Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115687
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Klimas, Povilas
Title: Veiksniai, skatinantys rinktis sporto šaką ir treniruotis jaunuosius sportininkus
Other Title: Factors driving young athletes to choose a sport and practice it
Extent: 59 p.
Date: 31-May-2017
Keywords: sporto šakos;sportininkų motyvacija;skatinantys veiksniai;young athletes;motivation;kinds of sports
Abstract: Šiuolaikinis pasaulis yra pilnas naujovių, kiekvieną dieną visuomenė susiduria su nuolat tobulėjančiais bei modernėjančiais procesais. Nuolatiniai pokyčiai yra juntami ir sporto visuomenėje, kadangi jis turi nuolat prisitaikyti prie naujovių bei plėtotis kartu su jomis. Nuo žmogaus pasaulėžiūros bei aplinkos, kurioje jis gyvena sąlygų, priklauso daugelis žmogaus pasirinkimų, noras sportuoti bei realizuoti save tam tikroje sporto šakoje, yra vienas iš jų. Baigiamojo darbo tema yra aktuali, kadangi anksčiau atlikti moksliniai tyrimai parodė, kad jauni žmonės yra nepakankamai motyvuoti sportuoti, pamažu blogėja mokinių sveikatos būklė bei bendras jų fizinio išsivystymo lygis. Todėl itin svarbu išsiaiškinti kokie pagrindiniai veiksniai skatina rinktis sporto šaką jaunuosius sportininkus, kokia yra jų noro sportuoti motyvacija bei koks jų fizinės saviugdos poreikis. Tik išsiaiškinus veiksnius, lemiančius sporto šakos pasirinkimą ir skatinančius sportuoti, būtų galima tobulinti sportininkų atranką, sudominti mokinius sportine veikla bei parengti rekomendacijas treneriams, mokytojams, tėvams. Baigiamasis darbas turi praktinę reikšmę, kadangi magistro darbe buvo atskleisti svarbiausi veiksniai, nuo kurių priklauso jaunųjų (13-19 metų) sportininkų apsisprendimas rinktis tam tikrą sporto šaką ir treniruotis. Nors panašių tyrimų jau buvo atlikta, tačiau daugelyje iš jų buvo analizuojami konkrečių sporto šakų sportininkus treniruotis skatinančius veiksnius. Šis darbas reikšmingas ir turi naujumo elementų, kadangi jame analizuojama 15-os skirtingų sporto šakų sportininkų nuomonė iš skirtingų Lietuvos miestų. Tyrimo objektas – veiksniai, skatinantys rinktis sporto šaką ir treniruotis. Tyrimo tikslas – Nustatyti Lietuvos jaunųjų sportininkų pasirinkimą lemiančius ir sportuoti skatinančius veiksnius, atlikti jų sklaidos lyginamąją analizę. Tyrimo hipotezė – tikėtina, kad egzistuoja bendri ir skiriamieji požymiai tarp veiksnių, kurie lemia sporto šakos pasirinkimą ir skatina treniruotis Lietuvos 13-19-os metų amžiaus jaunuosius sportininkus. Tyrimo uždaviniai.: 4. Nustatyti ir lyties bei amžiaus aspektu palyginti veiksnius, lemiančius sporto šakos pasirinkimą; 5. Nustatyti ir lyties bei amžiaus aspektu palyginti veiksnius, skatinančius treniruotis jaunuosius sportininkus; 6. Nustatyti per sporto treniruotės vyksmą ugdomas vertybes. Baigiamąjame darbe buvo naudoti tokie tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, kiekybinis tyrimas (anketinė apklausa), matematinė statistinė analizė. Baigiamojo darbo tyrimas vyko dviem etapais: vykdoma anketinė apklausa ir analizuojami tyrimo rezultatai. atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad jaunuolių apsisprendimą sportuoti dažniausiai lemiantys veiksniai yra noras praturtinti žinias bei įgyti naujų įgūdžių, noras sustiprinti pasitikėjimą savimi, noras bendrauti su kitais komandos nariais arba treneriu bei noras keliauti. Šie veiksniai buvo svarbiausi ir merginoms ir vaikinams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Taip pat nemažą įtaką sporto šakos pasirinkimui daro tėvų duodami patarimai (ypač sportuojančioms merginoms). Taip pat tyrimo metu buvo nustatyta, kad nepriklausomai nuo jaunųjų sportinikų amžiaus ir lyties pagrindiniai juos treniruotis skatinantys veiksniai yra noras būti sveikiems ir stipriems bei įdomios treniruotės. Galiausiai, tyrimo rezultatai parodė, kad kad nors sporto treniruotėse yra puoselėjama daug vertybių, labiausiai tarp jaunųjų sportininkų yra ugdoma drąsa, ryžtingumas, ištvermingumas, atkaklumas ir drausmingumas.
Contemporary world is full of innovations. Society faces processes that keep on improving and getting more modern every day. Constant changes affect sport’s community as well, since it always has to adapt to innovations and keep on growing together with them. Most of the decisions made by a person are influenced by his point of view and his surroundings, including the decision to choose the path of sports. Topic of the thesis is relevant because previous scientific researches prove that young people are not motivated to do sports enough, in addition, students’ health conditions and level of physical development are gradually decreasing. Therefore, it is very important to find out the main factors driving young athletes to choose a particular kind of sport, their motivation to do sports and their needs of self-development in physical activities. It is inevitable to point out the main factories that are driving young people to choose a particular kind for sport and motivating them to practice it, because only when these factors are clear, it will be possible to improve the selection of athletes, interest students in sports activities and to introduce recommendations to trainers, teachers and parents. The present paper has a practical meaning, because the most important factors, driving young (age 13 to 19 years old) athletes to choose a particular kind of sport and practice it, were outlined in the master’s thesis. Even though similar researches were done in the past, most of them were dealing with one or the other particular kind of sports and the motivation of athletes who practice it. This paper is meaningful and innovative because unlike other research papers, this one is analysing opinions of 15 athletes who live in different towns of Lithuania and practice various kinds of sports. The subject of the research is factors driving young athletes to choose a sport and practice it. The aim of the research is to outline the factors driving young athletes to choose and practice particular kind of sports. The hypothesis of the research – it is plausible that there are common and distinctive features of factors that determine young (age 13 to 19 years old) Lithuanian athletes’ decision to choose a particular kind of sport and motivate them to practice it. Main objectives: 7. Outline and compare the choice of a type of sport by the age and gender of the athletes. 8. Outline and compare the factors driving young athletes to practice sports by their age and gender. 9. Determine the values that are developed while practicing sports. Methods that were used in the thesis: analysis of the literature sources, quantitative research (questionnaire), mathematical statistics analysis. Thesis’ research was divided into two parts: Conducting a survey and analysing research results. Results show that young people’s decision to do sports is determined by their desire to enrich their knowledge and gain new skills, desire to boost their self-esteem, need to communicate with other members of the team or trainers and the desire to travel. These factors were the most important to both male and female participants of the survey despite their age. Parents’ advices are influential in choosing a sport as well; they are especially important to female athletes. Another thing that was established during the research was the fact that despite the age or gender of young athletes, the main factors that are motivating them to do sports are their desire to be healthy and strong as well as interesting and appealing trainings. Finally, results of the research have shown that even though there is a variety of values that are developed during trainings, the main ones are bravery, determination, stamina, persistence and discipline.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115687
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on May 1, 2021

Download(s)

34
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.