Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115798
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Blaževičienė, Kristina
Supervisor: Stankevičienė, Kristina
Title: Pedagogų kompetencijų plėtotė kuriant ikimokyklinio ugdymo programas
Other Title: The educators’ competency improvement in curriculum writing
Extent: 74 p.
Date: 27-May-2008
Keywords: kompetencija;ikimokyklinis ugdymas;programa;competence;curriculum;preschool education
Abstract: Atsiradus naujiems reikalavimams pedagogams iškeliamas naujas uždavinys, išryškinantis šio darbo problemos aktualumą – sugebėti parengti savo įstaigos programą, kuri atitiktų dabartinius vaikų poreikius. Kiekvienam pedagogui, kuriančiam savo įstaigos programą, reikia susipažinti su strateginiais švietimo dokumentais, psichologinės bei pedagoginės teorijos sampratomis, išanalizuoti vaikų poreikius bei parengti ugdymo programą. Tačiau ne visi pedagogai geba analizuoti dokumentus, modeliuoti programą, atsižvelgdami į konkrečius ugdymo įstaigos keliamus uždavinius, vaikų raidos ypatumus ir gebėjimus, vaikų, jų šeimų, įstaigos ir rajono bendruomenės poreikius bei lūkesčius. Pedagogams atsiranda būtinybė įgyti naujų programų kūrimo gebėjimų, įgūdžių ir patirties. Tyrimo tikslas - išryškinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijų ypatumus ir nustatyti tobulėjimo galimybes ugdymo programų kūrimo procese. Tyrimu nustatyta, kad ikimokyklinio ugdymo programas turėtų rengti didelę pedagoginę patirtį turintys ir kvalifikuoti pedagogai, gebantys ugdymo programos tikslus ir uždavinius orientuoti į vaikų bei jų tėvų poreikių tenkinimą, ugdymo turinį modeliuoti atsižvelgiant į įstaigos savitumą, kultūrą, bendruomenės poreikius. Išryškėjo respondentų nuomonė, kad būtinas nuolatinis kvalifikacijos kėlimas bei žinių, gebėjimų tobulinimas kursuose, seminaruose, bendradarbiaujant su kolegomis, mokantis iš savo praktinės patirties.
With the appearance of the new requirements, educators are faced with a new task that reveals the actuality of the problem analyzed in this work - the capacity to create a curriculum for their school that meets the needs of today’s children. Each educator, who is creating their school curriculum, must get acquainted with the strategic documents of the Education Department, with the concepts of psychology and pedagogy theories; they must also analyze the needs of children and create an educational curriculum. However, not every educator is capable of analyzing such documents and of modeling a curriculum keeping in mind the tasks of a particular educational institution, children development and their capacities, the needs and hopes of children themselves, their families and their community. It becomes a necessity for the educators to foster new capacities in curriculum writing, to extend their skills and experience. The goal of this research is to highlight the traits of the competency of the early education educators and to determine the possibilities for improvement in the process of educational curriculum writing. The research results have concluded that the early education curriculums must be created by well experienced and qualified educators who are capable of directing the curriculum goals and tasks towards the needs of children and their parents, of modeling the curriculum content keeping in mind the education institution’s traits, culture, community’s needs. The respondents have highlighted their opinion that it is a necessity to improve their qualification and their capacities through courses, seminars and communication with their colleagues and by learning from their practical experience.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115798
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

61
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.