Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115770
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Lozovaja, Tatjana
Title: Ugdymo individualizavimo heterogeninėse klasėse kokybės kriterijai
Other Title: The criteria for quality of individualized education in heterogeneous classes
Extent: 68 p.
Date: 15-Jun-2010
Keywords: Kokybė;ugdymo individualizavimas;heterogeninės klasės;specialiųjų poreikių mokiniai;Quality;educational individualization;heterogeneous class;students with special needs
Abstract: Darbe atlikta teorinė ugdymo kokybės, ugdymo individualizavimo kokybės heterogeninėse klasėse sampratų analizė ir nustatyta, kad siekiant ugdymo kokybės ugdymo turinys turi būti orientuotas į kompetencijų ugdymą, kurios jungia žinias, gebėjimus, įgūdžius ir vertybines nuostatas. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo kokybei svarbios visos ugdymo individulizavimo kryptys, susijusios su ugdymo turiniu, metodais ir būdais, ištekliais. Anketinės apklausos metodu buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas – apibrėžti ugdymo individualizavimo bendrojo lavinimo mokykloje heterogeninėse klasėse kokybės kriterijus. Gautų tyrimo rezultatų analizė atlikta taikant aprašomosios statistikos metodus. Tyrime dalyvavo 93 skirtingų dalykų mokytojai, 20 ekspertų (specialieji pedagogai, logopedai), 385 mokiniai, iš jų 89 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Svarbiausios empirinio tyrimo išvados: 1. Tyrimu nustatyta, kad ugdymo individualizavimo kokybė priklauso nuo: mokytojo kompetencijos, ugdymo organizavimo tikslų, ugdymo metodų ir būdų, rezultatų vertinimo, išteklių. 2. Individualizuojant ugdymą heterogeninėse klasėse svarbiausias ugdymo kokybės užtikrinimo veiksnys - ugdymo metodai ir būdai pamokoje. Galima daryti prielaidą, kad individualus aiškinimo būdas bei darbo grupėse organizavimas svarbiausi ugdymo individualzavimo kokybės kriterijai. 3. Tyrimo duomenys parodė, kad mokytojas yra pagrindinis mokinių pagalbos šaltinis. Galima daryti prielaidą, kad mokytojo draugiškumas, supratingumas bei gebėjimas bendradarbiauti su mokiniais svarbiausi ugdymo individualizavimo kokybės kriterijai . 4. Siekiant ugdymo individualizavimo kokybės svarbu nuolat palaikyti mokinių mokymo(si) motyvaciją bei sudaryti sąlygas visiems mokiniams dalyvauti pamokoje. Rezultatų vertinimo procesas, kurio metu mokytojas nuolat stebi ir vertina mokinio pasiekimus ir daromą pažangą, įtakoja ugdymo individualizavimo kokybę bei padeda palaikyti specialiųjų poreikių mokinių norą mokytis.
A theoretical analysis of the quality of education as well as the quality of its individualization in heterogeneous classes has been carried out. It has shown that striving for the quality of education the content of the mentioned has to be aimed at the training of competences combining knowledge, abilities, skills and values.To ensure the quality of education for the students with special needs all the aspects of individualization of education related to its content, methods and techniques, evaluation of the results and resources are significant.The method of questionnaire has been used to define the criteria of the quality of educational individualization in heterogeneous classes of a secondary school. The analysis of the results of the data has been conducted using the methods of descriptive statistics.93 teachers of different subjects, 20experts ( teachers for students with special needs, speech therapists), 385 students, from them 89 students with special needs participated in the survey. Here are the most important findings as a result of empirical analysis: 1. The competence of a teacher, the objectives of the educational process, its methods, techniques, evaluation and resources are highly beneficial for the quality of the individualization of education. 2. The methods and techniques of educational process within a class are a signicifant aspect to ensure the quality in the process of individualization of education in heterogeneous classes. 3. The survey has revealed that a teacher is a key source of the help for students. It lets to an assumption that the crucial criteria of the quality of educational individualization are friendliness of a teacher, his/her understanding and ability to co operate with students. 4. Aiming for the quality of educational individualization it is essential to keep a constant maintenance of students‘ motivation in learning process as well as to create an appropriate environment for their active participation in class. The process of result evaluation, when a teacher constantly monitors and evaluates achievements and a progress made, has an impact on the quality of educational individualization and helps to keep on track the willingness to study for students with special needs.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115770
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on May 1, 2021

Download(s)

5
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.