Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115867
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kaušylaitė, Šarūnė
Supervisor: Grigas, Romualdas
Title: Paauglių, besimokančių Jaunimo mokyklose, savęs vertinimas ir jos santykis su socialinių santykių tinklais
Other Title: Teenagers, learning in Youth school, self-assessment and its relationship with the networks of social relations
Extent: 65 p.
Date: 19-May-2009
Keywords: jaunimo mokykla;savęs vertinimas;socialinių santykių tinklai;youth school;self-assessment;networks of social relations
Abstract: Paauglystės amžiaus tarpsnyje vyksta ne tik fizinė branda, bet ir taikymasis prie visuomenės normų, santykių su kitais asmenimis kaita, siekis emocinės ir ekonominės nepriklausomybės, vertybių perkainavimas, atsakomybės perėmimas už save patį ir kitus. Asmenybės raidoje vyksta asmenybės savęs vertinimas, kuris gali būti teigiamas (adekvatus) ir neigimas (žemas). Savęs vertinimas padeda paaugliui subjektyviai suvokti savo asmenybę, kaip vientisą ir pastovų reiškinį. Jaunimo mokykla, tai naujo tipo švietimo įstaiga nepriklausomoje Lietuvoje, kurios pagrindinė paskirtis – padėti paaugliams stokojantiems mokymosi motyvacijos, nepritapusiems tradicinėje bendrojo lavinimo mokykloje. Jaunimo mokyklose mokymo procesas diferencijuojamas ir individualizuojamas, be to, siekiama atstatyti mokymosi motyvaciją, ugdomas pasitikėjimas savimi, atsparumas neigiamai įtakai ir vykdomas pasirengimas profesijos pasirinkimui. Moksleiviai daugiausiai palaiko įvairius socialinius santykius su bendraamžiais, klasės draugais, tėvais ir klasės auklėtojais. Deformuoti ar nepakankami socialiniai ryšiai įtakoja žemą savęs vertinimą. Šiuolaikinė mokykla ne visada pajėgi tenkinti kiekvieno paauglio poreikius ir motyvuoti mokymuisi, todėl buvo įkurtos Jaunimo mokyklos, kaip alternatyva mokiniams, besimokantiems bendrojo lavinimo mokyklose, bet turintiems motyvacijos ir mokymosi problemas. Teigiamas savęs vertinimas ugdo pasitikėjimą savimi, turi lemiamą įtaką paauglio visaverčiai brandai ir saviraiškai.
Adolescence age phase is one of the most studied not only the world, but also in Lithuania. It is not only physical maturity, but also consistency to the norms of society, relationships with others and emotional and economical independence, property revaluations, taking over responsibility for oneself and others. Self-evaluation helps teenagers to understand the subjectivity of their personality. The subject of research: self-assessment of teenager and his relation with networks of social relation. The aim of research: to analyze the self-assessment and his relation with social relations networks of the teenagers, learning in the Youth school. It was owerviewed scientifical literature on teenagers self-evaluation aspect, its aim was to fathom out the importance of self-assessment teenagers identity, and the further development of its life, the assessment of the social relations network. It was analysed the Youth School, as the new education system, its preconditions of creation and distinctiveness of the education system and its chain. The paper has put forward a hypothesis. Students are mainly supported by the various social relationships with peers, classmates, parents, and class mentors. The basic school is not always able to meet the needs of each adolescent and motivate learning, so it was established the Youth school for those, who has lack of learning motivation. Positive self-evaluation develops self-confidence, have a decisive influence on the adolescent's full maturity and self-expression.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115867
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.