze educational needs of the members of Kaišiadorys District rural communities and education activity of these communities. The methods of the study: analysis of scientific literature and law deeds, analysis of documents of Administration of Kaisiadorys District Municipality and Kaisiadorys Local Action Group, interview with workers from Kaisiadorys District Municipality, members of Kaisiadorys Local Action Group and, director of school, questionnaire of representatives from Kaisiadorys rural communities, statistical analysis and generalization of data. The of the Rural civic community and it’s connections with the education system was being executed in 2007-2008. In the study conception of rural civic community, development of the communal movement, connections of the rural civic community with the education system and possibilities of community education activity are analyzed. Education activity of Kaisiadorys District rural communities, possibilities of this activity, learning demands of members of communities are discussed. During the study it is clarified, that in Lithuania a lot of attention is paid to consolidation of rural civic community and involvement of the rural civic community in the education system determines potential of the community. The research showed, that rural civic community is connected with the education system weakly or nominally. Therefore, municipalities and country government have goal to strengthen the connections of rural communities with the education system if they really want to create rural civic community.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115937
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.