Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115874
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Sadzevičiūtė, Živilė
Title: Projektinė veikla, kaip pedagogo profesinių kompetencijų formavimosi prielaida, bendrojo lavinimo mokykloje
Other Title: Projective activity as the assumption of teacher’s professional competence formation in general education schools
Extent: 64 p.
Date: 11-Jun-2009
Keywords: Projektinė veikla;kompetencija;pedagogas;Projective activity;competency;teacher
Abstract: Tyrimo problema. Kaip pedagogų profesinių kompetencijų kaitą sąlygoja dalyvavimas projektinėje veikloje. Tyrimo tikslas. Atskleisti dalyvavimo projektinėje veikloje vaidmenį bendrojo lavinimo mokyklos pedagogų profesinių kompetencijų kaitai. Šiandien aktyvus mokymas – tai dinamiškos, greitai kintančios tikrovės būtinybė. Vienas pagrindinių aktyvaus mokymo metodų, padedančių ugdymą sieti su veikla, yra projektų metodas. Mokyklose siekiama kuo daugiau pateikti žinių, bet dažnai pamirštama ugdyti šių žinių pritaikymo įgūdžius, išmokinti savarankiškumo mokantis. Vienas iš būdų išspręsti šią problemą – pasitelkti tokius aktyvaus metodo mokymo metodus, kurie ne tik supažindintų su problemomis, bet ir išmokytų kaip jas spręsti. Todėl, šiandienos visuomenėje keičiasi mokytojo vaidmuo ugdymo procese. Mokytojas neturėtų būti mokiniui nepakeičiamu informacijos teikėju – mokytojas turi tapti mokymosi galimybių kūrėju, konsultantu, partneriu ir padėjėju. Galima teigti, kad mokytojas – svarbiausias asmuo siekiant švietimo kokybės. Svarbu tai, kad didelės investicijos į mokymosi aplinką, gali nepasiteisinti, jei mokytojas yra nepasirengęs jų veiksmingai panaudoti. Todėl būtina suteikti galimybes pedagogams nuolat tobulinti profesines kompetencijas. Atlikus tyrimą nustatyta: Pedagogine moksline literatūros analize nustatyta, kad nuo mokytojo kompetencijos ugdymo labai priklauso moksleivio rengimas ateičiai. Mokytojas turi gebėti organizuoti ugdymo procesą, kad jame atsispindėtų bendrieji gebėjimai. Projektinė veikla bendrojo lavinimo mokykloje tiek pedagogams, tiek ir moksleiviams puiki galimybė atskleisti savo gebėjimus. Dalyvavimas šioje veikloje pedagogams padeda geriau suprasti mokinius, o moksleiviams – geriau įsisavinti žinias, išmokti savarankiškai spręsti įvairias iškilusias problemas.
The problem of the research. How the participation in the projective activity influences the professional competence of teachers? The aim of the research. To reveal the role of projective activity for the professional teacher competence in general education schools. Active education is the necessity of the dynamic, fast shifting reality nowadays. The project method is one of the main active teaching methods that help to join education with practice. Generally the aim at schools is to purvey as much knowledge as possible without teaching the skill of putting that knowledge to practice. One of the means to solve the problem is to use the active teaching method. Thus the role of the teacher in today’s society changes in the course of educational process. The teacher should not be the irreplaceable source of information but the creator of educational opportunities, an assistant. He is the main person helping to seek the quality of the education. It is important to note that large investment in education may not approve itself if the teacher is not ready to use it properly. That is why it is necessary to give teachers an opportunity to improve professional competence constantly. After the reasearch it was established: The research revealed that teacher competence is directly responsible for future student’s education. The teacher should be able to organize the educational process to reveal general student’s abilities. The projective activity in general education schools is a great opportunity to reveal abilities for teachers as well as pupils. The participation in such activities helps teachers to understand pupils better, and for pupils it is the easier way to soak the information and to solve various problems independently.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115874
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.