Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115852
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaratajienė, Dalia-
dc.contributor.authorPlauskaitė, Gailė-
dc.date.accessioned2020-12-22T14:23:59Z-
dc.date.available2020-12-22T14:23:59Z-
dc.date.issued2009-05-25-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/115852-
dc.description.abstractKarikatūra kaip atskiras žanras pradėjo formuotis Europoje, Renesanso mene (Leonardo da Vinčio, Boscho darbai). Karikatūra Europoje suklestėjo XIX šimtmetyje. Ten buvo sukurta daug politinių, socialinių ir visuomeninio pobūdžio karikatūrų. Lietuvoje pirmieji karikatūrinio pobūdžio piešiniai pasirodė XVI šimtmtyje. Pirmuoju karikatūrų kūrėju laikomas Jonas Rustemas. XIX šimtmetyje Lietuvoje atsirado ir daugiau karikatūros kūrėjų, bet tik XX a. trečiąjame dešimtmetyje karikatūra surado, savo vietą Lietuvos mene. 1921 – 1940 Lietuvoje buvo leidžiami 15 satyros žurnalų. 1934 pasirodė pirmasis garsaus žurnalo „Šluota“ numeris. Žymiausias Lietuvos karikatūristais laikomi: Stepas Žukas, Olinaras Penčyla, Telesforas Kulakauskas. Dabartinėje Lietuvoje karikatūros yra vis dar publikuojamos dienraščiuose „Lietuvos rytas, „Lietuvos Aidas“, „Respublika“ ir kai kuriuose kituose. Pasaulyje yra identifikuojama daugiau kaip 100 humoro teorijų. Jos \"pasakoja\" apie humorą, juoką, jo atsiradimo priežastis ir aplinkybes, kuriomis humoras gali \"įvykti\", pokštų bei juokų charakterizavimą ar apibūdinimą. Populiariausios yra trys teorijos: pranašumo teorija, kuria teigiama, kad žmonės juokiasi iš kitų, už kuriuos jie jaučiasi pranašesni, geresni, neatitikimo teorija, teigianti, kad humoras susideda iš neatitinkančių įvykių ir situacijų susidūrimo ir palengvėjimo(arba paguodos) teorija, tvirtinanti, kad humoras yra patiriamas, kai žmonės yra išlaisvinę nuo įtampos ar streso. Paauglystė (kurios pradžia yra 11 – 12 metų) yra labai sudėtingas periodas vaikams, nes tai yra laikas, kuomet vaikas pradeda tapti suaugusiuoju. Šiuo periodu paaugliai patiria daug psichologinių problemų. Vienos svarbiausių ir tipiškiausių yra: uždarumas, egoizmas, egocentrizmas, dažnai pasitaikanti liūdna nuotaika, perdėtas jautrumas, pasitikėjimo savimi trūkumas ir moralinių nuostatų formavimasis. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad V - VIII klasių mokiniai žino karikatūrą kaip formą, domisi ja, kai kurie iš jų net patys kartais paišo. Tyrimo duomenys parodė, kad karikatūros žinojimas turi galimybę koreguoti kai kurias psichologines paauglių problemas. Tai gali padėti koreguoti bendravimo problemas tokias kaip uždarumas, pasitikėjimo savimi trūkumas, todėl, kad karikatūros stebėjimas suaktyvina norą pasidalinti jos sukeliamais įspūdžiais, taigi, padeda pradėti pokalbį ar diskusiją su draugu. Taip pat karikatūra turi galimybę pagerinti tam tikras asmenines psichologines problemas tokias kaip – moralinių nuostatų formavimąsi. Dėl to, kad neretai karikatūra vaizduodama ir išjuokdama netinkamą, ydingą žmonių elgesį, skatina pasitaisyti ir neatrodyti vertam išjuokimo.lt
dc.description.abstractCaricature as separate genre started forming in Europe, in Renaissace art (works of Leonardo da Vinci, Bosch). Development of caricature over Europe intensified in XIX th century. There was created many political, societal and iconic caricatures. In Lithuania first caricaturical attribution drawings appeared in XVI th century. Initiator is reputed to be Jonas Rustemas. In XIX th century in Lithuania appeared more creators of caricature, but only in the third decade of XX th century, caricature found it’s place in Lithuania’s art. In period of 1921 – 1940 there were publishing 15 satirical journals in Lithuania. In 1934 appeared the first issue of famous journal „Šluota“. Most notable lithuanian caricaturists are: Stepas Žukas, Olinaras Penčyla, Telesforas Kulakauskas. Nowdays caricatures are still published in daily papers such as „Lietuvos rytas, „Lietuvos Aidas“, „Respublika“ and some others. More than 100 \"theories\" of humor have been identified in the World.These notions include general theories about humor or laughter, statements of the circumstances in which humor may occur, and characterizations or descriptions. But most popular and mentioned ones are three: superiority theory, which suggest that people laugh at others to whom they feel superior, incongruity theory, which suggest that humor consists of incongruous events and situations and release (or relief) theory, which suggest that humor is experienced when people are relieved from strain or stress. Adolescence (wich starts at 11 – 12 years) is a very difficult period for a juveniles. Because it’s the time when a child starts becoming adult. In this period juveniles experience many psychological problems. Most important and typical ones are: reticence, egoism, egocentrism, frequent depressive mood, exaggerated sensitiveness, lack of self-confidence and development of moral statues and (spiritual) values. It turned out that schoolchildren knew about caricature as a form of art and even were interested in it, some of them even draw themselves. After making a research it appeared that knowing caricature has a possibility to correct some of these psychological problems of juveniles. It may help to correct communicational problems such as reticence, lack of self-confidence, because seeing and knowing caricature helps to start a talk or discussion with somebody. Also caricature has the possibility to improve some personal psychological problems such as – development of moral statues and (spiritual) values. It is because that caricatures often laugh at improper, defective behaviour, people’s flaws and seeing that juveniles may learn and not to act the way it’s shown in caricatures.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent61 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectpschologinės mokinių problemoslt
dc.subjecthumoraslt
dc.subjectkarikatūralt
dc.subjectpsychological problemsen
dc.subjectcaricatureen
dc.subjecthumoren
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleV - VIII klasių mokinių psichologinių problemų koregavimo galimybės pažiįstant karikatūrą dailės pamokoselt
dc.title.alternativeOpportunities of correcting psychological problems of V - VIII grade students by knowing caricature in art lessonsen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.