Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115907
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Rodzevičienė, Olga
Title: Tabako, alkoholio, narkotikų vartojimo prevencinė veikla profesinėje mokykloje
Other Title: Tabaco, alkohol, drugs use preventive work in vocational school
Extent: 68 p.
Date: 11-May-2012
Keywords: Tabakas;alkoholis;narkotikai;prevencinė veikla;mokiniai;Tabaco;alkohol;drugs;preventive work;students
Abstract: Magistriniame darbe tiriamas profesinės mokyklos mokinių nuomonė apie tabako, alkoholio, narkotikų vartojimo prevencinę veiklą. Pirmoje darbo dalyje aptarinėjamas: 1) tabako, alkoholio, narkotikų vartojimo prevencinės veiklos problemų sprendimas. Apžvelgtos tabako, alkoholio, ir neteisėtų narkotikų vartojimo priežastys ir jų vartojimo padariniai moksliniame kontekste; 2) pateikiama tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimo kontrolę Lietuvos ir Europos reglamentuojanti teisės aktų apžvalga; 3) nagrinėjama narkotinių medžiagų vartojimo prevencinė veikla ir jos reikšmė ugdant paauglius. Antroje darbo dalyje analizuojama teisėtų ir neteisėtų narkotikų vartojimo plėtra Lietuvos jaunimo tarpe. Trečioje dalyje aptariama profesinio mokymo įstaigų mokinių nuomonė apie tabako, alkoholio, narkotikų vartojimo prevencinė veikla. Nustatytas mokinių požiūris į narkotikų vartojimą, bandytos išsiaiškinti priežastys, kodėl jaunimas pradeda rūkyti tabaką, vartoti alkoholį ar kitus narkotikus. Taip pat pateikiama nuomonė apie prevencinę veiklą mokymo įstaigoje bei priemones, kurios padėtų mažinti tabako, alkoholio, narkotikų vartojimo plėtrą jaunimo tarpe. Tyrimo aktualumas: Pasirinkta tema yra aktuali todėl, kad narkomanija yra jaunimo tarpe itin plintantis reiškinys. Aktualu pasirinktą temą nagrinėti dėl to, kad žinant, kaip mokiniai vertina narkotikų vartojimo prevencinę veiklą, galima būtų efektyviau taikyti narkotinių medžiagų prevencines priemones. Tyrimo objektas: tabako, alkoholio, narkotikų vartojimo prevencinė veikla profesinėje mokykloje. Darbo tikslas: ištirti profesinės mokyklos mokinių nuomonę į tabako, alkoholio, narkotikų vartojimo prevencinę veiklą. Tyrimo metodologija ir imtis: 1)Teoriniai: pedagoginės, psichologinės, medicininės, teisinės literatūros, švietimo sistemos ir kitų norminių dokumentų, susijusių su tema, analizė. 2)Empiriniai: anoniminė anketinė apklausa atlikta siekiant išsiaiškinti profesinių mokymo įstaigų mokinių nuomonę apie tabako, alkoholio, narkotikų vartojimo prevencines priemones, prevencinių priemonių efektyvumą bei vykdymą. 3)Matematinės statistikos metodai. Juos naudojant atliktas tyrimo duomenų įvertinimas. Duomenys apdoroti kompiuterinėmis programomis SPSS 15(Statistical Package for Social Science) programinis paketas, Microsoft Excel XP programa. Tyrimo metu buvo apklausti profesinio mokymo įstaigų 258 mokiniai. Tiriamieji pasirinkti atsitiktinės atrankos principu. Rezultatai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad didžioji dalis mokinių prevencinį darbą apibrėžia kaip sunkų, naudingą darbą, kuriuo siekiama užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams. Trečdalis mokinių užtikrino, kad jų mokykloje tikrai vyksta žalingų įpročių prevencija. Tuo tarpu kitų rezultatų pasiskirstymas priverčia kritiškai vertinti vykdomą prevenciją ugdymo įstaigose. Gautų duomenų analizė parodė, kad dažniausiai vykdoma prevencinė veikla - informacinės medžiagos apie žalingų įpročių poveikį sveikatai dalijimas ir vaizdo filmų apie asmenis, vartojančius narkotines medžiagas, demonstravimas. Iš pateiktų rezultatų matyti, kad vykdoma ugdymo įstaigose prevencinė veikla nepasižymi įvairove, o tai sumažina jos daromą poveikį bręstančiam jaunimui. Mokiniai dažniausiai teigia, kad jiems neįdomu dalyvauti alkoholio, tabako ir narkotikų prevencinėje veikloje ir dauguma jų visai nedalyvauja prevencinės veiklos organizavime. Mokinių nuomone, sumažinti alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimą jaunimo tarpe padės žmonių, įveikusių priklausomybę nuo tabako, alkoholio arba narkotikų paskaitos, sportas bei individualūs pokalbiai.
The paper studied vocational training trainees on students' opinion of tobacco, alcohol and drug abuse prevention activities. In the first part of the work discussed: 1) tobacco, alcohol and drug abuse prevention activities addressing. Overview of tobacco, alcohol and illicit drug use causes and consequences of their use in the scientific context, 2) the case of tobacco, alcohol and drug abuse control and the Lithuanian legislation governing the review and 3) examined substance use prevention activities and the significance of raising teenagers. The second part contains an analysis of licit and illicit drug use and the development of Lithuanian youth. In the third section of the Vocational Training trainees students views on tobacco, alcohol and drug abuse prevention activities. Bound students approach to drug use, attempts to clarify the reasons why young people begin using tobacco, alcohol or other drugs. It is also the opinion of the preventive activities of educational institutions and measures to reduce tobacco, alcohol and drug use in the development of young people. The importance of investigation: The chosen topic is very important, because drug abuse has become popular among teenagers. Current theme chosen for consideration because knowing how to assess students in drug use prevention can be managed effectively to drug prevention programs. Subject of investigation: tobacco, alcohol and drug abuse prevention activities at a vocational school. Aim of investigation: To investigate the vocational school students' views on tobacco, alcohol and drug abuse prevention activities. Methods and the scope of investigation: 1) Theory of pedagogical, psychological, medical, legal literature, education and other legal documents relating to the topic of analysis. 2) Empirical: an anonymous questionnaire survey was conducted to examine vocational education students think about tobacco, alcohol and drug use prevention measures, preventive measures and the efficiency of execution.3) Methods of Mathematical Statistics. They made use of survey data evaluation. The data processing computer programs SPSS 15(Statistical Package for Social Science) software package for Microsoft Excel XP program. The study interviewed 258 Vocational Training traineesstudents. Test to select a random basis. Results of investigation. The study results showed that the majority of students in a preventive way determines how difficult it is to the benefit of the work, which aims to prevent social risks. A third of pupils have ensured that their school really is the prevention of addiction. Meanwhile, other results of the distribution leads to critically evaluate ongoing prevention education. Data analysis showed that in most cases carried out preventive activities, the information materials about harmful effects on health habits, distribution, and video films about people taking drugs demonstration. The above results show that there is an education in preventive activities do not have the diversity, which reduces its impact bręstančiam youth. Students often says that they are not interested to participate in alcohol, tobacco and drug prevention approach, and most of them no, the preventive activities of the organization. Student opinion, reduce alcohol, tobacco and drug use among young people will rates in dependence on tobacco, alcohol or drug lectures, sports, and individual interviews.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115907
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.